ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองกลาง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสุชาติ เวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย เวลา 09.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เวลา 11.17 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้ - เภสัชกร อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำ นางมัทนา ไพฑูรย์มณีรัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินแซนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด พร้อม นายบุญส่ง สงวนวรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วินแซนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน ไฮนซ์ จูเนียร์ เชฟ 2009 เฝ้าถวายเงินรายได้ และเงินบริจาคจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบกองทุนโรงมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กับ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขันการปรุงอาหาร ไฮนซ์ จูเนียร์ เชฟ 2009 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ชนะเลิศรางวัลสุดยอดชุมชนไฮนซ์คุณภาพ เฝ้ารับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ โอกาสนี้ประทานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ แก่ผู้บริหาร บริษัท วินแซนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด พร้อมทั้งประทานพระอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการมูลนิธิโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า รับประทาเงินจำนวนดังกล่าว รวมทั้งอาจารย์และผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเฝ้าด้วย - รองศาสตราจารย์ กำพล รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อการศึกษาปวงประชา พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับ นำผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และนำผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้า รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ - นายวินัย นาคนิวงศ์ ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสระบุรี นำ พระครูปลัดสุเทพ ปัญญาวชิโร และพระภิกษุวีระชัย สันติกโร พร้อมคณะกรรมการชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสระบุรี เฝ้า ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางสายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะผู้บริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ สร้างศิลป์ สื่อรัก กับมาม่า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 เพื่อสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย และนำผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ เฝ้า รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ โอกาสนี้ นางสาววรินทร ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมเฝ้า ด้วย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 19.49 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. ณ บ้านเลขที่ 91 ซอยรามคำแหง 12 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนั้น เวลา 13.27 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมรารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วย ในการนี้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก แก่ผู้แทนนักเรียน กับพระราชทานหนังสือธรรมะ และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ใหญ่บ้าน และครู ตลอดจนพระราชทานยาตำราหลวง เครื่องนุ่งห่มแก่คนชราด้วย

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

กลางตอ.ใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกทม.ฝน80%

กลางตอ.ใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกทม.ฝน80%

ปภ.ประสาน7จ.เตรียมรับมือน้ำไหลหลาก

ปภ.ประสาน7จ.เตรียมรับมือน้ำไหลหลาก

กรมชลฯเตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำ

กรมชลฯเตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำ

กรมชลฯ เตือน! ลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือฝนตกหนัก 28 ก.ย.- 2ต.ค.

กรมชลฯ เตือน! ลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือฝนตกหนัก 28 ก.ย.- 2ต.ค.

น่ายกย่อง 3 หนุ่มวัยล่ะอ่อนช่วยยก จยย.ขึ้นจากน้ำท่วม

น่ายกย่อง 3 หนุ่มวัยล่ะอ่อนช่วยยก จยย.ขึ้นจากน้ำท่วม

แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากคนค้างอื้อ-ไร้ขบวนเสริม

แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากคนค้างอื้อ-ไร้ขบวนเสริม

ถ.วงศ์สว่าง,รัชดา ,ลาดพร้าวรถมากเคลื่อนได้

ถ.วงศ์สว่าง,รัชดา ,ลาดพร้าวรถมากเคลื่อนได้

ฝนตกทั่วกทม. ถนนหลังม.รามฯน้ำขัง

ฝนตกทั่วกทม. ถนนหลังม.รามฯน้ำขัง

อุตุฯเผยภาคกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

อุตุฯเผยภาคกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

สุขุมวิท-บางนา-สำโรงมีน้ำท่วมขังหลายจุด

สุขุมวิท-บางนา-สำโรงมีน้ำท่วมขังหลายจุด

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.รายงานมีฝนตกหลายพื้นที่

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.รายงานมีฝนตกหลายพื้นที่

อ.เจษฎา ชี้ คลิปกระสือ อยุธยา ที่แท้ขโมยจะเข้าบ้าน

อ.เจษฎา ชี้ คลิปกระสือ อยุธยา ที่แท้ขโมยจะเข้าบ้าน

ไอเดียเจ๋งดัดแปลงแท้งค์น้ำเก่า เป็นห้องน้ำหรู

ไอเดียเจ๋งดัดแปลงแท้งค์น้ำเก่า เป็นห้องน้ำหรู

เหนือกลางอีสานตอ.ใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกชุกกทม.80%

เหนือกลางอีสานตอ.ใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกชุกกทม.80%

คลังจี้เน็ตไอดอลเสียภาษีโซเชียล

คลังจี้เน็ตไอดอลเสียภาษีโซเชียล

ถ.งามวงศ์วาน,รัชดาฯรถติด-ลาดพร้ามรถแน่น

ถ.งามวงศ์วาน,รัชดาฯรถติด-ลาดพร้ามรถแน่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์