ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

"ชัย" ชี้ปัญหาการเมืองไทยมาจากการขาดความรู้ในระบอบ ปชต. วอนประชาชนหยุดเลือกสี ด้าน "นรนิติ" เปรียบโรงเรียนเป็นฮาร์ดแวร์ สร้าง ปชต.สู่เยาวชน หวัง ผู้บริหาร สพฐ.ปลูกฝัง "สิทธิหน้าที่พลเมือง" ให้กับเด็ก เพื่อให้ปชต.เบ่งบาน

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับรัฐสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1

นาย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "บทบาทรัฐสภาในการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" ว่า ประเทศไทยประสบปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ โดยรากเหง้าปัญหาที่แท้จริงคือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมือง และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นคลังของบ้านเมือง การให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทขับเคลื่อน มีส่วนร่วมปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 32,370 คน ที่เป็นผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ. 32,000 คน และผอ.หรือรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

"ผมขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2494 ว่า "ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่าชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้" นายชัย กล่าว

นายชัย กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย รัฐสภาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐธรรมนูญ 50 หมวด 5 ส่วนที่ 10 กำหนดแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุชัดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรา 87 (5) ทั้งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเมืองประชาธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม ประเทศถูกทำร้ายมามากแล้ว ต้องร่วมมือกันยุติปัญหา หยุดทำร้ายประเทศ หยุดเลือกสีและมาอยู่สีเดียวกันคือสีธงไตรรงค์

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลเพิ่งเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ มา 3 ฉบับ อาทิ ร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับที่... พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่.... พ.ศ...... มาให้สภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ รวมทั้งร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชน คาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไป จะรีบหยิบมาบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป

นายนรนิติ เศรษฐบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า อดีตประธานสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "โรงเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและสังคมสันติสุข" ว่า สถานศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยมาก เพราะเป็นองค์กรที่ตกผลึกความคิดของคน เป็นผู้อบรมบ่มนิสัยทางการเมืองที่สำคัญ โรงเรียนเปรียบเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ ในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในการส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชน ประชาธิปไตย หัวใจสำคัญ คือ การสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพ เป็นหนึ่งในหลักที่คณะราษฎรประกาศเมื่อปี 2475 วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนจำนวนมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสันติวิธี การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องท้าทาย ทำอย่างไรจะให้เด็กรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และ ครูมีหน้าที่สำคัญในส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย การรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินที่จะให้ใครเป็นผู้ปกครองประเทศ

"เราพูดเรื่องการซื้อเสียงกันมาก ถ้าประชาชนไม่รับไม่ทำจะมีได้อย่างไร ถ้าประชาชนรับและทำต้องคิดว่าจะแก้อย่างไร เป็นหน้าที่ครู ที่จะทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นวิถีชีวิตพลเมืองไทยในอนาคต การสอนเด็กเรื่องเลือกตั้ง พรรคการเมือง อาจยังไกล แต่เริ่มได้ด้วยให้ฝึกวินัย การเลือกหัวหน้าห้อง เป็นต้น ถ้าเลือกวิถีประชาธิปไตย จะพอหวังได้ว่าสังคมจะเกิดสันติสุข ความหวังฝากไว้กับครู ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ เพื่อทำประชาธิปไตยในประเทศให้ดีขึ้น" นายนรนิติ กล่าว

 

 

Advertisement Replay Ad
ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์