ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 579/2552 เรื่องกำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) ที่ปรึกษา (สบ 10) รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) โดยให้

1.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานงบประมาณและการเงิน (งป.) โรงพยาบาลตำรวจ (ยกเว้นสถาบันนิติเวชวิทยา) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองสารนิเทศ และกองบินตำรวจ เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(งานบริหาร 1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 11) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 12)

2.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการและฝ่ายห้องสมุด) กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(บร.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.21)

3.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) พล.ต.ท.สุวัฒน์ จินทร์อิทธิกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยกเว้นกองแผนงานอาชญากรรมและกองแผนงานกิจการพิเศษ) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานประสานงานรัฐสภา) กองวินัย และโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 31) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 32)

4.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แลสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานอาชญากรรม) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.11)

5.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 7, 8 และ 9 เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.21)

6.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 3 และ 4 โดยให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.31)

7.พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 1 และ 2 ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.4) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.41)

8.พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) และ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยา โดยให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (ปป.5) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.51)

9.พล.ต.ท.อดุล แสงสิงแก้ว รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ และ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ยกเว้นกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) ใช้อักษรย่อว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก.11)

10.พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการกำกับการบริหารราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 3) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) และกองการต่างประเทศ (ยกเว้นงานการลาไปต่างประเทศ) ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก 21)

11.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (ยกเว้นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา และฝ่ายห้องสมุด) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(กม.) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.2)

12.พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันท์ รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานจเรตำรวจ (เฉพาะกองบังคับการอำนวยการ และกองตรวจราชการ 1-5) ให้เรียกว่า รอง จตช.(1)

13.พล.ต.ท.ประชิน วารี รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงาน จเรตำรวจ (เฉพาะกองตรวจราชการ 6-10) ให้เรียกว่า รอง จตช.(2)

14.พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร รรท.หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) และ พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รรท.รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ.

Advertisement Replay Ad
ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์