ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ด้วยวิธีรับตรง ใน 4 ศูนย์ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 4,760 คน ดังนี้ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 90 คน จำแนกเป็น ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคนิคอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 500 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร 120 คน ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 คน สัตวศาสตร์ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 15 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน สัตวศาสตร์ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. การจัดการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การบริหารธุรกิจเกษตร 30 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การบัญชี 120 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี เคมี รับ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล 60 คน การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โทร. 0-3532-3610-11

ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 1,320 คน จำแนกเป็น ปวส.การเงิน 30 คน การตลาด 120 คน การบัญชี 90 คน การเลขานุการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 240 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการสำนักงาน 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 (สมทบ) 30 คน การตลาด 90 คน การตลาด (สมทบ) 30 คน การบัญชี 4 ปี 120 คน การบัญชี (สมทบ) 30 คน เทคโนิจ 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โทร. 0-3532-4179-80, 0-3525-2392, 0-3525-2754

ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตร เทียบโอน เทคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 60 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 210 คน จำแนกเป็น ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี เทคโน โลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ) 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 400 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม 5 ปี 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศว กรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 20 คน วิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ-เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โทร.0-2969-1369-74

ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม รับ 300 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 คน ช่างไฟฟ้า 30 คน ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน หลักสูตรเทียบโอคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 630 คน จำแนกเป็น ปวส.การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 180 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน และ คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทร. 0-3554-4301-3 ทั้งนี้ ทุกคณะรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 22 มกราคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th โทร. 0-3532-3610-11.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

สภากาชาดไทย รับมอบหนัง ABABO

สภากาชาดไทย รับมอบหนัง ABABO

น้ำทะเลหนุนสูง เจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมชุมชนริมน้ำเขตบางพลัด

น้ำทะเลหนุนสูง เจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมชุมชนริมน้ำเขตบางพลัด

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 23 ต.ค.

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 23 ต.ค.

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

"เมฆ มังกรบิน" เตรียมบวชพระ สละทรัพย์สินทางโลก

"เมฆ มังกรบิน" เตรียมบวชพระ สละทรัพย์สินทางโลก

ที่สุดของชีวิต ตร.ก้มกราบริ้วขบวนฯ แม้พื้นถนนจะร้อนจนเข่าพอง

ที่สุดของชีวิต ตร.ก้มกราบริ้วขบวนฯ แม้พื้นถนนจะร้อนจนเข่าพอง

แชร์ภาพสุดประทับใจ กองทหารเกียรติยศฝึกซ้อมกลางสายฝน

แชร์ภาพสุดประทับใจ กองทหารเกียรติยศฝึกซ้อมกลางสายฝน

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์