กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน

กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน

กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจสวนดุสิตโพลชี้วิถีชีวิตชาวเมือง พบปัญหาผู้อยู่อาศัยต่างคนต่างอยู่ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และไม่ช่วยรักษาทรัพย์สิน กระทรวงวัฒนธรรมแนะ 6 ข้อปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) () และสวนดุสิตโพลได้สำรวจผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม จำนวน 371 คน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า สิ่งสำคัญในการอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยร้อยละ 95 เห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดเป็นปัญหาหลัก เช่น ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น จอดรถไม่เป็นระเบียบ และใช้ทรัพย์สินส่วนกลางไม่เหมาะสม ด้านวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 78.72 เห็นว่า ต้องการให้ผู้ดูแลคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลดูแลทุกข์สุขของผู้อาศัย ควรมีการกำหนดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบสุข เช่น ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิผู้อื่น และการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ร้อยละ 66.85 พบว่า ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมไม่ค่อยรู้จักกันและไม่ค่อยสนิทกับคนที่อาศัยในที่เดียวกัน

สำหรับกิจกรรมที่ควรร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมาน ปรองดอง อาทิ ทำบุญตักบาตร กีฬา และงานเทศกาล ตามลำดับ นอกจากนี้ สิ่งที่ประทับใจในการอยู่อาศัยอาคารชุด คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม รวมทั้งยังมีระดับความสุขในการพักอาศัยในระดับมาก

นายธีระ สลักเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง นิยมอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร หอพัก และคอนโดมิเนียม ใช้ชีวิตที่เน้นวัตถุ มีเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตนเอง ตามแบบทุนนิยม ซึ่งไปไกลจากจิตนิยมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมาก จากที่เคยร่วมกันแบบพึ่งพา มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา โดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัย ที่เป็นคนจากหลายภาคอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน กลับไปหาวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อสร้างสังคมให้อบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำ 6 ข้อ ดังนี้

1.มีน้ำใจ - เอื้อเฟื้อต่อผู้อาศัยในสถานที่เดียวกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแล
2.รักษากฎ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข
3.หาเพื่อน - เริ่มจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีต่อกัน
4.รักษาของ - ใช้และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางเหมือนเป็นของเราเอง จะได้มีของดีๆไว้ใช้นานๆ
5.เอาใจใส่ - มีจิตสำนึกที่จะช่วยกันดูแลภัยต่างๆอันอาจจะเกิดกับผู้อาศัยเดียวกัน เช่น
คนน่าสงสัยที่อาจก่ออาชญากรรม สิ่งของชำรุดที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
6.รักษาประโยชน์ส่วนรวม - เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
.../๒

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า "ผลของโพลนี้ ตอกย้ำว่าผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบใด ก็ต้องการชุมชนที่น่าอยู่ LPN เองซึ่งอยู่ในธุรกิจนี้มานานร่วม 20 ปี และดูแลคนถึง 30,000 ครอบครัว ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกัน เราเล็งเห็นมาตั้งแต่ต้นว่า การสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลทุกข์สุขของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก เรามีนโยบาย "ชุมชนน่าอยู่" ซึ่งนอกจากจะเน้นการให้บริการ ดูแลความสะดวกสบายอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้ว ยังจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านอย่างสม่ำเสมอเช่น กีฬา ทำบุญ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการรู้จักและผูกพันกัน ไว้ใจ เชื่อมั่น และพร้อมจะทำตามระเบียบการอยู่ร่วมกันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น"

นางปีย์จิต โอสถานนท์ กูรู นักเขียน และคอลัมนิสต์ชื่อดังด้านการบริหารเงินอย่างรู้ค่า หนึ่งในชาวคอนโดมิเนียม กล่าวว่า "สำหรับคนอยู่คอนโด การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโด ไม่ใช่จะมองเรื่องทำเล ขนาดห้องและราคาเท่านั้น เราควรดูถึงความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์และการดูแลผู้อยู่อาศัยของเจ้าของโครงการ แต่จริงๆ แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยด้วยกันเองด้วย เพราะทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน จะทำอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเราไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน จะนำมาซึ่งความเป็นชุมชนที่น่าอยู่และเป็นสุขอย่างยั่งยืน"

นางสาวฐนิตา สุทัศน์ ณ อยุธยา สาวนักทำงานเอเจนซี่โฆษณาชื่อดัง สมาชิกชาวคอนโด ก็แสดงความเห็นว่า "การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและวัฒนธรรมบนคอนโดนั้น ทุกคนที่อยู่อาศัยต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่คอนโดและสมาชิกตกลงร่วมกัน เช่นการใช้พื้นที่/ทรัพย์สินส่วนกลาง ไม่ควรนึกว่าเป็นของส่วนร่วม แล้วใช้อย่างไม่ดูแลรักษา เป็นต้น นิติบุคคลที่ดูแลคอนโดต้องเป็นคนกลางดูแลเรื่องการรักษากฎ และที่สำคัญที่ผู้อยู่อาศัยไม่ควรพลาดเลยคือการเข้าร่วมประชุมประจำปีของแต่ละคอนโด เพื่อสรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไขและกฎระเบียบที่ทุกคนต้องนำไปปฎิบัติ เพื่อทำให้การอยู่ร่วมกันในคอนโดเดียวมีความสุขได้"

 

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในงาน Techsauce Global Summit 2017

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในงาน Techsauce Global Summit 2017

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

สร้างชื่อเสีย! ทัวร์ไทยบุกเขตหวงห้าม “Yellowstone” เพจดังจวกยับ

สร้างชื่อเสีย! ทัวร์ไทยบุกเขตหวงห้าม “Yellowstone” เพจดังจวกยับ

ดีเดย์ 15 ส.ค.นี้ ทดลองเดินรถเมล์เลขสายใหม่ 8 เส้นทาง

ดีเดย์ 15 ส.ค.นี้ ทดลองเดินรถเมล์เลขสายใหม่ 8 เส้นทาง

หนุ่มพิเรนทร์!! แก้ผ้าบน “มอหำตั้ง” ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หนุ่มพิเรนทร์!! แก้ผ้าบน “มอหำตั้ง” ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์