ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.01 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประชา คุณะเกษม ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเกศินี นพรัตน์ บ.ช. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "คิงส์คัพ ครั้งที่ 40 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 07.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ แอนด์เวอร์วิส อาพาร์ตเมนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง บ้านปิตุดี ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี 2537 จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง เปิดสอนชั้นประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการ "ชุมชนบนดอยเดินตามรอยความพอเพียง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดทำแปลงเกษตร เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน เสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล เช่น โครงการแพทย์เดินเท้าหรือหมอเดินดอย โดยเดินเท้าเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยกายภาพบำบัด ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และประสาท นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชนอีกด้วย จากนั้นทอดพระเนตรสถานที่เตรียมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 60 เตียง และกิจกรรมของ ศูนย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและภูมิปัญญาชนเผ่าเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นที่สูง เมื่อเจ็บป่วยมักใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคโดยได้ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์สำรวจพืชสมุนไพรในอำเภออมก๋อย พบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถใช้รักษาโรคได้ แล้วเสด็จเข้าหอผู้ป่วยใน เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการเล่านิทานให้ผู้ป่วยตามแนวมนุษย์ปรัชญาวอลดอร์ฟ(Waldorf) คือการนำวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมาปรับใช้กับธรรมชาติ โดยสอดแทรกความดีงามเพื่อให้ผู้ป่วยเพลิดเพลิน คลายเครียดส่งผลให้การรักษาเป็นไปด้วยดี จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารผู้ป่วยนอก ทรงปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 1 ต้นเพื่อเป็นที่ระลึก แล้วทรงพระดำเนินเยียมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จเป็นจำนวนมาก ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านห้วยเฮียะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี 2551 หลังจากพบว่าในพื้นที่แห่งนี้ยังไม่มีสถานศึกษาสำหรับเด็ก หน่วยงานราชการต่างๆ จึงสนองพระราชดำริในการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา โภชนาการ สุขภาพอนามัย ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ เรื่องการปลูกข้าวไร่ของราษฎร โดยให้ปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีจำนวนมากขึ้น จากนั้นทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สามารถสื่อสารกันได้ รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาพื้นถิ่น โดยฝึกให้นักเรียนเขียนภาษากะเหรี่ยงอีกด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้เจ็บป่วย และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุนชน ที่ทำขึ้นในท้องถิ่น เช่น ชุดประจำเผ่า กระเป๋าย่าม ตระกร้าไม้ไผ่ และหวาย ในโอกาสนี้ได้ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานคร

พบอีก! ชั้นใต้ดินคอนโดฯดังเจอน้ำท่วมเกือบมิดรถ

พบอีก! ชั้นใต้ดินคอนโดฯดังเจอน้ำท่วมเกือบมิดรถ

ฝนถล่มกรุงอีกระลอกเขตสายไหมหนักสุด59มม.

ฝนถล่มกรุงอีกระลอกเขตสายไหมหนักสุด59มม.

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนตกมากทม.70%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนตกมากทม.70%

พบกลุ่มฝนในหลายเขตกทม.สูงสุดสายไหม49.5มม.

พบกลุ่มฝนในหลายเขตกทม.สูงสุดสายไหม49.5มม.

กทม.ระดมแก้ปัญหาน้ำท่วมรอยต่อเขตบางนา-สำโรง

กทม.ระดมแก้ปัญหาน้ำท่วมรอยต่อเขตบางนา-สำโรง

หนุ่มสุดเซ็ง ขึ้นเครื่องบินเจอเท้ายื่นพาดที่วางแขน

หนุ่มสุดเซ็ง ขึ้นเครื่องบินเจอเท้ายื่นพาดที่วางแขน

พบกลุ่มฝนในช่วงเย็นนี้หลายจุดของกทม.

พบกลุ่มฝนในช่วงเย็นนี้หลายจุดของกทม.

สรุปการซื้อขายช่วงปิดตลาดหุ้น

สรุปการซื้อขายช่วงปิดตลาดหุ้น

เรดาร์กทม.พบกลุ่มฝนปานกลางในกทม.กระจายตัว

เรดาร์กทม.พบกลุ่มฝนปานกลางในกทม.กระจายตัว

ชาวขอนแก่นนุ่งกระโจมอกร้องซ่อมถนนเข้าหมู่บ้าน

ชาวขอนแก่นนุ่งกระโจมอกร้องซ่อมถนนเข้าหมู่บ้าน

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

ทนายชื่อดังชี้ คลิปหนุ่มเก็บไอโฟนเร่ปลดล็อก ผิดกม.ชัด

ทนายชื่อดังชี้ คลิปหนุ่มเก็บไอโฟนเร่ปลดล็อก ผิดกม.ชัด

เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

“เดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทย เปิดตัว การวางแผนสื่อโทรทัศน์แบบใหม่ ไขโจทย์การรวมสื่อดิจิทัล‘ทีวี พลัส’

“เดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทย เปิดตัว การวางแผนสื่อโทรทัศน์แบบใหม่ ไขโจทย์การรวมสื่อดิจิทัล‘ทีวี พลัส’

รำลึก 7 วันเรือล่มอยุธยา มอบเงินช่วย 28 ศพ ผชภ.1 ยันเอาผิดเจ้าของเรืออ้างไม่รู้ไม่ได้

รำลึก 7 วันเรือล่มอยุธยา มอบเงินช่วย 28 ศพ ผชภ.1 ยันเอาผิดเจ้าของเรืออ้างไม่รู้ไม่ได้

เอกสิทธิ์เหนือระดับ....สำหรับลูกค้า Toyota Camry, Alphard และ Vellfire

เอกสิทธิ์เหนือระดับ....สำหรับลูกค้า Toyota Camry, Alphard และ Vellfire

ขรก.เฮ! รบ.ยันไม่ตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ขรก.เฮ! รบ.ยันไม่ตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ถ.พระราม3เพชรบุรีแจ้งวัฒนะรัชดาฯรถติด

ถ.พระราม3เพชรบุรีแจ้งวัฒนะรัชดาฯรถติด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์