ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ กล่าวได้ว่า เป็นผลจากสติปัญญาและความมานะพากเพียรของแต่ละคนเป็นสำคัญ เมื่อออกไปประกอบกิจการงาน จึงชอบที่ทุกคนจะได้ใช้สติปัญญาและความพากเพียรทั้งนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และให้หนักแน่นยิ่งๆ ขึ้น โดยตั้งใจพยายามนำความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในการทำงานอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งใช้ความคิดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราว เหตุการณ์ อุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้ถี่ถ้วนรอบคอบ แล้วแสวงหาแนวทางปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมกันนั้นก็หมั่นพัฒนาตนพัฒนางานให้ยิ่งเจริญก้าวหน้า โดยไม่หยุดยั้งและไม่ย่อท้อ ในการนี้ ทุกคนจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคงด้วย จึงจะสามารถใช้สติปัญญาและความมานะพากเพียรที่มีอยู่ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การทำงานได้เต็มที่ หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปศึกษาพิจารณาเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน เช่นเดียวกับที่ได้รับความสำเร็จทางการศึกษามาแล้วอย่างแน่นอน เวลา 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดอาคาร "สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.59 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จพระดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นประทับรถยนต์ท่ง เสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "เพียว แอนด์ แอพพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ 2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 : PACCON 2010) และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.17 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน "เอ็มโพเรียม บลอสซั่ม เท็น : เซนท์ ออฟ ออร์คิด สเปลนเดอร์ (Emporium Blossom10 : Scent of Orchid Splendor) ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 07.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การขออนุมัติช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในการฝึกอบรม การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มูลนิธิ ฯ ประดิษฐ์ขึ้นตามโครงการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการอบรมและตั้งโรงงานทำขาเทียมในชุมชน 24 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ผู้พิการขาขาดได้มีขาเทียมคุณภาพดีและราคาประหยัดไว้ใช้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิด "อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม ซึ่งกรมการพลังงานทหาร จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้านพลังงานปิโตรเลียมของประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยพื้นที่แสดงเนื้อหาต่างๆ อาทิ ต้นกำเนิดของปิโตรเลียม ความเป็นมาของบ่อน้ำมันฝาง การสำรวจ การผลิต และการกลั่นปิโตรเลียม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหลุมปิโตรเลียมแหล่งแม่สูน หลุมที่ 81 อำเภอฝาง ทรงรับฟังการบรรยายสรุป และทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการเจาะปิโตรเลียม ซึ่งศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงาน ได้ดำเนินการปิโตรเลียมอย่างครบวงจร ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ดำเนินการ 2,400 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำมันดิบสำรอง 40 ล้านบาร์เรล โอกาสนี้ ทรงเปิดการเดินเครื่องเจาะหลุมปิโตรเลียมแหล่งแม่สูน หลุมเจาะที่ 81 ซึ่งใช้เวลาขุดเจาะ 15 วัน คาดว่าจะได้น้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 80 บาร์เรลต่อวัน โดยแหล่งผลิตแม่สูนนี้เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของลุ่มแอ่งฝาง เริ่มการขุดเจาะหลุมแรกเมื่อปี 2506 ปัจจุบันดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว จำนวน 80 หลุม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขอสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ การทดลองศึกษาการปลูกพืชสายพันธุ์จีน ได้แก่ ชาพันธุ์หยุนคั่งหนึ่งศูนย์ (10) ซึ่งสถาบันวิจัยยูนนานรับรองว่าเป็นชาที่ดีเยี่ยมระดับประเทศ รวมทั้ง การทดลองปลูกพลับพันธุ์ซื่อหลาง ซึ่งเป็นพลับสายพันธุ์หลักที่ปลูกในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบและถ่ายทอดเทคนิคการปลูกกระเทียมและมันฝรั่ง รวมถึงการปลูกข้าวนาดำขั้นบันไดสายพันธุ์ต่างๆ ด้วย เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยเอี๊ยะ ระยะทรงประมาณ 2 กิโลเมตร มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด อาทิ การสาธิตไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ไม้เชื้อเพลิง และไม้กินได้ การสาธิตระบบวนวัฒน์ของไผ่ ซึ่งเป็นการสาธิตการจัดการไม้ไผ่ในป่าธรรมชาติอย่างถูกวิธี การทำโป่งเทียม โดยขุดดินเป็นแอ่งและเทเกลือลงไปให้ดินเค็ม ซึ่งเป็นการให้อาหารสัตว์ด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังแปลงพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์พืชอย่างยั่งยืน ทอดพระเนตรแปลงทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชน้ำมัน เช่น ฟักทองพันธุ์ผสมจีนและออสเตรเลีย รวมทั้งโพธิสัตว์และมะเยาเหลี่ยม ซึ่งน้ำมันที่สกัดได้ใช้เป็นส่วนประกอบในการเคลือบธนบัตรและน้ำมันขัดเงา สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์สนั่น! ภารโรงจับอวัยวะเพศเด็กอนุบาล โรงเรียนไม่ให้แจ้งตำรวจ

แชร์สนั่น! ภารโรงจับอวัยวะเพศเด็กอนุบาล โรงเรียนไม่ให้แจ้งตำรวจ

กทม.เร่งพร่องน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

กทม.เร่งพร่องน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

ไทยตอนบนฝนต่อเนื่องตกหนักภาคเหนือ,อีสาน,ตอ.,ใต้

ไทยตอนบนฝนต่อเนื่องตกหนักภาคเหนือ,อีสาน,ตอ.,ใต้

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์