ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 ธ.ค.52

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 ธ.ค.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -คณะกรรมการร้านกองทัพอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย -ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารในกลุ่ม ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายไวน์ฉลากพิเศษ ภายใต้ชื่อ "ไวน์ดุสิต 60 ปี ในนามบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และในนามบริษัท ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ (มหาชน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดล หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ดังนี้ 1. นายคริสโตเฟอร์ จอร์น คิง กรรมการบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 2. นางอัปสร กูรมะโรหิต ประธานจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "มหาดุริยางค์ทวิสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 3. นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ -นายอภิชัย จันทรเสน นำนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก -นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดจันทบุรี -นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนมผง เพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถกันดาร นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่ "รวมใจเทิดไท้ให้พ่อของแผ่นดิน และผู้ชนะการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่ดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ -นางเสริมสิริ อุดมรัตนาวิทย์ พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ -นายวรการ ธรรมสังคีติ พร้อมด้วยคณะ ในนามบริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แผ่นซีดี สาธิตการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางชุดที่ 1 เพลงฉ่อย ชุดที่ 2 เพลงเหย่ย การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของไทย "สวดคฤหัสถ์ และการแสดงละครพื้นบ้านชุด "เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ซึ่งเป็นการสาธิตและเป็นการแสดงโดยคณาจารย์จากกรมศิลปากร และศิษย์นาฏศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย -นางสุวรรณศรี อุปการกุล กรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงสุนัขภาคทักษิณ นำคณะกรรมการจัดการประกวดสุนัขพันธ์แท้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์สุนัข และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวดสุนัขดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย งานกาชาดประจำปี 2552 และการจัดงาน "สัปดาห์พยากรณ์ เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย -ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง "อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำนางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤกษา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน และระดับปริญญาเอก สาขาภูมิเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา -ว่าทีร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นำคณะจากศูนย์วิจัยชาต๊อกไล สาธารณรัฐอินดีย และคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดูงานในโอกาสเดินทางมาดูกิจการชาในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิชาการและทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการปลูกผักและแปรรูปชาให้แก่ราษฎร เวลา 17.50 น. พรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดไฟต้นคริสต์มาส ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน "ราชวินิตร่วมใจ 52 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 19.40 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานงานคริสต์มาสการกุศล 2009 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์