สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องอาศัยสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก ๆนักเรียน แต่ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนไม่น้อยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าการหาความรู้

ทาง กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยา ลัยศรีปทุม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เว็บไซต์ไทย กู๊ดวิว ดอทคอม จึงได้จัดการ ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อสนับสนุนเด็กให้ใช้สื่อในทางที่สร้างสรรค์และถูกต้อง

การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทเว็บเพจ และประเภทสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น 724 ทีม แบ่งเป็นประเภทเว็บเพจ 348 ทีม ประเภทสื่อออนไลน์ 376 ทีม รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,144 คน เป็นนักเรียน 1,420 คน อาจารย์ 724 คน

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเว็บเพจ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐพล ตุงคุณะ ด.ช.อนุรักษ์ อาจสี และ ด.ช.อัษฎายุทธ แทนไธสง จากผลงาน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

น้องทั้งสาม กล่าวว่า เว็บเพจที่ทำขึ้นมีทั้งหมด 30 หน้า ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน และใช้เวลาในการทำประมาณ 1 สัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ในการ สร้างเว็บเพจ และโฟโต้ชอป ในการตกแต่งรูปภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้าชมจะได้รับความรู้ในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลกที่สามารถ นำไปใช้ในการเรียนและอ่านเพื่อใช้สอบได้ สำหรับ ลิงก์ผลงานนี้ คือ p://www.thaigoodview. com/library/contest2552/type1/science03/ 19/biodiversity/index.html

ส่วนผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นคร ปฐม ประกอบด้วย นายธนพล จันทน์จรุง นายพสิษฐ์ บูรณะกูล และน.ส.สรวีย์ ธัญญมาดา จากผลงานเรื่อง การ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยมีครูอรวรรณ ปิยะบุญ เป็น ที่ปรึกษา

ซึ่งน้อง ๆ บอกว่า การเลือกเรื่องพันธุกรรมมาทำเพราะทั้งสามชอบเรียนวิชาชีววิทยา ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยน้องพสิษฐ์ และน้องสรวีย์ จะเป็นคนค้นหาและรวบรวมข้อมูล จากหลาย ๆ แหล่งทั้งหนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต และให้ครูอรวรรณช่วยตรวจดูความถูกต้อง จากนั้น น้องธนพล จะเป็นผู้ที่ออกแบบและเขียนเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมดรีมเวฟเวอร์ และใช้โปรแกรมอีลาสเตรเตอร์ ในการทำกราฟิก รวมถึงใช้ โฟโต้ชอปในการแต่งภาพ ทั้งนี้ภายในเว็บเพจ ผู้เข้าชมสามารถเลือกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือแบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน การทดลอง และแบบทดสอบ หลังเรียน ส่วนเนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรม อาทิ กฎพันธุกรรมของเมนเดล การผสมเพื่อทดสอบ ฯลฯ โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเหมือนในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่ http://www.thai- goodview.com/library/contest2552/ type2/science04/50/thai/home_th.html

สำหรับประเภท สื่อออนไลน์ ผู้ชนะเลิศ คือ ด.ญ.สุดารัตน์ ภัคโชค นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีครูกัลยารัตน์ เมธี วีรวงศ์ เป็นที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง ต้น ไม้ใหญ่ โดยน้องสุดารัตน์ บอกว่า สื่อออน ไลน์ที่ทำขึ้นเป็นการนำเรื่องต้นไม้ใหญ่ พร้อมรูปภาพและคลิป วิดีโอ มาลงในบล็อก (BLOG) เนื้อหาจะมีตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในไทย และต้นไม้ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งการเลือกเรื่องของต้นไานำเสนอ เพราะที่ข้าง ๆโรงเรียนมีต้นกร่างที่ใหญ่มากมีอายุหลายร้อยปี จึงเป็นแรงบันดาลใจในการหาข้อมูลเรื่องนี้ ในอนาคตก็มีแผนต่อยอดงานนี้ด้วยการรวบรวมต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มานำเสนอ แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการจัดทำ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูผลงานได้ที่ http:// www.thaigoodview.com/node/40469

ด้านนายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผู้ก่อ ตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ดอทคอม กล่าวว่า โครง การนี้ต้องการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนสร้างสื่อเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนด้อยโอกาส ลดการใช้สื่อโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตในทางไม่ดี ซึ่งผลงานทั้งหมดของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะ ได้รับรางวัลหรือไม่ จะถูกรวบรวมเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการของพระองค์ ต่อไป

ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความรู้บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากใครที่สนใจก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ และหวังว่าโครงการดี ๆ อย่างนี้จะมีผู้ร่วมสนับสนุนให้เกิดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์

JirawatJ@dailynews.co.th
น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์