ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 579/2552 เรื่องกำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) ที่ปรึกษา (สบ 10) รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) โดยให้

1.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานงบประมาณและการเงิน (งป.) โรงพยาบาลตำรวจ (ยกเว้นสถาบันนิติเวชวิทยา) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองสารนิเทศ และกองบินตำรวจ เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(งานบริหาร 1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 11) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 12)

2.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการและฝ่ายห้องสมุด) กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(บร.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.21)

3.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) พล.ต.ท.สุวัฒน์ จินทร์อิทธิกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยกเว้นกองแผนงานอาชญากรรมและกองแผนงานกิจการพิเศษ) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานประสานงานรัฐสภา) กองวินัย และโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 31) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 32)

4.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แลสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานอาชญากรรม) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.11)

5.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 7, 8 และ 9 เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.21)

6.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 3 และ 4 โดยให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.31)

7.พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 1 และ 2 ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.4) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.41)

8.พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) และ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยา โดยให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (ปป.5) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.51)

9.พล.ต.ท.อดุล แสงสิงแก้ว รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ และ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ยกเว้นกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) ใช้อักษรย่อว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก.11)

10.พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการกำกับการบริหารราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 3) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) และกองการต่างประเทศ (ยกเว้นงานการลาไปต่างประเทศ) ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก 21)

11.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (ยกเว้นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา และฝ่ายห้องสมุด) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(กม.) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.2)

12.พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันท์ รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานจเรตำรวจ (เฉพาะกองบังคับการอำนวยการ และกองตรวจราชการ 1-5) ให้เรียกว่า รอง จตช.(1)

13.พล.ต.ท.ประชิน วารี รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงาน จเรตำรวจ (เฉพาะกองตรวจราชการ 6-10) ให้เรียกว่า รอง จตช.(2)

14.พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร รรท.หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) และ พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รรท.รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ.

Advertisement Replay Ad
“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์