ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.44 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ร้อยเอกหญิง สุธาดา การพจน์ จ.ม., บ.ช. ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล "การประกวดตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทรงเปิดนิทรรศการดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 09.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดสอนระดับก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ครบทั้ง 8 ด้าน อาทิ ด้านการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อครบทุกคน และด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ได้จัดทำศาลาน้ำดื่มไอโอดีน เพื่อช่วยลดภาวะคอพอก รวมทั้งจัดรายการอาหารกลางวันให้รับประทานทั้ง 5 หมู่ จากนั้น ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปิดรับเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยเข้ามาช่วยอบรมผู้ดูแลเด็ก และจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นให้เด็กทำกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย และในหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร จึงแก้ปัญหาโดยให้ผู้ปกครองนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก และจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม ด้านการฝึกอาชีพ หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาอบรมอาชีพตามความต้องการ และเปิดอบรมหลักสูตรรระยะสั้นในวิชาช่างซ่อมจักรยาน และเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้มีความรู้พื้นฐานนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม พร้อมกันนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคผื่นคัน และไวรัสตับอักเสบ ซี กับผู้ป่วยที่มีปานทั้งตัวแต่กำเนิด รวมทั้งพระราชทานเงินค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแก่ผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ด้วย ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือในหมวดวิชาต่าง ๆ และมุมหนังสือพระราชทาน อาทิ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และหนังสือพระราชนิพนธ์ จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นต้น ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ หรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังฝึกอาชีพ อาทิ เลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก และเป็ดเทศ รวมทั้งปลูกพืชผักผลไม้ ตลอดจนการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภา พ ทั้งยังฝึกให้นักเรียนทำเครื่องตะบันน้ำเพื่อเอาน้ำขึ้นมาใช้ในโรงเรียน และทำน้ำส้มควันไม้เพื่อฉีดไล่แมลง เพื่อให้นำไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครอง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม ในการนี้ ทรงรับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจรั่ว-หัวใจโต และผู้ป่วยที่ตาข้างขวาบอด-ตาข้างซ้ายเห็นเลือนราง เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ในวันเดียวกันนั้น เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกผักหอม อำเภอหนองวัวขอ จังหวัดอุดรธานี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มีฐานะยากจน กับทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจรักษา ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุดรธานี เฝ้า ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 5 เมื่อปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,313 คน

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

พงศพัศตรวจเยี่ยมปฏิรูปโรงพักคาดเสร็จทันแน่

พงศพัศตรวจเยี่ยมปฏิรูปโรงพักคาดเสร็จทันแน่

แผ่นดินไหวฟิจิขนาด6.9ริกเตอร์ไร้ผลต่อไทย

แผ่นดินไหวฟิจิขนาด6.9ริกเตอร์ไร้ผลต่อไทย

กรมคุมโรคยันไทยมีมาตรการป้องกันซิกาต่อเนื่อง

กรมคุมโรคยันไทยมีมาตรการป้องกันซิกาต่อเนื่อง

เหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.หนักกทม. 80%-เมืองทองน้ำขัง

เหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.หนักกทม. 80%-เมืองทองน้ำขัง

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

หนุ่มช่างภาพแจ้งความ ถูกอธิการบดี ม.ดัง ตบหน้าอย่างแรง!

หนุ่มช่างภาพแจ้งความ ถูกอธิการบดี ม.ดัง ตบหน้าอย่างแรง!

อุตุฯเผยกลางตอ.อีสานล่างฝนยังชุกกทม.ตก80%

อุตุฯเผยกลางตอ.อีสานล่างฝนยังชุกกทม.ตก80%

ไทยพร้อมช่วยนานาชาติมีหลักประกันสุขภาพ

ไทยพร้อมช่วยนานาชาติมีหลักประกันสุขภาพ

บุคลากรสธ.วางพวงมาลาสักการะวันมหิดล

บุคลากรสธ.วางพวงมาลาสักการะวันมหิดล

เอไอเอส จับมือ บางกอกแอร์เวย์ มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดานัง ฟรี

เอไอเอส จับมือ บางกอกแอร์เวย์ มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดานัง ฟรี

ภาคกลางตอ.และอีสานตอนล่างยังมีฝนชุกหนักบางแห่ง

ภาคกลางตอ.และอีสานตอนล่างยังมีฝนชุกหนักบางแห่ง

ชง! ทุบเกาะกลาง 21 ถนนสายหลักแก้รถติด-ปรับ 4 เท่าจ่ายใบสั่งล่าช้า

ชง! ทุบเกาะกลาง 21 ถนนสายหลักแก้รถติด-ปรับ 4 เท่าจ่ายใบสั่งล่าช้า

พม. เตรียมจัดงานครบรอบก่อตั้ง14ปี

พม. เตรียมจัดงานครบรอบก่อตั้ง14ปี

ฝนถล่มกรุงฯมีน้ำรอระบาย2จุดย่านสุขุมวิท

ฝนถล่มกรุงฯมีน้ำรอระบาย2จุดย่านสุขุมวิท

กทม.มีฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตจตุจักรหนักสุด

กทม.มีฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตจตุจักรหนักสุด

ผกก. "เที่ยวไทยมีเฮ" โพสต์เฟซบุ๊กปล่อย MV ตัวใหม่แล้ว

ผกก. "เที่ยวไทยมีเฮ" โพสต์เฟซบุ๊กปล่อย MV ตัวใหม่แล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์