สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คงเป็นคำพูดไม่ไกลเกินจริง เพราะปัจจุบันนี้ สังคมไทยกำลังถูกน้ำเมาคืบคลาน ซึมเข้าไปในทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่รู้ตัว ขณะที่คนไทยส่วนน้อยที่เริ่มตระหนักถึงพิษภัยร้ายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังทำให้สังคมเข้าขั้นวิกฤต และจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมทั้งจัดประชุมสัมมนา เพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าว เช่น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ เครือข่ายกว่า 10 องค์กร ได้จัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมอภิปรายและเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ เพื่อระดมความคิดให้มีการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติและวาระท้องถิ่น โดยข้อเสนอที่ได้ในเวทีครั้งนี้ จะกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณา ก่อนเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป จากข้อมูลวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)พบว่า คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และตลาดเครื่องดื่มในสไตล์ตะวันตก โดยจากฐานข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา คาดการณ์ได้ว่า ปัญหาสุราจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากยังไม่มีมาตรการที่ได้ผลมารับมือเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2563 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการดื่มเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มขึ้น 13.9% นักดื่มหน้าใหม่จะเพิ่มขึ้นถึง 30-31% ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่น ส่วนนักดื่มประจำจะเพิ่มขึ้น 20.1 % หรือกล่าวได้ว่า ประมาณ 15% ของนักดื่มนานๆ ครั้งจะกลายเป็นขี้เมาขาประจำ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศใช้มาตังแต่ต้นปี 2551 ดูแลควบคุมทุกด้าน ทั้งการจำหน่าย การโฆษณา บอกว่า สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับประชาชน มีข้อมูลวิจัยที่น่าตกใจ จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผย ว่า เยาวชนไทยดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นจนอยู่ในขั้นวิกฤต โดยหากเทียบเป็นเบียร์แล้ว วัยรุ่นชาย อายุ 12-19 ปี ดื่มเฉลี่ยครั้งละ 3.8 ขวดใหญ่หรือ 4 ขวดใหญ่ คิดเป็นปีละ 367 ขวด ขณะที่วัยรุ่นหญิงดื่มเฉลี่ยครั้งละ 2 ขวด ปีละ 92 ขวดใหญ่ เด็กที่เริ่มดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะดื่มและเมาเป็นประจำ เหตุผลสำคัญคือการโฆษณาสุรา ทั้งทางตรงทางอ้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างดนตรีและกีฬา ซึ่งล้วนให้ความสำคัญกับเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสิ้น ดังนั้น นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิชัยปัญหาสุรา (ศวส) จึงอยากเรียกร้องให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวให้มาก เพราะจากผลวิจัย ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงวิกฤตของปัญหาน้ำเมาในสังคมไทย ทั้งที่เป็นปัญหาที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ หากสังคมไทยเอาจริงเอาจังพอ และต้องเร่งผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ "ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องทบทวนถึงกลไกการรับมือกับปัญหาน้ำเมาอย่างจริงจัง เพราะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกฎหมายและมาตรการต่างๆ อยู่ไม่น้อย แต่ก็ยังมีช่องว่างในระบบที่สำคัญอีกมากมาย อีกทั้งการขาดยุทธศาสตร์เพื่อกำกับให้มาตรการต่างๆ เหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุนให้มีมาตรการระดับท้องถิ่น โดยข้อจำกัดเหล่านี้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่ในร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นผลผลิตของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากสภาพการณปัญหา การประชุมครั้งนี้ จึงนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเบื้องต้น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดราคา สถานที่เวลาจำหน่าย และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน 2.ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตลาดและโฆษณา การให้ข้อมูลเพื่อลดการดื่ม 3.ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการบริโภค เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มที่เสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยสูง ทั้งการเมาและขับ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองผู้ที่มึนเมาขณะขับขี่ 4.ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ มีนโยบายการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ชุมชน เช่น ในกองทัพ ตำรวจ โรงงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ และ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการจัดการ และสนับสนุนที่เข้มแข็ง ที่มุ่งให้ความรู้ป้องกันผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ในระยะอันใกล้นี้ ประเทศไทยเตรียมทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกับหลายประเทศ ส่งผลให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางรายการมีราคาถูกลง เพราะปลอดภาษี ซึ่งต้องมีการหาทางป้องกันทางอ้อมที่จะมีส่งผลกระทบต่อข้อตกลงทางการค้าโดยตรง ทั้งนี้ ศวส.และเครือข่าย ขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนร่างยุทธศาสตร์ที่ร่วมร่างนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ด้วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม และปัญญาของประชากรไทย ซึ่งผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคมและประเทศ แต่ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลและการนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังนั่นเอง ในตอนหน้า สำนักข่าวแห่งชาติ จะนำเสนอสถานการณ์และมาตรการควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่นและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งเป็นอีกปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไข เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยิ่ง

ผบ.เรือนจำขอนแก่นยัน "เปรี้ยว" แต่งหน้าได้เป็นสิทธิ์

ผบ.เรือนจำขอนแก่นยัน "เปรี้ยว" แต่งหน้าได้เป็นสิทธิ์

'แอนนา รีส' เข้ารับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติเมาแล้วขับ

