มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยถึงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 1,840 คน ว่า ในส่วนของภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 คน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน วิศวกรรมการวัดคุม 10 คน วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน วิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม (ยกเว้นรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน คณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ 10 คน เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 10 คน สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขา วิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโน โลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการโรงแรม รับ 30 คน การท่องเที่ยว 30 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี รับ 10 คน การตลาด 10 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 10 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี รับ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คน การตลาด 15 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 20 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี รับ 30 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 30 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 25 คน ภาษาจีน 25 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รับ 20 คน ประติมากรรมไทย 15 คน หัตถศิลป์ 15 คน จิตรกรรม 30 คน ประติมากรรม 20 คน ศิลปะภาพพิมพ์ 25 คน ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 30 คน ออกแบบภายใน 30 คน ศิลปะการถ่ายภาพ 30 คน หัตถกรรม 4 ปี 25 คน เครื่องปั้นดินเผา 15 คน เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 25 คน

ในส่วน ภาคสมทบ/โครงการความร่วมมือ คณะวิศว กรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 60 คน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 25 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) ส10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบรับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 1 รับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 2 รับ 40 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี สมทบ รับ 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ สมทบ 30 คน ออกแบบภายใน สมทบ 30 คน และ ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี สมทบ 30 คน

ซื้อใบสมัครที่ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ม.ค. 53 จากนั้นสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธ.ค. 52 สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครวันที่ 11-18 ม.ค. 53.

Advertisement Replay Ad
สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์