SCIB โชว์ ผลงาน Q4/52 มีกำไรสุทธิ 4,147 ล.

SCIB โชว์ ผลงาน Q4/52 มีกำไรสุทธิ 4,147 ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) เปิดเผยว่า ปี 2552 แม้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองจะไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ  แต่การดำเนินงานของธนาคารในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  สะท้อนได้จากผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ   โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ  3,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4   เป็นกำไรก่อนการกันสำรองต่างๆ รวม 7,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.2 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 4,147 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่เท่ากับ 4,114 ทั้งนี้ เป็นผลจากความสำเร็จในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการผนึกพลังของกลุ่ม SCIB Family   ที่ทำให้ธุรกิจเป้าหมายเติบโตอย่างโดดเด่น รายละเอียดดังนี้ 2550 ปีแห่งการเตรียมความพร้อม (Year of  Preparation) ธนาคารได้กำหนดภารกิจหลักให้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการปรับกระบวนการให้บริการ และด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ด้านบุคลากรได้มีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานธนาคารชั้นนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต  การปรับกระบวนการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกระบวนการให้บริการกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย สำหรับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ธนาคารสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ รวมทั้งบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและเครือข่ายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2551 ปีแห่งการปรับปรุงและพัฒนา  (Year of  Improvement)  เป็นปีที่ธนาคารต่อยอดการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการในปี 2550  ด้วยโครงการสำคัญๆ  อาทิ  โครงการด้านทรัพยากรบุคคล  มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งพนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่นอกเหนือจากการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามปกติ โดยจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะด้านด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการต้นน้ำมืออาชีพ โครงการต้นฉบับมืออาชีพ และโครงการต้นแบบมืออาชีพ  ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานสินเชื่อ เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการพิจารณาสินเชื่อ  โดยแบ่งแยกบทบาทเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดออกจากเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อใน Phase แรก รวมทั้งบทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กับเจ้าหน้าที่การตลาดใน Phase 2 เป็นการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ด้วยการเช็คสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเชิงคุณภาพ  ทำให้การจัดชั้นสินเชื่อสะท้อนสถานะ และการกันสำรองเป็นไปอย่างรัดกุม โครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการสาขาโดยแบ่งเป็น 7 Cluster เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจ  และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเพื่อรุกตลาดและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ  เป็นต้น 2552 ปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น (Year of Confidence and Trust ) ผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองในประเทศที่มีความไม่แน่นอน  ธนาคารจึงได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น  มีเป้าหมายหลัก คือ การเติบโตในธุรกิจอย่างระมัดระวังสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง  การบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ด้วยโครงการ NPL Management และ Pre-NPL Management  ตลอดจนการบริหารเงินกองทุนให้แข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม    ผลของกลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการทำธุรกิจตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเกือบทุกด้าน  สะท้อนจากความคืบหน้าด้านต่างๆ   ดังนี้ ด้านบุคลากร นอกจากการยกระดับองค์ความรู้ตามโครงการต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ได้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่ๆ อาทิ ทักษะการวิเคราะห์สินเชื่อ  (OmegaPerformance Corporation)   การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์   การขายอย่างมืออาชีพ   การเจรจาต่อรอง  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารและพนักงานเครือข่ายสาขาเพื่อให้มีบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาโครงการ High Personal Touch เพื่อปรับปรุงบริการเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ  จากผลของการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้ว 2,292 ราย นายหน้าประกันภัย 1,910 ราย และใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (Single License) อีกกว่า 879 ราย ซึ่งเป็นโอกาสให้ธนาคารสามารถรุกในธุรกิจได้มากขึ้น ด้านการตลาด  มีการเพิ่มและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้บริการธนาคารผ่านเครือข่ายสาขาที่ให้บริการทั่วประเทศทั้งสิ้น 420 แห่ง  ศูนย์ธุรกิจและศูนย์ธุรกิจต่างประเทศจำนวน 5 และ 8 แห่งตามลำดับ และ ATM อีก 1,744 เครื่อง  มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนั้นยังได้สานความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ  บริษัทประกันชีวิต AIA  ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจร่วมกัน ยังเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Bancassurance  และเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร   และผลของความมุ่งมั่นในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ การเติบโตของลูกค้ารายย่อยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ในอัตราร้อยละ 42 และอีกร้อยละ 40 ในปี 2552   ทำให้สัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อของธนาคารปรับตัวดีขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยเพิ่มจากร้อยละ 