ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำ รัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสนี้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ นายสมชาย พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย เวลา 07.26 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรอง สำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 18.01 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงรับการถวายรางวัลทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2552 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลา 14.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้ - คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนายกสมาคมองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้ารับประทานเงินขวัญถุง และรับประทานแนวพระดำริในการดำเนินงาน ในโอกาสนี้คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 24 พ.ศ. 2552-2555 และคณะกรรมการจัดงานราตรีเพชรน้ำหนึ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2552 เพื่อกองทุนสนับสนุนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเฝ้าด้วย - เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางปทุมรัตน์ เพียรชอบ ผู้อำนวยการใหญ่ สายธุรกิจ ตราผลิตภัณฑ์ บริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าถวายน้ำผลไม้ เพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ร่วมเฝ้าด้วย - นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะกรรมการจัดงานการกุศล รวมศิลปินไทยเทิดไท้ราชินี และศิลปิน เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นายสุชาติ สหัสโชติ เฝ้าพร้อมครอบครัว เพื่อถวายเงินที่มีผุ้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ร้อยตำรวจโท ปิ่น สหัสโชติ ผู้เป็นบิดา สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการทันตสุขภาพ เพื่อฟันที่คุณรัก เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล มหิดลวรานุสรณ์ ประจำปี 2552 เฝ้ารับประทานโล่รางวัลดังกล่าว ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมเฝ้าด้วย - พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร เจ้าอาวาสวัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้า เพื่อทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง พระพุทธชยสิทธิเตชาภินิหาร (หลวงพ่อสำเร็จ) ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เกศโมลีทองคำ พระพุทธชยสิทธิเตชาภินิหาร (หลวงพ่อสำเร็จ) เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑปบูรพาจริยานุสรณ์ วัดแค กับนำ นายลักษณ์ เรขานิเทศ ประธานกรรมการวัดแคฯ พร้อมคณะกรรมการวัดแคฯ และผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับถวายพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางมารวิชัย เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว พระกริ่งอู่ทอง เนื้อนวโลหะเลี่ยมทองคำ และพระชัยวัฒน์อู่ทอง เนื้อเงิน ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

ภาคเหนืออีสานกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

ภาคเหนืออีสานกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์