มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยถึงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 1,840 คน ว่า ในส่วนของภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 คน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน วิศวกรรมการวัดคุม 10 คน วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน วิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม (ยกเว้นรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน คณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ 10 คน เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 10 คน สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขา วิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโน โลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการโรงแรม รับ 30 คน การท่องเที่ยว 30 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี รับ 10 คน การตลาด 10 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 10 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี รับ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คน การตลาด 15 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 20 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี รับ 30 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 30 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 25 คน ภาษาจีน 25 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รับ 20 คน ประติมากรรมไทย 15 คน หัตถศิลป์ 15 คน จิตรกรรม 30 คน ประติมากรรม 20 คน ศิลปะภาพพิมพ์ 25 คน ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 30 คน ออกแบบภายใน 30 คน ศิลปะการถ่ายภาพ 30 คน หัตถกรรม 4 ปี 25 คน เครื่องปั้นดินเผา 15 คน เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 25 คน

ในส่วน ภาคสมทบ/โครงการความร่วมมือ คณะวิศว กรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 60 คน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 25 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) ส10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบรับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 1 รับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 2 รับ 40 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี สมทบ รับ 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ สมทบ 30 คน ออกแบบภายใน สมทบ 30 คน และ ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี สมทบ 30 คน

ซื้อใบสมัครที่ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ม.ค. 53 จากนั้นสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธ.ค. 52 สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครวันที่ 11-18 ม.ค. 53.

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในงาน Techsauce Global Summit 2017

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในงาน Techsauce Global Summit 2017

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์