ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ด้วยวิธีรับตรง ใน 4 ศูนย์ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 4,760 คน ดังนี้ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 90 คน จำแนกเป็น ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคนิคอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 500 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร 120 คน ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 คน สัตวศาสตร์ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 15 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน สัตวศาสตร์ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. การจัดการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การบริหารธุรกิจเกษตร 30 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การบัญชี 120 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี เคมี รับ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล 60 คน การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โทร. 0-3532-3610-11

ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 1,320 คน จำแนกเป็น ปวส.การเงิน 30 คน การตลาด 120 คน การบัญชี 90 คน การเลขานุการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 240 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการสำนักงาน 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 (สมทบ) 30 คน การตลาด 90 คน การตลาด (สมทบ) 30 คน การบัญชี 4 ปี 120 คน การบัญชี (สมทบ) 30 คน เทคโนิจ 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โทร. 0-3532-4179-80, 0-3525-2392, 0-3525-2754

ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตร เทียบโอน เทคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 60 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 210 คน จำแนกเป็น ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี เทคโน โลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ) 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 400 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม 5 ปี 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศว กรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 20 คน วิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ-เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โทร.0-2969-1369-74

ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม รับ 300 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 คน ช่างไฟฟ้า 30 คน ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน หลักสูตรเทียบโอคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 630 คน จำแนกเป็น ปวส.การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 180 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน และ คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทร. 0-3554-4301-3 ทั้งนี้ ทุกคณะรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 22 มกราคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th โทร. 0-3532-3610-11.

ฟังเสียงสาวๆ อยากให้แท็กซี่ไทยปรับปรุงตรงไหนบ้าง

ฟังเสียงสาวๆ อยากให้แท็กซี่ไทยปรับปรุงตรงไหนบ้าง

เจนี่ สาวป่วยมะเร็ง ใบหน้าบวม เสียชีวิตแล้ว

เจนี่ สาวป่วยมะเร็ง ใบหน้าบวม เสียชีวิตแล้ว

บันทึกด้วยน้ำตา น้องบิ๊ก ร้องเพลงปลดหนี้เพื่อแม่ ก่อนหลับนิรันดร์

บันทึกด้วยน้ำตา น้องบิ๊ก ร้องเพลงปลดหนี้เพื่อแม่ ก่อนหลับนิรันดร์

พี่และแม่ น.ศ.ไทยตกเหว กลับไทย ไม่ท้อจะครบ 1 เดือน อาจขอรัฐบาลไทยช่วย

พี่และแม่ น.ศ.ไทยตกเหว กลับไทย ไม่ท้อจะครบ 1 เดือน อาจขอรัฐบาลไทยช่วย

ไขความจริง! ครูฝึกทหารห้ามดึงร่ม หลังร่มจริงขาดกลางอากาศ

ไขความจริง! ครูฝึกทหารห้ามดึงร่ม หลังร่มจริงขาดกลางอากาศ

สพฉ.สั่งสอบ! ปมโทร 1669 เรียกรถพยาบาล ญาติผู้ป่วยเจอเก็บเงิน

สพฉ.สั่งสอบ! ปมโทร 1669 เรียกรถพยาบาล ญาติผู้ป่วยเจอเก็บเงิน

ชื่อใหม่ปลดล็อกชีวิต "พาลินี งามพริ้ง" เป็นหญิงสมบูรณ์ในหัวใจ

ชื่อใหม่ปลดล็อกชีวิต "พาลินี งามพริ้ง" เป็นหญิงสมบูรณ์ในหัวใจ

สรุป 7 วันทดลองรถเมล์ คนใช้แค่ 4 หมื่นเพราะยังสับสน

สรุป 7 วันทดลองรถเมล์ คนใช้แค่ 4 หมื่นเพราะยังสับสน

พบแล้ว ! พระใช้เชือกผูกคอสุนัข ขี่ จยย.ลากไปตามถนน อ้างกลัวเป็นหมาบ้า

พบแล้ว ! พระใช้เชือกผูกคอสุนัข ขี่ จยย.ลากไปตามถนน อ้างกลัวเป็นหมาบ้า

ลดความเหลื่อมล้ำ สานฝัน "เด็กชายขอบ" ด้วยโครงการสื่อพกพาสำหรับหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำ สานฝัน "เด็กชายขอบ" ด้วยโครงการสื่อพกพาสำหรับหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์