ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

"ชัย" ชี้ปัญหาการเมืองไทยมาจากการขาดความรู้ในระบอบ ปชต. วอนประชาชนหยุดเลือกสี ด้าน "นรนิติ" เปรียบโรงเรียนเป็นฮาร์ดแวร์ สร้าง ปชต.สู่เยาวชน หวัง ผู้บริหาร สพฐ.ปลูกฝัง "สิทธิหน้าที่พลเมือง" ให้กับเด็ก เพื่อให้ปชต.เบ่งบาน

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับรัฐสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1

นาย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "บทบาทรัฐสภาในการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" ว่า ประเทศไทยประสบปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ โดยรากเหง้าปัญหาที่แท้จริงคือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมือง และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นคลังของบ้านเมือง การให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทขับเคลื่อน มีส่วนร่วมปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 32,370 คน ที่เป็นผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ. 32,000 คน และผอ.หรือรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

"ผมขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2494 ว่า "ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่าชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้" นายชัย กล่าว

นายชัย กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย รัฐสภาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐธรรมนูญ 50 หมวด 5 ส่วนที่ 10 กำหนดแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุชัดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรา 87 (5) ทั้งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเมืองประชาธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม ประเทศถูกทำร้ายมามากแล้ว ต้องร่วมมือกันยุติปัญหา หยุดทำร้ายประเทศ หยุดเลือกสีและมาอยู่สีเดียวกันคือสีธงไตรรงค์

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลเพิ่งเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ มา 3 ฉบับ อาทิ ร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับที่... พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่.... พ.ศ...... มาให้สภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ รวมทั้งร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชน คาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไป จะรีบหยิบมาบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป

นายนรนิติ เศรษฐบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า อดีตประธานสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "โรงเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและสังคมสันติสุข" ว่า สถานศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยมาก เพราะเป็นองค์กรที่ตกผลึกความคิดของคน เป็นผู้อบรมบ่มนิสัยทางการเมืองที่สำคัญ โรงเรียนเปรียบเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ ในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในการส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชน ประชาธิปไตย หัวใจสำคัญ คือ การสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพ เป็นหนึ่งในหลักที่คณะราษฎรประกาศเมื่อปี 2475 วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนจำนวนมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสันติวิธี การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องท้าทาย ทำอย่างไรจะให้เด็กรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และ ครูมีหน้าที่สำคัญในส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย การรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินที่จะให้ใครเป็นผู้ปกครองประเทศ

"เราพูดเรื่องการซื้อเสียงกันมาก ถ้าประชาชนไม่รับไม่ทำจะมีได้อย่างไร ถ้าประชาชนรับและทำต้องคิดว่าจะแก้อย่างไร เป็นหน้าที่ครู ที่จะทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นวิถีชีวิตพลเมืองไทยในอนาคต การสอนเด็กเรื่องเลือกตั้ง พรรคการเมือง อาจยังไกล แต่เริ่มได้ด้วยให้ฝึกวินัย การเลือกหัวหน้าห้อง เป็นต้น ถ้าเลือกวิถีประชาธิปไตย จะพอหวังได้ว่าสังคมจะเกิดสันติสุข ความหวังฝากไว้กับครู ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ เพื่อทำประชาธิปไตยในประเทศให้ดีขึ้น" นายนรนิติ กล่าว

 

 

Advertisement Replay Ad
“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์