ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน

ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ด้วยวิธีรับตรง ใน 4 ศูนย์ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 4,760 คน ดังนี้ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 90 คน จำแนกเป็น ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคนิคอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับ 500 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร 120 คน ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 คน สัตวศาสตร์ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน เกษตรกลวิธาน 30 คน ประมง 15 คน พืชศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน สัตวศาสตร์ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. การจัดการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การบริหารธุรกิจเกษตร 30 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การบัญชี 120 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี เคมี รับ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล 60 คน การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โทร. 0-3532-3610-11

ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 1,320 คน จำแนกเป็น ปวส.การเงิน 30 คน การตลาด 120 คน การบัญชี 90 คน การเลขานุการ 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 240 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการสำนักงาน 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 60 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 (สมทบ) 30 คน การตลาด 90 คน การตลาด (สมทบ) 30 คน การบัญชี 4 ปี 120 คน การบัญชี (สมทบ) 30 คน เทคโนิจ 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โทร. 0-3532-4179-80, 0-3525-2392, 0-3525-2754

ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 330 คน จำแนกเป็น ปวส. ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน เทคนิคอุตสาหกรรม 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตร เทียบโอน เทคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 60 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 210 คน จำแนกเป็น ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน ปริญญาตรี เทคโน โลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สมทบ) 30 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 90 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 60 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ) 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 400 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม 5 ปี 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศว กรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 20 คน วิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ-เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20 คน คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โทร.0-2969-1369-74

ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม รับ 300 คน จำแนกเป็น ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 คน ช่างไฟฟ้า 30 คน ช่างยนต์ 30 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน หลักสูตรเทียบโอคโนโลยีเครื่องกล (สมทบ) 30 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ (สมทบ) 30 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 630 คน จำแนกเป็น ปวส.การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 30 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 90 คน หลักสูตรเทียบโอน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 30 คน การตลาด 60 คน การบัญชี 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 60 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 60 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน หลักสูตรเทียบโอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 180 คน จำแนกเป็น ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน หลักสูตรเทียบโอน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน วิศวกรรมโยธา (สมทบ) 30 คน และ คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน สนใจสมัครที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทร. 0-3554-4301-3 ทั้งนี้ ทุกคณะรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 22 มกราคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th โทร. 0-3532-3610-11.

Advertisement Replay Ad
"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์