BFIT แจง รายได้ดอกเบี้ย-เงินปันผลสุทธิทรุดกดกำไรดิ่ง

BFIT แจง รายได้ดอกเบี้ย-เงินปันผลสุทธิทรุดกดกำไรดิ่ง

นางกิ่งเทียน บางอ้อ       กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ  บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)(BFIT)เปิดเผยว่า     ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฎตามงบกำไรขาดทุนเฉพาะ มีผลกำไรสุทธิ 55.897 ล้านบาท ลดลง 7.646 ล้านบาทหรือลดลง 12.03% เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิของปี 2551 จำนวน 63.543 ล้านบาท สำหรับผลกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนรวมในปี 2552 มีผลกำไรสุทธิ24.928 ล้ านบาท ลดลง 51.998 ล้ านบาทหรือ ลดลง 67.59% เมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิ ของปี 2551 จำนวน76.926 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การลดลงของกำไรสุทธิจำนวน 7.646 ล้านบาทตามงบกำไรขาดทุนเฉพาะในปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551มีสาเหตุสำคัญสืบเนื่องจากในปี 2552 บริษัทมีรายการที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง คือ การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจำนวน 26.386 ล้านบาท จากจำนวน 275.3 ล้านบาท เป็น 248.914 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญเกิดจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 33.294 ล้านบาท จากจำนวน 188.05 ล้านบาท เป็น154.756 ล้านบาท อนึ่ง จากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลงจากปี 2551 จึงเป็นเหตุให้ทั้งดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปด้วย โดยมียอดลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจำนวน 26.386 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2552 ยังมีการลดลงของรายได้จากหนี้สูญได้รับคืนจำนวน 26.481 ล้านบาท การลดลงของกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 16.308 ล้านบาท การลดลงของรายได้อื่น 0.584 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.922 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลทำให้กำไรสุทธิลดลงทั้งสิ้นจำนวน 77.681 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน มีรายการที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัท ปี 2552 เพิ่มขึ้น คือ การลดลงของค่าใช้จ่ายหนี้สูญและ หนี้สงสัยจะสูญจำนวนจำนวน 35.566 ล้านบาท การลดลงของรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน และรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 14.497 ล้านบาท และ 9.871 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 10.101 ล้านบาท ซึ่งล้วนมีส่วนทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 70.035ล้านบาท 2. การลดลงของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนรวมจำนวน 51.998 ล้านบาทในปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551สืบเนื่องมาจากกำไรสุทธิจากบริษัทใหญ่ลดลงจำนวน 7.646 ล้านบาท และเกิดจากการรับรู้กำไรสุทธิจากบริษัทย่อยลดลงจำนวน 44.752 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้หลักคือค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยสรุปกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2552 ตามงบกำไรขาดทุนเฉพาะมีจำนวน 55.897 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นในปี 2551 ส่วนกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนรวมในปี 2552 มีจำนวน 24.928 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับจำนวน 0.38 บาทต่อหุ้นในปี 2551

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์