ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 ธ.ค.52

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 ธ.ค.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -คณะกรรมการร้านกองทัพอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย -ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารในกลุ่ม ดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายไวน์ฉลากพิเศษ ภายใต้ชื่อ "ไวน์ดุสิต 60 ปี ในนามบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และในนามบริษัท ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ (มหาชน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดล หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ดังนี้ 1. นายคริสโตเฟอร์ จอร์น คิง กรรมการบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 2. นางอัปสร กูรมะโรหิต ประธานจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "มหาดุริยางค์ทวิสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 3. นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ -นายอภิชัย จันทรเสน นำนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก -นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดจันทบุรี -นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนมผง เพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถกันดาร นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่ "รวมใจเทิดไท้ให้พ่อของแผ่นดิน และผู้ชนะการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่ดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ -นางเสริมสิริ อุดมรัตนาวิทย์ พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ -นายวรการ ธรรมสังคีติ พร้อมด้วยคณะ ในนามบริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แผ่นซีดี สาธิตการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางชุดที่ 1 เพลงฉ่อย ชุดที่ 2 เพลงเหย่ย การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของไทย "สวดคฤหัสถ์ และการแสดงละครพื้นบ้านชุด "เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ซึ่งเป็นการสาธิตและเป็นการแสดงโดยคณาจารย์จากกรมศิลปากร และศิษย์นาฏศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย -นางสุวรรณศรี อุปการกุล กรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงสุนัขภาคทักษิณ นำคณะกรรมการจัดการประกวดสุนัขพันธ์แท้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์สุนัข และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวดสุนัขดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย งานกาชาดประจำปี 2552 และการจัดงาน "สัปดาห์พยากรณ์ เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย -ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง "อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำนางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤกษา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน และระดับปริญญาเอก สาขาภูมิเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา -ว่าทีร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นำคณะจากศูนย์วิจัยชาต๊อกไล สาธารณรัฐอินดีย และคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดูงานในโอกาสเดินทางมาดูกิจการชาในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิชาการและทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการปลูกผักและแปรรูปชาให้แก่ราษฎร เวลา 17.50 น. พรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดไฟต้นคริสต์มาส ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน "ราชวินิตร่วมใจ 52 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 19.40 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานงานคริสต์มาสการกุศล 2009 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

แจ้งข้อหาหนัก แม่จับลูก 3 ขวบร่วมวงเซ็กซ์ ไลฟ์สดในกลุ่มลับ

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

สาวโวย ปลากระป๋องเจ้าดัง เปิดมามีของแถมยั้วเยี้ย

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

เปิดคลิป เมฆ มังกรบิน ซิ่งบิ๊กไบค์ยกล้อ แต่พลาดล้มคว่ำ

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

นิติวิทยาศาสตร์มอบผลชันสูตร “น้องเมย” แล้ว ญาติขอไม่เปิดเผย

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

“หมอเสริฐ” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2560 รวย 6.4 หมื่นล้าน

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สาวกราบขอโทษ เต้นเซ็กซี่หน้าศาลหลักเมือง ยันรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

หนุ่มช็อกโดนตัดสัญญาณมือถือ แจ้งค่าบริการ 461 ล้านล้านบาท

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

สาวโดดตึกห้างดังย่านปิ่นเกล้า 6 ชั้น เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ.

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

ฟังอีกมุม ผู้จัดละครร้องตำรวจ ถูกผู้กำกับใส่ร้ายกล่าวหายกพวกรุม

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ส.ค.ส.2561 ปีจอขอให้ร่าเริง"

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ส.ค.ส.2561 ปีจอขอให้ร่าเริง"

จับพิรุธศึกชิงหวย 30 ล้าน ใครกันแน่คือเศรษฐีตัวจริง?

จับพิรุธศึกชิงหวย 30 ล้าน ใครกันแน่คือเศรษฐีตัวจริง?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์