บอร์ด UST มีมติ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ ไร๊ซแลนด์

บอร์ด UST มีมติ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ ไร๊ซแลนด์

นายอำนวย กาญจนกำเนิด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ UST แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดอ่างทองให้แก่ บริษัทไร๊ซแลนด์ (2008) จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1, วันเดือนปีที่ทำรายการ วันที่ 12 มกราคม 2553 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ ความสัมพันธ์ ผู้ซื้อ บริษัท ไร๊ซแลนด์ (2008) จำกัด ประกอบธุรกิจค้าข้าว ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินคลังสินค้าตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันประกอบด้วยคือ    ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ให้แก่บริษัทผู้ซื้อ ในราคา  165,000,000 บาท การทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล      และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์       พ.ศ. 2547 เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศดังกล่าวแล้วจะเป็นรายการ ประเภท 3 ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯดังนั้นจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป บริษัทฯจำหน่าย ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง     จำนวน 29 แปลง ประกอบด้วย เนื้อที่รวม จำนวน 37 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา   คลังสินค้าจำนวน 3 หลัง และสิ่งก่อสร้างอื่นบนที่ดิน พร้อมเครื่องจักรและ อุปกรณ์   ในราคารวมทั้งสิ้น 165,000,000 บาท(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ราคาขายของทรัพย์สินตามข้อ 4 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 165,000,000 บาท             (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดย ชำระในรูปเงินสด ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์  ทรัพย์สินคือวันที่ 12 มกราคม 2553 ทั้งจำนวน         6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป   มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินทั้งหมดที่ ได้ทำการประเมินไว้เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2552 โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็น      ชอบจาก กลต (บริษัท อเมริกัน แอ๊ฟเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด) 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการขายโดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ซื้อเทียบกับ            ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.(บริษัท อเมริกัน             แอ๊ฟเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด) 8. ขนาดของรายการ ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ราคาจำหน่าย 165,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ            10.38 ของสินทรัพย์ของงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจำหน่าย ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปชำระคืนเงินกู้             บางส่วนหรือนำไปใช้ สำหรับการขยายการลงทุนในอนาคต 10.ความเห็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว              เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสามารถใช้คลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี             ในการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการใช้ประโยชน์บนทรัพย์สิน             อย่างเต็มที่ อีกทั้งการขายทรัพย์สินที่ซ้ำซ้อน(คลังสินค้าจังหวัดอ่างทอง)สามารถนำเงิน สดที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินไปชำระหนี้สินบางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและสำรอง     ไว้ใช้ขยายการลงทุนในอนาคตอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท               

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์