ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2550 2551 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา 16.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2550 2551 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา 09.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ชนะการประมูลสิ่งของ และผู้ร่วมสมทบทุนในการจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ คณะกรรมการร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นางภรณี จักกาบาตร์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และรองศาสตราจารย์ พลโทหญิง สุรีย์พร คุณาไทย นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำ คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อพระราชทานให้แก่หน่วยงานทหารและตำรวจที่ ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และในโอกาสนี้ ผู้แทนหน่วยงานทหารและตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเสื้อเกราะกันกระสุนดังกล่าวด้วย - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะกรรมการจัดทำโครงการ "น้ำใจให้กาชาด และคณะกรรมการจัดโครงการ "รักแม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลหม่อมถวายเงินสมทบ "ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย - นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน "เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล - นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางจิตริณี ทับเที่ยง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 113789 เนื้อที่ 86 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ แขวงสามพราน กรุงเทพมหานคร เพี่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา - นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารโรงเรียนนวลวรรณศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่โรงเรียนฯ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดงานฉลองรางวัลพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ - นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2552 - นางสุวิมล รุ่งแสง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการที่ชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดงาน "น้ำใจไทยสู่ชายแดน ครั้งที่ 33 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) พ.ศ.2549-2551 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย - นางสรัญรส พละพงศ์ พร้อมครอบครัวพละพงศ์ และครอบครัวอยู่ยืน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย - เวลา 10.03 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรการประดิษฐ์ต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล และประกาศนียบัตรด้านวิจัย ดังนี้ 1.นายวาเดส แอนดัส ประธานสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ "อีเฟีย (IFIA) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "อีโค แกรนด์ ไพรซ์ อีเฟีย 2008 (ECO GRAND PRIZE IFIA 2008) ในฐานะที่มีพระอัจฉริยะภาพด้านโครงการในพระราชดำริเพื่อพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่พสกนิกรและประเทศไทย 2.นายฉอย จอง-ฮับ ประธานสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "สเปเชี่ยล ไพรซ์ (SPECIAL PRIZE) พร้อมประกาศนียบัตร จากผลงานปร์เรื่อง "โปรเจค ออฟ เดเวลอปเมนท์ เนเจอร์ คอนเซอร์เวชั่น แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ / เอ็กเซกคิวทีฟ แชร์แมน ออฟ เดอะ พรินเซส มหาจักรีสิรินธร ฟาวเดชั่น (PROJECT OF DEVELOPMENT NATURE CONSERVATION AND ENVIRONMENT / EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE PRINCESS MAHACHAKRI SIRINDHORN FOUNDATION) ในฐานะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและเป็นประโยชน์ประจักษ์ชัดต่อพสกนิกรและประเทศ 3.นายแพทย์เทียแชป วลาดีเมียร์ เคลเซียวิช ผู้อำนวยการองค์กรนักประดิษฐ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทอง "สเปเชี่ยล คอนเมนโมเรชั่น โกลด์ เมเดิล (SPECIAL COMENMORATION GOLD MEDAL) พร้อมประกาศนียบัตรในฐานะ "เบสท์ รีเซิร์ชเชอร์ (BEST RESEARCHER) ในฐานะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของประเทศ 4.นายเจิง แฮ วุ้ค อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ทำหน้าที่แทนสมาคมนักประดิษฐ์สตรีของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นองค์กรผู้หญิงในสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตร "เบสท์ รีเซิร์ชเชอร์ (BEST RESEARCHER) ในฐานะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของประเทศไทย - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำ นายกวาง โจ คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ และเพื่อขอพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมของยูเนสโกในอนาคต เวลา 17.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุธี ประศาสน์วินิจฉัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.40 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.58 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ "ดับเบิลยู เอ ซี (WAC) ไทย-ญี่ปุ่น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์