ฟิทช์ ให้เครดิตหุ้นกู้ค้ำประกัน ECDS ที่ AA+(tha)

ฟิทช์ ให้เครดิตหุ้นกู้ค้ำประกัน ECDS ที่ AA+(tha)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่า ฟิทช์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ แก่หุ้นกู้ค้ำประกันของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ECDS) มูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท ซึ่งได้รับการค้ำประกันโดย บริษัท Tesco PLC (Tesco) แห่งสหราชอาณาจักร   อันดับเครดิตสะท้อนถึงการค้ำประกันเต็มจำนวนและไม่สามารถยกเลิกได้ของ Tesco ซึ่งมีอันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ระดับ ‘A-’ (A ลบ/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)  อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระผูกพันต้องชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การเวนคืน หรือการแปรรูปกิจการเอกชนให้เป็นของรัฐ โดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลไทยที่กระทำต่อสินทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ในมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ถาวรรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย หรือเกินห้าพันล้านบาท หรือ (2) การเวนคืน หรือการแปรรูปกิจการเอกชนให้เป็นของรัฐ ที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้  หรือ (3) การแทรกแซงโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลไทย ที่มีผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินหรือแปลงเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อชำระเงินตามภาระผูกพันของหุ้นกู้ได้ หรือ (4) การแทรกแซงโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลไทย  ที่มีผลให้มีการโอนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้จนทำให้ผู้ค้ำประกันมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือสูญเสียอำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวได้ถูกครอบคลุมโดย Country Ceiling ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในการโอนและแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการแทรกแซงจากรัฐบาลอันมีผลบั่นทอนสถานะทางเครดิตของหน่วยงานเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอากร การห้ามการถอนเงินฝาก มาตรการลงโทษทางภาษี และการเวนคืน เป็นต้น ดังนั้น อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวจึงพิจารณารวมถึงการที่อันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันถูกจำกัดโดย Country Ceiling ของประเทศไทยที่ระดับ ‘BBB+’ ซึ่งมีอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศของประเทศไทยที่  ‘A-’ (A ลบ) อยู่หนึ่งอันดับ ผู้ถือหุ้นกู้ควรตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตที่มีผลให้อันดับเครดิตของ Tesco ต่ำลงกว่า Country Ceiling ของประเทศไทยจะมีผลต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตสากลหนึ่งอันดับ อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตภายในประเทศมากกว่าหนึ่งอันดับได้ อันดับเครดิตของ Tesco ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอโดยมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานสูงที่สุดในบรรดาผู้ค้าปลีกหลักในประเภทอาหารของสหราชอาณาจักร รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดค้าปลีกประเภทอาหารของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของ Tesco ถูกลดทอนโดยกระแสเงินสดสุทธิที่เป็นลบเนื่องจากการลงทุนจำนวนมาก  รวมถึงการซื้อกิจการในประเทศเกาหลีใต้และการซื้อกิจการ Tesco Bank ในปี 2551 โดยใช้เงินกู้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) (เฉพาะธุรกิจค้าปลีก) ของกลุ่ม เพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.1 เท่า ณ สิ้นปีงบการเงิน 2552 (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552) จาก 2.3 เท่า ณ สิ้นปีงบการเงิน 2551 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) (เฉพาะธุรกิจค้าปลีก) ดังกล่าว  ไม่ได้รวมหนี้สิน เงินสด และ กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) ของ Tesco Bank   ECDS ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่แบบซูเปอร์สโตร์ ในนาม ‘Lotus Supercenter’  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิกฤตการเงินในปี 2540 กลุ่ม CP ได้จำหน่ายหุ้นใน ECDS ให้แก่ Tesco ในปี 2541  และได้เปลี่ยนชื่อสาขาต่างๆ เป็น ‘Tesco Lotus’ ปัจจุบัน ECDS เป็นบริษัทย่อยของ Tesco โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในเครือ     ECDS เป็นผู้นำตลาดในธุรกิจค้าปลีกแบบ modern trade ในประเทศไทย ทั้งในด้านจำนวนสาขาและยอดขาย

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์