สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คงเป็นคำพูดไม่ไกลเกินจริง เพราะปัจจุบันนี้ สังคมไทยกำลังถูกน้ำเมาคืบคลาน ซึมเข้าไปในทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่รู้ตัว ขณะที่คนไทยส่วนน้อยที่เริ่มตระหนักถึงพิษภัยร้ายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังทำให้สังคมเข้าขั้นวิกฤต และจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมทั้งจัดประชุมสัมมนา เพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าว เช่น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ เครือข่ายกว่า 10 องค์กร ได้จัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมอภิปรายและเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ เพื่อระดมความคิดให้มีการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติและวาระท้องถิ่น โดยข้อเสนอที่ได้ในเวทีครั้งนี้ จะกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณา ก่อนเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป จากข้อมูลวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)พบว่า คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และตลาดเครื่องดื่มในสไตล์ตะวันตก โดยจากฐานข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา คาดการณ์ได้ว่า ปัญหาสุราจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากยังไม่มีมาตรการที่ได้ผลมารับมือเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2563 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการดื่มเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มขึ้น 13.9% นักดื่มหน้าใหม่จะเพิ่มขึ้นถึง 30-31% ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่น ส่วนนักดื่มประจำจะเพิ่มขึ้น 20.1 % หรือกล่าวได้ว่า ประมาณ 15% ของนักดื่มนานๆ ครั้งจะกลายเป็นขี้เมาขาประจำ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศใช้มาตังแต่ต้นปี 2551 ดูแลควบคุมทุกด้าน ทั้งการจำหน่าย การโฆษณา บอกว่า สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับประชาชน มีข้อมูลวิจัยที่น่าตกใจ จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผย ว่า เยาวชนไทยดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นจนอยู่ในขั้นวิกฤต โดยหากเทียบเป็นเบียร์แล้ว วัยรุ่นชาย อายุ 12-19 ปี ดื่มเฉลี่ยครั้งละ 3.8 ขวดใหญ่หรือ 4 ขวดใหญ่ คิดเป็นปีละ 367 ขวด ขณะที่วัยรุ่นหญิงดื่มเฉลี่ยครั้งละ 2 ขวด ปีละ 92 ขวดใหญ่ เด็กที่เริ่มดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะดื่มและเมาเป็นประจำ เหตุผลสำคัญคือการโฆษณาสุรา ทั้งทางตรงทางอ้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างดนตรีและกีฬา ซึ่งล้วนให้ความสำคัญกับเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสิ้น ดังนั้น นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิชัยปัญหาสุรา (ศวส) จึงอยากเรียกร้องให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวให้มาก เพราะจากผลวิจัย ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงวิกฤตของปัญหาน้ำเมาในสังคมไทย ทั้งที่เป็นปัญหาที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ หากสังคมไทยเอาจริงเอาจังพอ และต้องเร่งผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ "ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องทบทวนถึงกลไกการรับมือกับปัญหาน้ำเมาอย่างจริงจัง เพราะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกฎหมายและมาตรการต่างๆ อยู่ไม่น้อย แต่ก็ยังมีช่องว่างในระบบที่สำคัญอีกมากมาย อีกทั้งการขาดยุทธศาสตร์เพื่อกำกับให้มาตรการต่างๆ เหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุนให้มีมาตรการระดับท้องถิ่น โดยข้อจำกัดเหล่านี้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่ในร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นผลผลิตของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากสภาพการณปัญหา การประชุมครั้งนี้ จึงนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเบื้องต้น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดราคา สถานที่เวลาจำหน่าย และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน 2.ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตลาดและโฆษณา การให้ข้อมูลเพื่อลดการดื่ม 3.ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการบริโภค เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มที่เสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยสูง ทั้งการเมาและขับ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองผู้ที่มึนเมาขณะขับขี่ 4.ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ มีนโยบายการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ชุมชน เช่น ในกองทัพ ตำรวจ โรงงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ และ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการจัดการ และสนับสนุนที่เข้มแข็ง ที่มุ่งให้ความรู้ป้องกันผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ในระยะอันใกล้นี้ ประเทศไทยเตรียมทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกับหลายประเทศ ส่งผลให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางรายการมีราคาถูกลง เพราะปลอดภาษี ซึ่งต้องมีการหาทางป้องกันทางอ้อมที่จะมีส่งผลกระทบต่อข้อตกลงทางการค้าโดยตรง ทั้งนี้ ศวส.และเครือข่าย ขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนร่างยุทธศาสตร์ที่ร่วมร่างนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ด้วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม และปัญญาของประชากรไทย ซึ่งผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคมและประเทศ แต่ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลและการนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังนั่นเอง ในตอนหน้า สำนักข่าวแห่งชาติ จะนำเสนอสถานการณ์และมาตรการควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่นและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งเป็นอีกปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไข เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยิ่ง

