มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยถึงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 1,840 คน ว่า ในส่วนของภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 คน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน วิศวกรรมการวัดคุม 10 คน วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน วิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม (ยกเว้นรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน คณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ 10 คน เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 10 คน สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขา วิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโน โลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการโรงแรม รับ 30 คน การท่องเที่ยว 30 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี รับ 10 คน การตลาด 10 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 10 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี รับ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คน การตลาด 15 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 20 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี รับ 30 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 30 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 25 คน ภาษาจีน 25 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รับ 20 คน ประติมากรรมไทย 15 คน หัตถศิลป์ 15 คน จิตรกรรม 30 คน ประติมากรรม 20 คน ศิลปะภาพพิมพ์ 25 คน ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 30 คน ออกแบบภายใน 30 คน ศิลปะการถ่ายภาพ 30 คน หัตถกรรม 4 ปี 25 คน เครื่องปั้นดินเผา 15 คน เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 25 คน

ในส่วน ภาคสมทบ/โครงการความร่วมมือ คณะวิศว กรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 60 คน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 25 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) ส10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบรับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 1 รับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 2 รับ 40 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี สมทบ รับ 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ สมทบ 30 คน ออกแบบภายใน สมทบ 30 คน และ ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี สมทบ 30 คน

ซื้อใบสมัครที่ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ม.ค. 53 จากนั้นสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธ.ค. 52 สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครวันที่ 11-18 ม.ค. 53.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

ปชช.เริ่มปักหลักค้างคืน รอเข้าชมงานพระราชพิธีฯ 26 ต.ค.

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

หนุ่มสมุยช็อก ซื้อปลาทอดสามตัว แต่แถมหนอนให้เพียบ

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

ขอ ปชช.งดใช้เคสมือถือสีสัน-ไม้เซลฟี่ถ่ายขบวนราชอิสริยยศฯ

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ปากคลองตลาดปิดปรับปรุงอุโมงค์ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” พรุ่งนี้ 24 ต.ค.

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

ชาวเน็ตเอาใจช่วย สาวปกป้องต้นมะละกอจากไต้ฝุ่นลัง

"เมฆ มังกรบิน" เตรียมบวชพระ สละทรัพย์สินทางโลก

"เมฆ มังกรบิน" เตรียมบวชพระ สละทรัพย์สินทางโลก

ที่สุดของชีวิต ตร.ก้มกราบริ้วขบวนฯ แม้พื้นถนนจะร้อนจนเข่าพอง

ที่สุดของชีวิต ตร.ก้มกราบริ้วขบวนฯ แม้พื้นถนนจะร้อนจนเข่าพอง

แชร์ภาพสุดประทับใจ กองทหารเกียรติยศฝึกซ้อมกลางสายฝน

แชร์ภาพสุดประทับใจ กองทหารเกียรติยศฝึกซ้อมกลางสายฝน

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์