''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมที่สงบร่มเย็นในอนาคต จึงทรงขยายงานจาก โครงการ สายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2548 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ และด้วยแนวพระราชดำริที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน และพระปณิธานที่แน่วแน่ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทำให้การดำเนินงานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีวิวัฒนาการ และเกิดกระบวนการเรียนรู้มากมาย นับแต่ก้าวแรกจวบจนปัจจุบัน

4 พื้นที่นำร่องในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อปี 2548 เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ 904 (กรุงเทพมหานคร), เชียงใหม่, นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยมุ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวยามสุข ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ, ศาลาเรียนรู้ สายใยรักแห่งครอบครัวฯ, การบรรเทาและบำรุงขวัญราษฎรในยามทุกข์ ได้แก่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร, กองทุนทีปังกร นภัทรบุตร, โครงการครัวสายใยรักแห่งครอบครัว, โครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ, งานมห กรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ และ ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น

โครงการต่าง ๆ ในพระราชดำริและพระดำริของทั้งสองพระองค์ สร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างเสริมครอบครัวและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ทั้งนี้การดำเนินงานต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2551 จึงมีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยมีสมาชิกโครงการและครอบครัวหมู่บ้านเป็นฐานแห่งการพัฒนา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแนวทางการพัฒนาดำเนินงาน จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกลุ่มคนทุกวัย ภายใต้ชื่อ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ เยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงมีพระดำริให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ขึ้น ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนา เป็นห้องสมุดมีชีวิต และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก่อตั้งเป็นที่แรกที่ จ.ราชบุรี ในปี 2552 และจะขยายไปสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป ให้ครอบคลุม 76 จังหวัด และจัดตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี 2555

ทั้งนี้จากผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จำนวน 2,531 ครัวเรือน พบว่าสมาชิกยังประสบปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการเบื้องต้นของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือ และประสานสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกและชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและฉลองที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ครบ 2 ปี จึงได้เริ่มต้นจัดงานแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกเป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2550 ถัดมาในปี 2551 ได้จัดงานขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อ 3 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

สำหรับปี 2552 นี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักได้ร่วมกับภาคี จัดงานในชื่อ 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 8- 13 ธ.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวราชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จฯ ทรงเปิดงาน ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ เวลา 14.00 น.

ภายในงานได้จำลอง หมู่บ้านสายใยรัก ที่แสดงวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านเชื่อมโยงการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยบริการของรัฐสู่ครอบครัว และชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขอนามัยในครัวเรือน ยึดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงผลสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน 39 จังหวัดภายใต้ 6 ประเด็นหลัก ตามแนวคิดโครงการคือก่อปฐมนมแม่, ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคม, สุขอนามัยในบ้านสานสุข, แท้มั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง, พัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รื่นรมย์สังคมไทย และเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดแหลมคม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นับเป็นโครง การที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทุ่มเทพระทัยในการทรงงาน และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์