''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมที่สงบร่มเย็นในอนาคต จึงทรงขยายงานจาก โครงการ สายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2548 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ และด้วยแนวพระราชดำริที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน และพระปณิธานที่แน่วแน่ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทำให้การดำเนินงานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีวิวัฒนาการ และเกิดกระบวนการเรียนรู้มากมาย นับแต่ก้าวแรกจวบจนปัจจุบัน

4 พื้นที่นำร่องในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อปี 2548 เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ 904 (กรุงเทพมหานคร), เชียงใหม่, นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยมุ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวยามสุข ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ, ศาลาเรียนรู้ สายใยรักแห่งครอบครัวฯ, การบรรเทาและบำรุงขวัญราษฎรในยามทุกข์ ได้แก่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร, กองทุนทีปังกร นภัทรบุตร, โครงการครัวสายใยรักแห่งครอบครัว, โครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ, งานมห กรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ และ ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น

โครงการต่าง ๆ ในพระราชดำริและพระดำริของทั้งสองพระองค์ สร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างเสริมครอบครัวและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ทั้งนี้การดำเนินงานต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2551 จึงมีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยมีสมาชิกโครงการและครอบครัวหมู่บ้านเป็นฐานแห่งการพัฒนา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแนวทางการพัฒนาดำเนินงาน จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกลุ่มคนทุกวัย ภายใต้ชื่อ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ เยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงมีพระดำริให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ขึ้น ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนา เป็นห้องสมุดมีชีวิต และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก่อตั้งเป็นที่แรกที่ จ.ราชบุรี ในปี 2552 และจะขยายไปสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป ให้ครอบคลุม 76 จังหวัด และจัดตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี 2555

ทั้งนี้จากผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จำนวน 2,531 ครัวเรือน พบว่าสมาชิกยังประสบปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการเบื้องต้นของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือ และประสานสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกและชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและฉลองที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ครบ 2 ปี จึงได้เริ่มต้นจัดงานแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกเป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2550 ถัดมาในปี 2551 ได้จัดงานขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อ 3 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

สำหรับปี 2552 นี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักได้ร่วมกับภาคี จัดงานในชื่อ 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 8- 13 ธ.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวราชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จฯ ทรงเปิดงาน ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ เวลา 14.00 น.

ภายในงานได้จำลอง หมู่บ้านสายใยรัก ที่แสดงวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านเชื่อมโยงการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยบริการของรัฐสู่ครอบครัว และชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขอนามัยในครัวเรือน ยึดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงผลสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน 39 จังหวัดภายใต้ 6 ประเด็นหลัก ตามแนวคิดโครงการคือก่อปฐมนมแม่, ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคม, สุขอนามัยในบ้านสานสุข, แท้มั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง, พัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รื่นรมย์สังคมไทย และเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดแหลมคม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นับเป็นโครง การที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทุ่มเทพระทัยในการทรงงาน และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์