ภูมิใจไทยเลือก ชวรัตน์

ภูมิใจไทยเลือก ชวรัตน์

ภูมิใจไทยเลือก ชวรัตน์

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

พรรคภูมิใจไทยประชุมใหญ่เลือก ชวรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค พรทิวา เลขา ธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการชุดเดิมกลับเข้ามาทำงาน เพิ่มนโยบายปกป้องสถาบันชัดเจนยิ่งขึ้น

นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ว่าการประชุมดังกล่าวมีขึ้นตามกฎหมายกำหนด หลังมีสมาชิกพรรคเกิน 5,000 คน และมีการตั้งสาขาพรรคครบ 4 ภาค เป็นผลให้นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคต้องลาออก พร้อมทั้งหมด ที่ประชุมจึงได้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีจำนวน 14 คน มีตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 นางพรทิวา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค และ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ เป็นรองเลขาธิการพรรค ขณะที่นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นโฆษกพรรค และนายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เป็นเหรัญญิกพรรค

นายศุภชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค นำโดยนางพรทิวา คณะกรรมการนโยบายพรรค นำโดยนายโสภณ ซารัมย์ คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของพรรค นำโดยนายศุภชัย โพธิ์สุ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ พรรคจะแจ้งเรื่องไปให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป

นายศุภชัย กล่าวว่า ในส่วนนโยบายของพรรคที่ทบทวนใหม่มีหลายเรื่อง เช่น การปกป้องสถาบันซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถนนปลอดฝุ่น การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ส่วนหนึ่งมาจากการสะท้อนฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการลงพื้นที่สัมมนา จังหวัดสกลนครและมาจากนโยบายรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยจะนำมาสานต่อเพื่อให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นโยบายพรรคภูมิใจไทยมี 3 ข้อหลัก ประกอบด้วย 1.นโยบายการเมืองการปกครอง 2.นโยบายเศรษฐกิจ และ 3.นโยบายด้านสังคม โดยนโยบายด้านการเมืองการปกครอง เน้นการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ โดยจะป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และให้ดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ จะต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนสร้างความสมานฉันท์ในชาติ โดยใช้สันติวิธี ด้านความมั่นคงก็จะส่งเสริมบทบาทองค์กรด้านความมั่นคงปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และคุ้มครองประโยชน์ชาติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะให้มีการจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องสภาพ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างจริงจัง ขณะที่ด้านต่างประเทศ จะเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติมีความเสมอภาค เน้นการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี

ส่วนนโยบายเศรษฐกิจ จะพัฒนาโดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการบริการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้านขนส่งจะจัดสร้างรถไฟฟ้าให้ครบทั้งระบบ ระบบขนส่งทางน้ำจะพัฒนาให้เชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น ด้านการเกษตรจะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอุตสาหกรรมการเกษตร นำเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างระบบเกษตรกรรม ส่วนการทองเที่ยวจะเน้นเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ และนำประเพณี ความสวยงามของประเทศเผยแพร่คนทั่วโลก ด้านการลงทุนจะจัดหาแหล่งทุนขนาดย่อมเพื่อลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ

นโยบายด้านสังคมเน้นพัฒนาการศึกษา ส่งเยาวชนรักษาธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ส่วนด้านสาธารณสุข สนับสนุนการรักษาฟรีและเข้ารักษาได้ทั้งใน รพ.รัฐ และเอกชนที่ร่วมโครงการ สำหรับสิ่งแวดล้อม จะแก้ไขปัญหาพร้อมส่งเสริมการลงทุน ด้วยการส่งเสริมให้ความสำคัญนโยบายโฉนดคาร์บอนเครดิต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา เน้นใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์