จ่อยื่นคำสั่งศาลปกครองต่อยูเนสโก ล้มปราสาทพระวิหารมรดกโลก

จ่อยื่นคำสั่งศาลปกครองต่อยูเนสโก ล้มปราสาทพระวิหารมรดกโลก

จ่อยื่นคำสั่งศาลปกครองต่อยูเนสโก ล้มปราสาทพระวิหารมรดกโลก

วัลย์วิภา เผยอังคาร10.00น.ยื่นคำร้องพร้อมคำสั่งศาลปกครองชี้ขาดลงนามร่วมไทย-กัมพูชา-ยูเนสโกมิชอบ กลุ่มทวงแผ่นดิน7พันคนยึดที่ตะเข็บ3จังหวัด

หม่อมหลวงวัลย์วิภา จรูญโรจน์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร ได้แก่ กลุ่มประชาชนชาวไทยผู้เป็นตัวแทนประเทศไทย, ชมรมใจภักดิ์รักไทย, ป.ป.ช.ภาคประชาชน, เครือข่ายปัญญาสยาม, ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ, กลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน, ขบวนประชาธิปไตยยาตรา Democracy Move, เครือข่ายพันธมิตรอุดรธานี, ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย, สมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชน 7 ภูมิภาค, สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน(ค.อสช.), สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง(สxส), ชมรมแท็กซี่พันธมิตร, กลุ่มสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย, กลุ่มพิทักษ์ราชันย์และแผ่นดินสยาม, เครือข่ายพันธมิตรประจวบคีรีขันธ์, ชมรมศรีสะเกษรักในหลวงหวงแผ่นดิน, เครือข่ายพลังร่วมพิทักษ์แผ่นดิน, สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.), กลุ่มคนไทยผู้รักชาติ

โดยกำหนดจะส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อองค์การยูเนสโก ผ่านตัวแทนสำนักงานยูเนสโกประเทศไทย (ซอยสุขุมวิท 40-42) ใกล้ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. โดยหนังสือมีสาระดังต่อไปนี้

เรื่อง ร้องขอให้องค์การยูเนสโกพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการโดยยกเลิกการขึ้นทะเบียนหรือปล่อยให้คำร้องของกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก พับไป
เรียน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (ผ่านตัวแทนยูเนสโก กรุงเทพฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 30 ธันวาคม 2552
2.สำเนาจดหมายของประชาชนไทยถึงนายกรัฐมนตรี 14 มกราคม 2553

ตามที่ประชาชนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มีความเห็นคัดค้านเรื่องที่รัฐบาลไทยสนับสนุนองค์การยูเนสโกและประเทศกัมพูชาดำเนินการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงขออำนาจศาลปกครองพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ปกครองในกรณีดังกล่าว ในที่สุดศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ได้พิพากษาว่า นาย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ(พ.ศ.2551) กระทำการลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา-ยูเนสโก (18 มิถุนายน 2551) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร ผู้เป็นประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยไทย จึงขอแจ้งเรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าว มายังองค์การยูเนสโกโดยตรงอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการที่ได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยปัจจุบันในฐานะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทย แจ้งเรื่องนี้ต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยขอให้องค์การยูเนสโกยึดถือหลักการเรื่องความมีเหตุผล ความสงบสุข และสันติภาพ ในการอยู่ร่วมกันของพลโลก
อนึ่ง เพื่อความชัดเจน ประชาชนไทยขอย้ำเน้นในข้อเท็จจริงอีกด้วยว่า เรื่องปราสาทพระวิหารนั้นประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนไว้ตามหนังสือของ ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2505 จึงยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาโดยมีการยื่นคำคัดค้านไว้ ดังนั้น องค์การยูเนสโกจึงไม่มีอำนาจจดทะเบียนเป็นมรดกโลกตามการเสนอของกัมพูชา
นอกจากนั้น คำพิพากษาของศาลโลกยังไม่มีผลผูกพันประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศที่สาม อย่างองค์การยูเนสโก องค์การยูเนสโกจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ขึ้นทะเบียนโดยมิได้รับความยินยอมจากประเทศไทย และคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ก็เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความไม่ถูกต้องของการดำเนินการ รวมทั้งการใช้อำนาจในการดำเนินการ
ประเทศไทยในนาม ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร ได้ประท้วงและคัดค้านการดำเนินการของยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ตลอดจนขอร้องให้องค์การยูเนสโกคำนึงถึงปรัชญาขององค์การและหลักการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลมาหลายครั้งแล้ว
จึงขอวิงวอนอีกครั้งให้องค์การยูเนสโปรดดำเนินการโดยยึดหลักการมีธรรมาภิบาล และพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนไทย ทางเลือกขององค์การยูเนสโกคือยกเลิกการขึ้นทะเบียน หรือปล่อยให้คำร้องของกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก พับไป ประชาชนไทยขอส่งสำเนาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และสำเนาหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการขององค์การยูเนสโกในครั้งนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาท เขา พระวิหาร
(The Organization Network for Monitoring The Situation on the Case of Pra Viharn Temple on Site)