'แอนนา รีส' เข้ารับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติเมาแล้วขับ

ยิ่งลักษณ์ ขอมวลชนเชียร์อยู่บ้าน หวั่นมือที่สามป่วน

ยิ่งลักษณ์ ขอมวลชนเชียร์อยู่บ้าน หวั่นมือที่สามป่วน

เจนี่ สาวป่วยมะเร็ง ใบหน้าบวม เสียชีวิตแล้ว

เจนี่ สาวป่วยมะเร็ง ใบหน้าบวม เสียชีวิตแล้ว

ผัวหอบศพเมียแจ้งความที่โรงพัก อ้างฝ่ายหญิงยิงตัวตาย

ผัวหอบศพเมียแจ้งความที่โรงพัก อ้างฝ่ายหญิงยิงตัวตาย

โดนเข้าให้! ตำรวจจีนถูกหญิงโอบคอบังคับจูบกลางถนน

โดนเข้าให้! ตำรวจจีนถูกหญิงโอบคอบังคับจูบกลางถนน

บันทึกด้วยน้ำตา น้องบิ๊ก ร้องเพลงปลดหนี้เพื่อแม่ ก่อนหลับนิรันดร์

บันทึกด้วยน้ำตา น้องบิ๊ก ร้องเพลงปลดหนี้เพื่อแม่ ก่อนหลับนิรันดร์

วุ้นเส้น พอลล่า คริส ปาร์ตี้ช่วงค่ำหลัง เจนี่ ให้สัมภาษณ์ข่าวอัลฟอลโล่

วุ้นเส้น พอลล่า คริส ปาร์ตี้ช่วงค่ำหลัง เจนี่ ให้สัมภาษณ์ข่าวอัลฟอลโล่

ช็อตเด็ด!! เจนี่ โชว์ลีลาเร่าร้อน ตัวแม่นางเอกเท้าไฟ

ช็อตเด็ด!! เจนี่ โชว์ลีลาเร่าร้อน ตัวแม่นางเอกเท้าไฟ

ผบ.เรือนจำขอนแก่น ไขปริศนา ‘เปรี้ยว’ ทาปากไปศาล

ผบ.เรือนจำขอนแก่น ไขปริศนา ‘เปรี้ยว’ ทาปากไปศาล

พี่และแม่ น.ศ.ไทยตกเหว กลับไทย ไม่ท้อจะครบ 1 เดือน อาจขอรัฐบาลไทยช่วย

พี่และแม่ น.ศ.ไทยตกเหว กลับไทย ไม่ท้อจะครบ 1 เดือน อาจขอรัฐบาลไทยช่วย

‘เมจิ’ แนะสาวยุคใหม่เติมความมั่นใจ สร้างลุค เสริมเรือนร่าง ดูแลจุดบอบบางผู้หญิง

‘เมจิ’ แนะสาวยุคใหม่เติมความมั่นใจ สร้างลุค เสริมเรือนร่าง ดูแลจุดบอบบางผู้หญิง

บก.02 แนะเส้นทางเลี่ยงแจ้งวัฒนะ ในวันตัดสินจำนำข้าว 25 ส.ค. นี้

บก.02 แนะเส้นทางเลี่ยงแจ้งวัฒนะ ในวันตัดสินจำนำข้าว 25 ส.ค. นี้

คืบหน้า ! เปิดใจ ตร.จร.กรณีสาวโพสต์ทุบรถป๊อบโชว์

คืบหน้า ! เปิดใจ ตร.จร.กรณีสาวโพสต์ทุบรถป๊อบโชว์

พังยับ! รถชนกัน 4 คันรวดกลางทางด่วนที่จีน เสียชีวิต 5 ราย

พังยับ! รถชนกัน 4 คันรวดกลางทางด่วนที่จีน เสียชีวิต 5 ราย

"เปรี้ยว" พลิกลิ้น อ้างไม่ได้หั่นศพ -ด้านศาลคัดค้านประกันตัว

"เปรี้ยว" พลิกลิ้น อ้างไม่ได้หั่นศพ -ด้านศาลคัดค้านประกันตัว

'ปู' น้ำตาคลอ ประกาศเลิก 'แมทธิว'แล้ว อุบสาเหตุ

'ปู' น้ำตาคลอ ประกาศเลิก 'แมทธิว'แล้ว อุบสาเหตุ

คุณป้าถูกรถแรลลี่ชนดับ ไร้เงาคนขับรับผิดชอบ

คุณป้าถูกรถแรลลี่ชนดับ ไร้เงาคนขับรับผิดชอบ

ดับแล้ว ! หนุ่มคลั่งยิงพ่อเสียชีวิตที่ลพบุรี ก่อนยิงปะทะกับตำรวจ สิ้นใจแล้วที่ รพ.

ดับแล้ว ! หนุ่มคลั่งยิงพ่อเสียชีวิตที่ลพบุรี ก่อนยิงปะทะกับตำรวจ สิ้นใจแล้วที่ รพ.

สง่าหรูดูแพง!! พาเหรดซุป'ตาร์สาว บนพรมแดง Poem

สง่าหรูดูแพง!! พาเหรดซุป'ตาร์สาว บนพรมแดง Poem

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์