ดร.สมเกียรติ ชอบผล

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมและรายโรงเรียนโดยในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2553 ในพื้นที่ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับ 236 คน ม.4 รับ 200 คน รร.เทพศิรินทร์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน รร.นนทรี วิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 316 คน รร.ปทุมคงคา ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 316 คน รร.พระโขนงพิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน รร.มัธยมวัดธาตุทอง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ยานนาเวศวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 425 คน ม.4 รับ 560 คน รร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ราชวินิตมัธยม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน รร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดราชบพิธ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน รร.ศรีอยุธยา ม.1 รับ 464 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 308 คน ม.4 รับ 392 คน รร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน รร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 384 คน ม.4 รับ 452 คน รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน รร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 372 คน ม.4 รับ 522 คน รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 480 คน รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สิริรัตนาธร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน รร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน

สพท.กทม.เขต 2 รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 400 คน รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 476 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 720 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน รร.เทพลีลา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 400 คน รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 ร30 คน ม.4 รับ 420 คน รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 390 คน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 316 คน รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 630 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.1 รับ 612 คน ม.4 รับ 560 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน รร.บางกะปิ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน รร.พรตพิทยพยัต ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 360 คน รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 280 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ราชดำริ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.ราชวินิตบางเขน ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 360 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 596 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ศรีพฤฒา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 680 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 720 คน รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สารวิทยา ม.1 รับ 582 คน ม.4 รับ 480 คน รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.หอวัง ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 630 คน

สพท.กทม.เขต 3 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 360 คน รร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับ 396 คน ม.4 รับ 392 คน รร.ทวีธาภิเศก ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 390 คน รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน รร.นวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 รับ 312 คน ม.4 รับ 320 คน รร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 440 คน รร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์ ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 160 คน รร.ปัญญาวรคุณ ม.1 รับ 512 คน ม.4 รับ 276 คน รร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 300 คน ม.4 รับ 380 คน รร.มหรรณพาราม ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 316 คน รร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 200 คน ม.4 รับ 200 คน รร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 386 คน รร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 396 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.ราชวินิตบางแคปานขำ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 200 คน รร.ฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 120 คน รร.วัดนวลนร ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน รร.วัดพุทธบูชา ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 280 คน รร.วัดราชโอรส ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดอินทาราม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 160 คน รร.ศึกษานารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน รร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 รับ 160 คน ไม่มี ม.ปลาย รร. สุวรรณารามวิทยาคม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 240 คน รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน.
น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์