เกษตรศาสตร์รับนศ.วิธีรับตรง

เกษตรศาสตร์รับนศ.วิธีรับตรง

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยถึงการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรงประจำปี 2553 ใน 4 วิทยาเขต ดังนี้ วิทยาเขตบางเขน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น รับ 481 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) รับ 85 คน โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สว.มก.) รับ 100 คน โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น รับ 195 คน และโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รับ 300 คน ทุกโครงการรับสมัครวันที่ 16-20 พ.ย. 2552 โทร. 0-2942-8293-5 คณะเกษตร โครงการรับตรงนิสิตไทยหัวใจเกษตร รับ 120 คน และ 2. โครงการหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขต ร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (Tropical Agriculture International Program) รับ 30 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 52 โทร. 0-2579-0588

คณะประมง คณะประมง รับ 138 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อบุตรชาวประมง รับ 5 คน โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ศอ.บต.รับ 10 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 โทร. 0-2942-8364 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) รับ 20 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 52 โทร. 0-2579-5566 ต่อ 1225 คณะวนศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ รับ 185 คน รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธ.ค. 52 โทร. 0-2579-0170 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (สอวน.) รับ 10 คน โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับ 40 คน ดูรายละเอียด www. sci.ku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ รับ 400 คน รับสมัคร 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 52 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 15 คน รับสมัครวันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 52 โทร. 0-2942-8555 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (สอวน.) รับ 10 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกฯ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับ 68 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 285 คน รับสมัคร 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 52 โทร. 0-2942-8555 โครงการ IUP (International Undergraduate Programe) รับ 35 คน รับสมัครวันที่ 4-9 ม.ค. 53 โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ะบริหารธุรกิจ รับ 50 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 52

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 45 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ย. 52 โทร. 0-2942-8960 คณะสังคมศาสตร์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) รับ 25 คน รับสมัครวันที่ 20-24 เม.ย. 53 โทร. 0-2561-3480 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รับ 60 คน โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับ 80 คน โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ รับ 60 คน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ภาคพิเศษ รับ 120 คน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ภาคพิเศษ รับ 100 คน โทร. 0-2561-3480

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการรับนิสิตโควตาพิเศษสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ผ่านชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) รับ 6 คน รับสมัครวันที่ 1-15 ม.ค. 53 ดูรายละเอียด http://coop.eco.ku. ac.th โทร. 0-2942-8772 โครงการเศรษฐ ศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานา ชาติ) ภาคพิเศษรับ 120 คน และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รับ 40 คน ดู รายละเอียด http://coop.eco.ku.ac.th โทร. 0-2942-8772 และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษา ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ 95 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด www.agro.ku.ac.th โครงการปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตรภาคพิเศษ รับ 300 คน ดูรายละเอียด www. agro.ku.ac.th โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รับ 25 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด www.agro.ku.ac.th

วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการส่ง เสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับ 349 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 52 ดูรายละเอียด http://www.quota-admission.kps.ku.ac.th โทร. 0-3428- 1094 โครงการโควตาพิเศษ รับ 401 คน โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับ 41 คน คณะเกษตร โครงการโควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร รับ 129 คน โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รับ 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.quota-admission.kps.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4-22 ม.ค. 53 โทร. 0-3428-1094

วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 140 คน โครงการขยายโอกทเกษตรฯ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 8 คน และโครงการนักเรียนดีเด่นภาคตะวันออกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับ 12 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 52 โทร. 0-3835-4580-4 ต่อ 2825 คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออก รับ 160 คน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 80 คน โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ รับ 560 คน รับสมัครวันที่ 1-20 ธ.ค. 52 โทร. 0- 3835-4580-4 วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษารับ 40 คน โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง รับ 120 คน โทร. 0-3835-4580-4 ต่อ 2673

วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับโครงการรับสมัครบุคคลทั่วไป โครงการเพชรพระพิรุณ โควตาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมโควตาจังหวัด โครงการ อบต. โครงการโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โควตาทายาทเกษตร และโควตาทายาทนักธุรกิจ ทั้งนี้ 9 โครงการดังกล่าว จะรับรวมใน 3 คณะ คือคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 160 คน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับ 450 คน และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รับ 320 คน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ รับ 70 คน ทุกโครงการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ดูรายละเอียด http://info.csc.ku.ac.th/registar/ โทร. 0-4272-5052.

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์