MILLเหมาทุกโปรฯทั้งแตกพาร์-เพิ่มทุน

MILLเหมาทุกโปรฯทั้งแตกพาร์-เพิ่มทุน

บอร์ด MILL ลงมติงัดทุกเม็ด แตกพาร์เหลือ 0.40 บาท-เพิ่มทุน ขายหุ้นให้ DEG ราคา 3.84 บาท-กัน 499.30 ล้านหุ้น เสนอขายพีพี-ไฟเขียว BRPซื้อสินทรัพย์ลงทุนในโครงการ Green Mill มูลค่า 2.9 พันล้านบาท งานนี้หวังลดต้นทุนการผลิต ป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์สินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ตรงตามความต้องการ ลูกค้ามากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ์ขายให้ผู้ถือหุ้น BRP พร้อมตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจขนส่ง-ล้มแผนขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 1.2 พันล้านบาท                  นางภิรมย์ เศาภายน กรรมการ บมจ. มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ (MILL) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่1/53เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.40 บาท ทำให้จำนวนของบริษัทเพิ่มจากเดิม 692,599,996 หุ้น เป็น 1,731,499,990 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 .เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทและให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม  วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป                ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน เท่าจำนวนเดิม692,599,996 บาท หุ้น และมีหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 1,731,499,990 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน  1,432,499,990 หุ้น และหุ้นที่ออกไว้เพื่อหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 3 ข้างต้น จำนวน  299,000,000 หุ้น              พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,599,996 บาท เป็น 1,215,787,164 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 544,608,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 763,358,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และอนุมัตแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/53 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป              พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวน 1,307,967,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท และให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้       1)     จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 218,750,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ DEG ในราคาหุ้นละ 3.84 บาท              หมายเหตุ : ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.84 บาท เป็นราคาเสนอขายที่คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.40 บาท โดยราคาดังกล่าวเทียบเท่ากับราคา 9.60 บาท กรณีที่บริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด       อย่างไรก็ตามDEG ซึ่งเป็นสมาชิกของ KfW Bankengruppe เป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนพัฒนาโครงการระยะยาวต่างๆ รวมถึงการลงทุนในบริษัทเอกชนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามายาวนานกว่า 45 ปี DEG มีนโยบายลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการทำกำไรและสนับสนุนการพัฒนาในทุกภาคธุรกิจตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ภาคการผลิต รวมไปถึงภาคการบริการ       2)     จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 499,300,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะ กรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 4.00 บาท              หมายเหตุ : ราคาเสนอขายหุ้นละไม่ต่ำกว่า 4.00 บาท เป็นราคาเสนอขายที่คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.40 บาท โดยราคาดังกล่าวเทียบเท่ากับราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 10.00 บาท ในกรณีที่บริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด         3)     (ก) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 33,608,960 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทบี อาร์ พี สตีล จำกัด (BRP) จำนวน 17 ราย (โปรดพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นของ BRP จำนวน 17 ราย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ในอัตราส่วน 4.45 หุ้นของบริษัท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.40 บาท ต่อ 1 หุ้น ของ BRP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท       (ข) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 11,700,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BRP จำนวน 7 ราย (โปรดพิจารณา รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BRP จำนวน 7 ราย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราส่วน 4.68 หุ้นของบริษัท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ต่อ 1 หุ้น ของ BRP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท       โดยผู้ถือหุ้นของ BRP ดังกล่าวข้างต้น จะนำหุ้น BRP มาชำระเป็นค่าหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน       หมายเหตุ : ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.45 บาท และ 4.00 บาทข้างต้น เป็นราคาเสนอขายที่คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.40 บาท โดยราคาดังกล่าวเทียบเท่ากับราคา 10.50 บาท และ 10.00 บาทตามลำดับ ในกรณีที่บริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ต ราไว้ ณ วันที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการมีมติใ ห้เสนอวาระเพิ่มทุนและจัด สรรหุ้นสามัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด           อนึ่ง  ราคาตลาด  หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ถึง 19 มกราคม2553 ซึ่งจะเท่ากับ 7.07 บาท วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม         1.  