ทั้งนี้ ในเอกสารแถลการณ์ระบุด้วยว่า เพื่อเร่งดำเนินการก่อนจะถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ที่กัมพูชาจะต้องส่งเอกสารและแผนที่เขตกันชนเขตพัฒนาร่วมแผนบริหารจัดการ และข้อตกลงร่วมกัน ให้ยูเนสโก

สถานที่ติดต่อ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02 6133201-5 ต่อ 21, 081 9140505
E-mail address walwipha2000@hotmail.com


กลุ่มทวงคืนแผ่นดินฯยึดที่ดินกันชน3จังหวัดอังคารนี้

นายวีรพล โสภา ที่ปรึกษาเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่(คดม.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(26 ม.ค.) ทางสมาชิกเครือข่ายฯ ประมาณ 7,000-10,000 คน จะเข้าไปจับจองที่ดินตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ แบ่งเป็น 7 พื้นที่ เป็นการแสดงสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 4 มาตรา 71 ในการปกป้องดินแดนของชาวบ้าน เพื่อป้องกันอธิปไตยเหนือดินแดนที่ยังมีข้อพิพาท แต่เราเชื่อว่าเป็นดินแดนของประเทศไทย

"ขณะนี้เราก็รู้ว่าทางการกัมพูชาได้นำชาวเขมรมาตั้งบ้านเรือนตามตะเข็บชายแดนมานานแล้ว เราก็ต้องมีสิทธิดำเนินการได้เช่นกัน เพราะเรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ไทยเสียเปรียบ จึงอยากวิงวอนให้ฝ่ายอำนาจรัฐไทย ได้ผ่อนปรนกฎหมายลูก คือ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ แต่ให้ถือเอารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุด ที่เอื้อให้พลเมืองทำหน้าที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไทย เพื่อให้ได้หลักประกันว่า แผนที่ 1 ต่อ 200,000 ที่ทางกัมพูชาได้สอดไส้เข้ามาผ่านคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาปักปันเขตแดนไทยกัมพูชา และรัฐสภาให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 จะส่งผลอย่างไรต่ออธิปไตยเหนือดินแดนประเทศไทย"

นายวีรพล กล่าวด้วยว่า ชาวบ้านเครือข่ายทวงแผ่นดินแม่ พร้อมจะเข้าไปจับจองพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน 3 จังหวัดตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นไป และพร้อมจะปักหลักยืดเยื้อได้เป็นเดือน อีกทั้งพร้อมจะลงมือเพาะปลูกเมื่อฤดูกาลมาถึงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวระบุว่า พื้นที่จับจองที่เครือข่ายทวงแผ่นดินแม่(คดม.) เล็งไว้ เช่น ต.พนมไพร อ.ภูสิงห์, ช่องสะงำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กาบเชิง, พนมดงรัก, ปราสาทตาวาย จ.สุรินทร์ และ ต.หนองแวง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ  คว้าอันดับหนึ่ง ‘

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ คว้าอันดับหนึ่ง ‘

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์