Advertisement Replay Ad
ซูซี่ สุษิรา กลับมาให้ร้องว้าว หวนถ่ายเซ็กซี่ก่อนอายุขึ้นเลข 3

ซูซี่ สุษิรา กลับมาให้ร้องว้าว หวนถ่ายเซ็กซี่ก่อนอายุขึ้นเลข 3

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ปาร์ตี้ปีใหม่ "จีดีเอช" ซุปตาร์หลุดโลก แต่งชุดธีมโกอินเตอร์

ปาร์ตี้ปีใหม่ "จีดีเอช" ซุปตาร์หลุดโลก แต่งชุดธีมโกอินเตอร์

โมเม้นต์สุดอบอุ่น คุณแม่มือใหม่ให้นมลูกน้อย ได้ทุกที่ทุกเวลา

โมเม้นต์สุดอบอุ่น คุณแม่มือใหม่ให้นมลูกน้อย ได้ทุกที่ทุกเวลา

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

"ปูติน" มาอย่างเท่ เครื่องบินขับไล่ซีเรีย อารักขาถึงฟากฟ้า

"ปูติน" มาอย่างเท่ เครื่องบินขับไล่ซีเรีย อารักขาถึงฟากฟ้า

หนุ่มมือสาดน้ำกรดแฟน ซดยาหวังตาย แต่ ตร.ตะครุบไว้ทัน

หนุ่มมือสาดน้ำกรดแฟน ซดยาหวังตาย แต่ ตร.ตะครุบไว้ทัน

หลวงตา ยัน ไม่เคยล่วงเกินเด็กสาวอายุ 18 อย่างที่แม่กล่าวหา

หลวงตา ยัน ไม่เคยล่วงเกินเด็กสาวอายุ 18 อย่างที่แม่กล่าวหา

สองชายจีนขับรถผิดกฎ กลับเดือดดาลรุมทำร้ายตำรวจกลางถนน

สองชายจีนขับรถผิดกฎ กลับเดือดดาลรุมทำร้ายตำรวจกลางถนน

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เปิดคลิปวงจรปิด หนุ่มล็อกคออดีตแฟนสาว ก่อนจับราดน้ำกรด

เปิดคลิปวงจรปิด หนุ่มล็อกคออดีตแฟนสาว ก่อนจับราดน้ำกรด

หม่ำ ถูกภรรยาแฉกลางรายการ ขุดเรื่องอดีตเมียน้อยมาเล่า

หม่ำ ถูกภรรยาแฉกลางรายการ ขุดเรื่องอดีตเมียน้อยมาเล่า

ฮือฮา! ควายคลอดลูกแฝดสีเผือก เจ้าของเผยให้โชคตั้งแต่ท้อง

ฮือฮา! ควายคลอดลูกแฝดสีเผือก เจ้าของเผยให้โชคตั้งแต่ท้อง

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

สลด สามีภรรยาหมาดๆ ขับรถตกสระน้ำ ดับรวมน้องชายอีก 1 คน

สลด สามีภรรยาหมาดๆ ขับรถตกสระน้ำ ดับรวมน้องชายอีก 1 คน

บ้านหลังใหม่ของ ป้อง ณวัฒน์ สร้างเสร็จแล้ว สวยงามมาก

บ้านหลังใหม่ของ ป้อง ณวัฒน์ สร้างเสร็จแล้ว สวยงามมาก

กรมราชทัณฑ์พักโทษ กำนันเป๊าะ ป่วยหนักเป็นมะเร็ง

กรมราชทัณฑ์พักโทษ กำนันเป๊าะ ป่วยหนักเป็นมะเร็ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์