เพื่อนำไปซื้อหุ้นสามัญของ BRP                  จากผู้ถือหุ้นเดิม ในจำนวน 10,052,574  หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 187,983,133.80 บาท         2. เพื่ อ ให้ BRP ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย นํ า ไปซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ล งทุ นในโครงการ Green   Mill ในราคาไม่ เ กิ น2,900,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งในไตรมาส 1 ปี 2553 และเริ่มดำเนินการได้ในปี 2555 โดยโครงการเตาหลอมมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อผลิต billet ทั้งระดับ commercial grade ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และ billet ระดับ special grade เพื่อสร้างสินค้าที่เป็น high value added   ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังคงต้องนำเข้า billet อยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงความขาดแคลนวัตถุดิบ จึงวางแผนลงทุนในโครงการนี้ขึ้น โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทคือ ลดต้นทุนการผลิต ป้องกัน   ความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์สินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ตรงตามความต้องการ ลูกค้ามากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในอนาคต    ส่วนประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน     1.  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อหุ้นสามัญ BRP               ปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นอยู่ใน BRP ในสัดส่วนร้อยละ 83.78 การตัดสินใจเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของ BRP อีกร้อยละ 10.10 จากผู้ถือหุ้นของ BRP ที่ตกลงแลกหุ้นนั้น จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่ชัดเจน เนื่องจากมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้น ปราศจาก ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต     2.       ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสินทรัพย์ลงทุนในโครงการ Green Mill               -       ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของบริษัท               -       บริษัทสามารถนำเศษเหล็ก (Scrap) มาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษเหล็กได้คุ้มค่า               -       เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน               -       ช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเดิม               -       ช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทต้องพึ่งพิงจากแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศ  นอกจากนี้บอร์ดฯยังได่พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน      รายการที่ 1:พิจารณาอนุมัติให้ BRP ซื้อสินทรัพย์ลงทุนในโครงการ Green Mill     BRP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 83.78 ของทุนจดทะเบียน จะดำเนินการซื้อ สินทรัพย์ลงทุนในโครงการซึ่ง ได้แก่ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ( Electronic Arc Furnance: EAF ) เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,900,000,000 บาท      รายการที่ 2:        พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้น BRP จากผู้ถือหุ้นของ BRP จำนวน 10,052,574 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของทุนจดทะเบียนของ BRP     บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น BRP จำนวน 10,052,574 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของ BRP โดยในการชำระค่าซื้อหุ้น BRP ให้แก่ผู้ถือหุ้น BRP นั้น บริษัทชำระด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,308,960 หุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน     ข้อ 6 (3) ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคา ตลาด โดยรายละเอียดของการซื้อหุ้น BRP จากผู้ถือหุ้นของ BRP มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2             โดยภายหลังจากการซื้อหุ้น BRP จากผู้ถือหุ้นของ BRP ทุกรายแล้ว บริษัทจะถือหุ้นใน BRP จำนวน 93,414,825 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 93.88 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRP    อนึ่ง ในการเข้าทำรายการในรายการที่ 1 และ รายการที่ 2 นั้น ถือเป็นรายการประเภทได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ     เมื่อนับรวมขนาดรายการของทั้ง 2 รายการแล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 46.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการ     สูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 3 ตามข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ. 2547 คือ ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นวิธีที่มีขนาดรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณ โดยจากการคำนวณรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ กำหนด โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          นอกจากนี้มติคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่ง โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาทและพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติ (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวมไม่เกิน1,200,000,000 บาท และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 166,400,004 หุ้น         และ (2) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือบริษัทมิได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 และให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แพท ณปภา ขอบคุณทุกกำลังใจร่วมยินดี

