สสว.คาดธุรกิจเอสเอ็มอีปี53โต3%

สสว.คาดธุรกิจเอสเอ็มอีปี53โต3%

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)คาดการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์เอสเอ็มอีปี 2553 ว่า เศรษฐกิจในส่วนของ SMEs จะกลับมาขยายตัวจากปี 2552 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.0 โดยสถานการณ์ของธุรกิจ SMEs จะมีแนวโน้มดังนี้คือภาคการเกษตร ผลผลิตและระดับราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2552 อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน การดำเนินมาตรการของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการผลิตภาคเกษตร รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเกษตร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกจนทำให้ปริมาณผลผลิตการเกษตรของประเทศ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบางประเทศลดลง ส่งผลให้ Demand ในสินค้าเกษตรของโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่ด้าน Supply ลดลงแต่อย่างไรก็ตามจากผลของข้อตกลง AFTA กับประเทศจีน จะทำให้สินค้าเกษตรของจีนสามารถเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยได้โดยตรง โดยเฉพาะตลาดในประเทศเนื่องจากไม่มีกำแพงภาษี หรือข้อห้ามด้านชนิดของสินค้าเกษตรที่สามารถนำเข้ามาในประเทศไทยเหมือนใน อดีตภาคการผลิต โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2552 อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัว ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดสำคัญของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ออสเตรเลีย เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จะทำการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้า โดยการที่อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นหรือขยายตัวจากเดิม ได้ส่งผลต่อเนื่องถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ SMEs เช่น การผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตวัสดุก่อสร้างก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่กระตุ้นการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการภาวะการฟื้นตัว ของภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความต้องการจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการทำสัญญาความร่วมมือ JTEPA ทำให้การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่จากผลของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศจีน ก็จะทำให้มีสินค้าอุตสาหกรรมจากจีนจำนวนมากที่สามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจ ภาคการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านต้นทุนหรือด้านราคาสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยต้องปรับตัวรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ในปี 2553ภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวอันมาจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2553 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน การผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ดังนั้นจึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2553 มีจำนวนประมาณ 14.8– 15.0 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 10 แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความกังวลของการระบาดรอบใหม่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีความอ่อนไหวภาคการค้า ในปี 2553 มีแนวโน้มการขยายตัวจากปี 2552 อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากผลของข้อตกลง AFTA หรือข้อตกลงกับประเทศจีน ก็จะส่งผลต่อทางเลือกในการเลือกสินค้าหรือทำการค้าจากแหล่งสินค้าที่มีต้น ทุนหรือราคาที่ต่ำในการแข่งขันด้วยเช่นกันสำหรับธุรกิจน่าสนใจปี 2553  จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล ซึ่งในส่วนที่เป็นธุรกิจ SMEs ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นไทย เช่น แพทย์แผนไทย อาหารไทย การพิมพ์ การออกแบบ-แฟชั่น หัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ธรรมชาติและวิถีไทย การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง รวมทั้ง Media Content และ Digital Content ที่นำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพลง การโฆษณา ซอฟท์แวร์ เป็นต้นซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้มีข้อได้เปรียบสำคัญ คือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความรู้ ทักษะ ความชำนาญ หรือสิ่งที่เป็นความได้เปรียบสำคัญของวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตหรือด้านราคาสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆ

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์