TPC แจกปันผลอีก 0.65บ.จ่าย 22เม.ย.

TPC แจกปันผลอีก 0.65บ.จ่าย 22เม.ย.

นายคเณศ ขาวจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้1.ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ  0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะแบ่งจ่ายดังนี้       1) จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด       2) จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า       3) จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบห้าส่วนแปดสิบห้า       ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎ รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 25532.  กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องบอลรูม  โรงแรมโฟร์ซีซันต์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้      1 ) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552      2 ) พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2552      3 ) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552      4 ) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552      5 ) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ      6 ) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553      7 ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553      8 ) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)3.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2553

ส่อง! ซุป'ตาร์ มาแบบหรู ร่วมเปิดตัวคอลเคลชั่นใหม่ ทูอี้

ส่อง! ซุป'ตาร์ มาแบบหรู ร่วมเปิดตัวคอลเคลชั่นใหม่ ทูอี้

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

เจเจรับลงรูปคู่ต้าเหนิงถี่ขอโทษถ้าทำให้เลี่ยน

เจเจรับลงรูปคู่ต้าเหนิงถี่ขอโทษถ้าทำให้เลี่ยน

ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าสมุทรสาครยังไร้เจ็บ-ตาย

ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าสมุทรสาครยังไร้เจ็บ-ตาย

กู้ภัยขนลุก! เหตุรถตกคลองดับ 1 ราย ถ่ายติดเงาปริศนา

กู้ภัยขนลุก! เหตุรถตกคลองดับ 1 ราย ถ่ายติดเงาปริศนา

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพนครสวรรค์

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพนครสวรรค์

ตลาดค้าส่งผักตรังคึกคักรับประเพณีถือศีลกินเจ

ตลาดค้าส่งผักตรังคึกคักรับประเพณีถือศีลกินเจ

น้ำฝนรับเขินลงรูปคู่อาร์มถี่ปัดเรียกแฟน-เจอครอบครัว2ฝ่าย

น้ำฝนรับเขินลงรูปคู่อาร์มถี่ปัดเรียกแฟน-เจอครอบครัว2ฝ่าย

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

ลุ้น!! เอมมี่ มรกต มีทายาทหลังโชว์หวานถี่...รอละครปิดกล้อง

ลุ้น!! เอมมี่ มรกต มีทายาทหลังโชว์หวานถี่...รอละครปิดกล้อง

หญิงจีนถูกปรับขี่รถบนทางเท้า ด่ากราดตำรวจ-หวิดเผารถ

หญิงจีนถูกปรับขี่รถบนทางเท้า ด่ากราดตำรวจ-หวิดเผารถ

ลอบวางระเบิดถล่มอส.จะแนะนราธิวาสไร้เจ็บ

ลอบวางระเบิดถล่มอส.จะแนะนราธิวาสไร้เจ็บ

คกก.คดีธวัชชัยยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ผลสแกนไม่ชัด

คกก.คดีธวัชชัยยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ผลสแกนไม่ชัด

ศูนย์ดำรงธรรมชลบุรีตรวจร้านเสริมสวยราคาโหด

ศูนย์ดำรงธรรมชลบุรีตรวจร้านเสริมสวยราคาโหด

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

ชาวนาอ่างทองระดมสูบน้ำจากนาข้าวหลายพันไร่

ชาวนาอ่างทองระดมสูบน้ำจากนาข้าวหลายพันไร่

เขตรับลดสถานะเกี่ยวก้อยแค่เพื่อนรับทะเลาะบ่อย

เขตรับลดสถานะเกี่ยวก้อยแค่เพื่อนรับทะเลาะบ่อย

หลวงพี่แป๊ะขอเลื่อนให้ปากคำคดีรถเบนซ์สมเด็จช่วง5ต.ค.นี้

หลวงพี่แป๊ะขอเลื่อนให้ปากคำคดีรถเบนซ์สมเด็จช่วง5ต.ค.นี้

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

อ้วน จักรพันธ์ เปิดอาณาจักร 30 ล้าน โชว์คลังรถซุปเปอร์คาร์สุดหวง

อ้วน จักรพันธ์ เปิดอาณาจักร 30 ล้าน โชว์คลังรถซุปเปอร์คาร์สุดหวง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์