แพท ณปภา ขอบคุณทุกกำลังใจร่วมยินดี

น.1รู้ผลนิ้วมือศพแช่แข็งแล้ว-รุดสอบปีเตอร์

น.1รู้ผลนิ้วมือศพแช่แข็งแล้ว-รุดสอบปีเตอร์

เด็กฝาแฝดถูกใส่กล่องทิ้งกลางถนน ทำไมถึงทำได้ลงคอ

เด็กฝาแฝดถูกใส่กล่องทิ้งกลางถนน ทำไมถึงทำได้ลงคอ

“คลินตัน” จวก “ทรัมป์” ละเมิดกฎทำการค้ากับคิวบา

“คลินตัน” จวก “ทรัมป์” ละเมิดกฎทำการค้ากับคิวบา

ชป.11เร่งผันน้ำลงทะเลเตือนริมฝั่งยันไม่ท่วมกทม.

ชป.11เร่งผันน้ำลงทะเลเตือนริมฝั่งยันไม่ท่วมกทม.

บุกช่วยเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกแม่-พ่อเลี้ยงทำร้าย แผลเหวอะเต็มตัว

บุกช่วยเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกแม่-พ่อเลี้ยงทำร้าย แผลเหวอะเต็มตัว

วิษณุบอกหากลต.แล้วยังเลือกนายกไม่ได้รบ.มีอำนาจยุบสภา

วิษณุบอกหากลต.แล้วยังเลือกนายกไม่ได้รบ.มีอำนาจยุบสภา

ระทึก! ลุงวัย 60 ป่วยกำเริบกะทันหัน ขับเก๋งหัวทิ่มลงชายหาด

ระทึก! ลุงวัย 60 ป่วยกำเริบกะทันหัน ขับเก๋งหัวทิ่มลงชายหาด

สาวจีนสุดฮอต จากนักศึกษาดีเด่นเป็นทหารหญิงแห่งกองทัพ

สาวจีนสุดฮอต จากนักศึกษาดีเด่นเป็นทหารหญิงแห่งกองทัพ

ฮือฮาสนั่นโซเชียล  Kitty Live มาแรง วัยรุ่นอินเทรนด์ดูดารา Live สดสุดเพลิน!

ฮือฮาสนั่นโซเชียล Kitty Live มาแรง วัยรุ่นอินเทรนด์ดูดารา Live สดสุดเพลิน!

ภาพอบอุ่น เป้ย ปานวาด ควงสามีและลูกเที่ยวทะเล

ภาพอบอุ่น เป้ย ปานวาด ควงสามีและลูกเที่ยวทะเล

ส่อง ครอบครัว นาตาลี หน้าฝรั่งแต่หัวใจรักเมืองไทย

ส่อง ครอบครัว นาตาลี หน้าฝรั่งแต่หัวใจรักเมืองไทย

หนุ่มห้อยหลวงปู่ทวด! ซิ่งกระบะยางแตก พลิกคว่ำ 3 ตลบ รอดปาฏิหาริย์

หนุ่มห้อยหลวงปู่ทวด! ซิ่งกระบะยางแตก พลิกคว่ำ 3 ตลบ รอดปาฏิหาริย์

พงศพัศ เผย ยังไม่ถึงเวลาลงเล่นการเมือง

พงศพัศ เผย ยังไม่ถึงเวลาลงเล่นการเมือง

กกต.ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ว.ถึงกรธ.วันนี้

กกต.ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ว.ถึงกรธ.วันนี้

นายกฯยังปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบ

นายกฯยังปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบ

เร่งล่า! หนุ่มโรคจิตฉกชุดชั้นใน ถ้ำมองผู้หญิงอาบน้ำก่อนงัดของลับช่วยตัวเอง

เร่งล่า! หนุ่มโรคจิตฉกชุดชั้นใน ถ้ำมองผู้หญิงอาบน้ำก่อนงัดของลับช่วยตัวเอง

ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด “ต้นตะเคียนทอง” หลังให้โชคแม่ค้ากาแฟ ถูกรางวัลที่ 1

ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด “ต้นตะเคียนทอง” หลังให้โชคแม่ค้ากาแฟ ถูกรางวัลที่ 1

จนท.นำหลักฐานคดีศพแช่แข็งส่ง พฐก.

จนท.นำหลักฐานคดีศพแช่แข็งส่ง พฐก.

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์