15   ณ สิ้นปี 2550  เป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 28 ในปี 2551 และ2552 ตามลำดับ  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 25 ในปี 2552 ด้านกระบวนการทำงาน นอกจากการปรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจแล้ว  ยังได้มีการรวมศูนย์งานปฏิบัติการสินเชื่อ  งานพิธีการสินเชื่อ และงานบัญชีสาขา  เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานของธนาคาร ด้านภาพลักษณ์ หลังจากการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงาน ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  รวมทั้งเปิดตัวสาขาต้นแบบรูปโฉมใหม่ ผสมผสานความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ทั้งสาขาเต็มรูปแบบที่อาคารชาญอิสระ (พระราม 4) และสาขาย่อยที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ตลอดจนการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาภาพลักษณ์ใหม่ที่สื่อถึงการให้บริการด้วยใจ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้น อีกหนึ่งในผลสำเร็จที่สะท้อนและตอกย้ำปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น คือ การขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารนครหลวงไทยครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2552 จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ธนาคารสามารถขายหุ้นกู้ทั้งหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว   การออกจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิในครั้งนั้น ไม่เพียงช่วยยกระดับเงินกองทุนธนาคารให้มีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.38 เป็นร้อยละ 14.30 แล้ว ยังสะท้อนเสถียรภาพและศักยภาพ โดยเฉพาะด้านสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงของธนาคาร สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับปี 2552  ตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารมีดังนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามในการยกระดับการทำงานและการให้บริการของธนาคาร  ปี 2552 แม้ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยตั้งแต่ต้นปีแต่จากการบริหารและปรับโครงสร้างเงินฝากซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการทำธุรกิจ ทำให้ธนาคารยังคงสามารถรักษาระดับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 12,587 ล้านบาท จากปี 2551 ที่เท่ากับจำนวน 12,659 ล้านบาท   รายได้มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 4,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 536 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 จากปีก่อน ที่มีจำนวน 3,991 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นผลของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก 246 ล้านบาท เป็น 1,020 ล้านบาท  รายได้ค่าธรรมเนียมเท่ากับ  2,513 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2551 ที่เท่ากับ      2,578 ล้านบาท  ในปีนี้แม้รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อได้ลดลงจากสินเชื่อที่อยู่ในระดับทรงตัว  ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ผลสำเร็จจากกลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโตของการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้ารายย่อย  ทำให้สามารถชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อที่ลดลง  รายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้ารายย่อยที่มีการเติบโตดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจBancassurance  เติบโตในอัตราสูงถึงร้อยละ 48   บัตร ATM ร้อยละ 23 เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 9,568 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ที่มีจำนวน 10,140 ล้านบาท  จากการบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Cost to Income Ratio  อยู่ในระดับเพียงร้อยละ 56 ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 61 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคุณภาพสินทรัพย์ ในปีนี้ธนาคารจึงกันสำรองสินเชื่อทั้งสิ้น 2,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งกันสำรองเพียง 1,093 ล้านบาท ทำให้หลังหักภาษีเงินได้ธนาคารมีกำไรสุทธิ 3,956 ล้านบาท  คิดเป็นกำไร 1.87 บาทต่อหุ้น   มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.51  ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านฐานะการเงิน ปี 2552 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้สินเชื่อทั้งระบบถดถอย ธนาคารสามารถรักษาระดับสินเชื่อให้ทรงตัวจากปีก่อน โดย ณ สิ้นปีมีเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น 277,462 ล้านบาท ลดลงเพียง 665 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2551 ที่มีจำนวน 278,127 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลจากการชำระคืนสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เป็นจำนวนกว่า 7,800 ล้านบาท   แม้จำนวนสินเชื่อจะทรงตัว   แต่สัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อมีการปรับตัวที่ดีขึ้น อันเนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเคหะที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 64 ในปีนี้ จากปีก่อนที่เติบโตกว่าร้อยละ 50   ขณะที่สามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์     NPL โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 7.82 ของสินเชื่อ ส่วนเงินฝากมีจำนวน 324,379 ล้านบาท  โครงสร้างเงินฝากมีการปรับตัวที่ดีขึ้น เงินฝากกระแสรายวันรวมกับเงินฝากออมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 33.4 เพิ่มจากสิ้นปี 2551 ที่เท่ากับร้อยละ 28.3  ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86  จากร้อยละ 81  มีส่วนของผู้ถือหุ้น 42,506 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 20.12 บาทต่อหุ้น   และมีเงินกองทุนแข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 14.55  เพิ่มจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 10.38  เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1  และ 2 ร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.12 ตามลำดับ

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์