บอร์ดBMCL อนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน

บอร์ดBMCL อนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ( BMCL )เปิดเผยว่า   ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่1/2553 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันStandby Letter of Credit ให้กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ( CK ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และดร.อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้บริหารของ บมจ.ช.การช่าง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในวาระดังกล่าว บริษัทขอรายงานรายการเกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทกับ ช.การช่าง ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน Standby Letter of Credit อันเกิดจากการที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบ Sponsor Loan จาก ช.การช่าง โดยมีหลักประกันวางให้กับกลุ่มผู้ให้กู้ของบริษัทเป็น Standby Letter of Credit ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อระหว่างบมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ และกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2545 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม รายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ( ช.การช่าง ) 3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในปี 2541 ช.การช่าง ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดย ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท (ช.การช่าง ถือหุ้นร้อยละ 79.94) และในปี 2543 บริษัทได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดย บริษัทเป็นผู้ที่เข้ายื่นประมูลและชนะการประมูลในการดำเนินการโครงการดังกล่าวดังนั้น ช.การช่าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลโครงการโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนมาใช้ในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ สถาบันการเงินจึงต้องการให้ ช.การช่าง ในฐานะเป็น Lead ของโครงการดังกล่าวร่วมให้การสนับสนุนแก่บริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเติมจากเงินกู้ โดยสถาบันการเงินขอให้ ช.การช่าง ลงนามในสัญญา SSA(Sponsors Support Agreement) นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท กลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นหลักต้องวางหนังสือค้ำประกัน Standby Letter of Credit ( SBLC )จำนวน 700 ล้านบาทก่อนการเบิกใช้เงินกู้งวดแรกของบริษัท ซึ่ง ช.การช่าง ในฐานะผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ได้ขอวงเงินประเภท SBLC จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อนำมาเป็นหลักประกันดังกล่าว โดยเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เนื่องจากเห็นว่า บริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช. การช่าง ได้มีหนังสือขอให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม จำนวน 10,810,000 บาท สำหรับปี 2552 เป็นต้นไป จนถึงปี 2554 4. มูลค่ารวมของรายการ บริษัทคาดว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายช.การช่าง  เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 - 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32,430,000บาท โดยกำหนดจ่ายชำระเป็นรายปี ปีละ 10,810,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย(สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 กันยายน 2552 เท่ากับ 4,471.78 ล้านบาท) โดยเข้าข่ายเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 5.1 ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2552 ร้อยละ 24.61 ของทุนชำระแล้วของบริษัท 5.2 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารร่วม รายชื่อกรรมการ               บริษัท                        บมจ.ช.การช่าง และผู้บริหารนายปลิว ตรีวิศวเวทย์         ประธานกรรมการ                ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร           กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด         กรรมการผู้จัดการใหญ่ ค่าตอบแทน                      กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยงดร.สมบัติ                  กรรมการ                      กรรมการกิจจาลักษณ์                 กรรมการบริหาร                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง         สายงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการดร.อนุกูล ตันติมาสน์          กรรมการ                      กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป 6.เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีความจำเป็นในการได้รับความสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินทั้งจากสถาบันการเงินและจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือบมจ. ช. การช่าง บริษัทยังคงต้องผูกพันตามสัญญาเงินกู้ SSA (Sponsors Support Agreement) ทำให้ผู้ถือหุ้นหลักยังคงต้องวางหนังสือค้ำประกัน Standby Letter of Credit ( SBLC ) จำนวน 700 ล้านบาท อันก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมปีละ10.81 ล้านบาท และคาดว่าอาจเกิดขึ้นอีกต่อเนื่องไปอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งก่อให้เกิดภาระค่าธรรมเนียมตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

มะนาวเผยควงกวินนักบอลทีมชาติทำบุญรับสนิทสุด

มะนาวเผยควงกวินนักบอลทีมชาติทำบุญรับสนิทสุด

เต๋าเขินโดนถ่ายโฟกัสเป้ายังไม่พร้อมเปิดเรื่องรัก

เต๋าเขินโดนถ่ายโฟกัสเป้ายังไม่พร้อมเปิดเรื่องรัก

น้ำท่วมอยุธยาต่อเนื่องล่าสุดกระทบ6อำเภอสูง2ม.

น้ำท่วมอยุธยาต่อเนื่องล่าสุดกระทบ6อำเภอสูง2ม.

เจ๊กุ้ง แม่สุดสตรองของเกรท วรินทร เปลี่ยนป้ายหน้าร้านแล้ว

เจ๊กุ้ง แม่สุดสตรองของเกรท วรินทร เปลี่ยนป้ายหน้าร้านแล้ว

น.1ถกคดีศพแช่แข็งผบ.ตร.สั่งเข้ม-จ่อค้นที่พักอีกรอบ

น.1ถกคดีศพแช่แข็งผบ.ตร.สั่งเข้ม-จ่อค้นที่พักอีกรอบ

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

พบแล้วฝีพายศพ2เรือล่มเพชรบูรณ์

พบแล้วฝีพายศพ2เรือล่มเพชรบูรณ์

โฆษกรบ.ยันไม่ตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลขรก.

โฆษกรบ.ยันไม่ตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลขรก.

ลพบุรี-ปทุมฯอ่วมฝนหนักน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้าน

ลพบุรี-ปทุมฯอ่วมฝนหนักน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้าน

พระองค์โสมฯช่วยชาวชัยภูมิน้ำท่วม-พังงายังวิกฤติ

พระองค์โสมฯช่วยชาวชัยภูมิน้ำท่วม-พังงายังวิกฤติ

เศร้า ! เจ้าหลง สุนัขรอเจ้าของริมทาง ถูกรถชนตายแล้ว

เศร้า ! เจ้าหลง สุนัขรอเจ้าของริมทาง ถูกรถชนตายแล้ว

ดัง ชญานนท์ น้องชายแท้ๆของ ลิเดีย หล่อตี๋กระชากใจ

ดัง ชญานนท์ น้องชายแท้ๆของ ลิเดีย หล่อตี๋กระชากใจ

ผบก.ทท.เผยเร่งประสานตร.สากลหาศพแช่แข็ง

ผบก.ทท.เผยเร่งประสานตร.สากลหาศพแช่แข็ง

ฮือฮา พบรอยเท้าประหลาดในถ้ำภูบ่อบิด เชื่อเป็นผีกองกอย

ฮือฮา พบรอยเท้าประหลาดในถ้ำภูบ่อบิด เชื่อเป็นผีกองกอย

เจนี่ ใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซ่บ ลงเองไม่ดราม่า

เจนี่ ใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซ่บ ลงเองไม่ดราม่า

ราเมศสวนขัตติยาทบทวนบทเรียนจากรบ.ทรราช

ราเมศสวนขัตติยาทบทวนบทเรียนจากรบ.ทรราช

องอาจแนะกรธ.ให้ปชช.มีส่วนร่วมร่างกม.

องอาจแนะกรธ.ให้ปชช.มีส่วนร่วมร่างกม.

ยิ่งลักษณ์ขอนายกเป็นธรรมยึด กม. เหมือนป้องน้องชาย

ยิ่งลักษณ์ขอนายกเป็นธรรมยึด กม. เหมือนป้องน้องชาย

ตร.สั่งปิดผับดังลำปางหลังเหตุชุลมุนกลางถนน

ตร.สั่งปิดผับดังลำปางหลังเหตุชุลมุนกลางถนน

น.1ประชุมคลี่คดีศพแช่แข็ง-ผบ.ตร.กำชับเข้ม

น.1ประชุมคลี่คดีศพแช่แข็ง-ผบ.ตร.กำชับเข้ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์