บอร์ด GJS มีมติเสนอขายวอร์แรนต์ 5 พันล้าน

บอร์ด GJS มีมติเสนอขายวอร์แรนต์ 5 พันล้าน

นายชนาธิป ไตรวุฒิ  กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) เปิดเผยว่า ด้วยบริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ซึ่งมีมติกำหนดรายละเอียดของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท( ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์             บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ( บริษัท  หรือ  GJS ) ประเภท                      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตี ล จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 ( ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2  หรือ  GJS-W2 ) ชนิด                          ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ          7 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก       5,000,000,000 หน่วย และเสนอขาย ราคาเสนอขายต่อหน่วย            หน่วยละ 0.03 บาท (สามสตางค์) กำหนดเวลารับจองซื้อ            ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2553 และวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2553 (รวม 5 วันทำการ) วิธีการเสนอขาย                เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 7.9405 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัด เศษทิ้ง) (จองซื้อเกินสิทธิได้) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ GJS-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้   15,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.69 บาท) คิดเป็นร้อยละ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ          37.78 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจํานวน 39,702,426,540 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.69 บาท) อัตราการใช้สิทธิ                 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 3 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิ                     ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.69 บาท) ซึ่งราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน จะทำให้บริษัทมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 6,600 ล้านบาท วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญ        วันที่ 15 มีนาคม 2553 แสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ              ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30  ธันวาคม 2553 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดง สิทธิมีอายุครบ 7 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดง        วันที่ 14 มีนาคม 2560 สิทธิ ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ       บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก       บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ การใช้สิทธิ                      ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ        บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่รับจองซื้อ GJS-W2 และรับ     บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชำระค่าจองซื้อ GJS-W2            ฝ่ายทะเบียนหลักทรัพย์  เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (66) 0-2205-7000 ต่อ 2301 และ 2206

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์