ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายเคอิจิ ทาจิคาวะ (Mr. Keiji Tachikawa) ประธานองค์การสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น นำ นายโคอิจิ วากาตะ (Mr. Koichi Wakata ) นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่น ซึ่งเคยได้รับพระราชทานของที่ระลึก จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้นำขึ้นไปในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา 4 เดือน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วล - นายเยฟเกนี วลาดีมีโรวิช อะฟานาเซียฟ (Mr. Yevgeny Vladimirovich Afanasiev) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา 17.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 เฝ้ารับพระราชทานรางวัล ฯ ดังนี้ - ศาสตราจารย์แอน มิลล์ (Professor Anne Mills) ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ จากผลงาน การเป็นผู้นำในการนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการคลังสุขภาพ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของมวลมนุษย์ได้รับการยกระดับให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่สำคัญในระดับประเทศและระดับโลก อัตราการเสียชีวิตของเด็กและคนจนในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียลดลงอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์นับพันล้านคนทั่วโลก - นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร (Doctor Wiwat Rojanapithayakorn) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการคนแรก ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข จากผลงานการริเริ่มโครงการถุงยางอนามัย 100% ขึ้นในจังหวัดราชบุรี ส่งผลให้การติดเชื้อเอดส์ในหญิงบริการลดลงอย่างมาก และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ในสังคมได้ และได้ดำเนินการแพร่ขยายโครงการฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้การมีผู้ป่วยเอดส์ใหม่ลดลง และมีการนำโครงการดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึ่งปรากฏผลสำเร็จยดีเช่นกัน องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก ให้การยอมรับถุงยางอนามัย 100 % เป็นวิธีการป้องกันโรคเอดส์ที่ประสบความสำเร็จสูงมาก อีกทั้งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก - นายมีชัย วีระไวทยะ (Mr.Mechai Viravaidya ) ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนประเทศไทย เฝ้า รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข จากผลงาน เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น "สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สนับสนุนการคุมกำเนิดขั้นพื้นฐาน ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยโดยรณรงค์สื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์จนทำให้การใช้ถุงยางอนามัยไม่ใช่สิ่งลึกลับ น่าอับอาย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลและสังคมทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย และมีส่วนช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย นับว่าเป็นต้นทางการก่อประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระดำรัส ความว่า การปฏิบัติพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น นอกจากจะต้องใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางการการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ในสาขาอื่นๆ มาประกอบส่งเสริมด้วย ผู้ที่สามารถนำหลักวิชาตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การแพทย์และการสาธารณสุขด้วยความเสียสละพากเพียรและความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์จึงสมควรได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่ง จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นพิเศษ กับศาสตราจารย์แอน มิลล์ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และ นายมีชัย วีระไวทยะ ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ หวังว่าผู้ได้รับรางวัลฯ ทั้งสามจะได้เป็นแบบอย่างอันงดงามในการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มาปรับใช้เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจนปรากฏผลเป็นประโยชน์อันไพศาลแก่มวลมนุษยชาติตลอดสืบไป ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนของยุวกาชาดในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2553 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ เรือนรับรอง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนภูเรือพยา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด เรือนพยาบาล โรงอาหาร ห้องฝึกอาชีพ การสาธิตการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทำการรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 12.20 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถูกผู้ก่อการร้ายขัดขวางการประกอบอาชีพ และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานการผลิตสุกร การเลี้ยงโค กระบือ เพื่ออนุรักษ์ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแพะ และแกะพันธุ์พื้นเมือง ต่อจากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่ออนุรักษ์และแพร่ขยายพันธุ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรฐานผลิตสัตว์ปีก โดยทรงปล่อยไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งฐานแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ประจำถิ่นแล้วยังเป็นการสาธิตวิธีเลี้ยงในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยง่าย สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้จัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อ.เจษฎา ชี้ คลิปกระสือ อยุธยา ที่แท้ขโมยจะเข้าบ้าน

อ.เจษฎา ชี้ คลิปกระสือ อยุธยา ที่แท้ขโมยจะเข้าบ้าน

ไอเดียเจ๋งดัดแปลงแท้งค์น้ำเก่า เป็นห้องน้ำหรู

ไอเดียเจ๋งดัดแปลงแท้งค์น้ำเก่า เป็นห้องน้ำหรู

เหนือกลางอีสานตอ.ใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกชุกกทม.80%

เหนือกลางอีสานตอ.ใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกชุกกทม.80%

คลังจี้เน็ตไอดอลเสียภาษีโซเชียล

คลังจี้เน็ตไอดอลเสียภาษีโซเชียล

ถ.งามวงศ์วาน,รัชดาฯรถติด-ลาดพร้ามรถแน่น

ถ.งามวงศ์วาน,รัชดาฯรถติด-ลาดพร้ามรถแน่น

แชร์วนไป! ประจานเก๋งสุดแสบ ค่าน้ำมัน 200 ยังชักดาบ

แชร์วนไป! ประจานเก๋งสุดแสบ ค่าน้ำมัน 200 ยังชักดาบ

ภาคเหนืออีสานตอนล่างมีฝนหนักกลางตอ.ยังตก-กทม.70%

ภาคเหนืออีสานตอนล่างมีฝนหนักกลางตอ.ยังตก-กทม.70%

พบอีก! ชั้นใต้ดินคอนโดฯดังเจอน้ำท่วมเกือบมิดรถ

พบอีก! ชั้นใต้ดินคอนโดฯดังเจอน้ำท่วมเกือบมิดรถ

ฝนถล่มกรุงอีกระลอกเขตสายไหมหนักสุด59มม.

ฝนถล่มกรุงอีกระลอกเขตสายไหมหนักสุด59มม.

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนตกมากทม.70%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนตกมากทม.70%

พบกลุ่มฝนในหลายเขตกทม.สูงสุดสายไหม49.5มม.

พบกลุ่มฝนในหลายเขตกทม.สูงสุดสายไหม49.5มม.

กทม.ระดมแก้ปัญหาน้ำท่วมรอยต่อเขตบางนา-สำโรง

กทม.ระดมแก้ปัญหาน้ำท่วมรอยต่อเขตบางนา-สำโรง

หนุ่มสุดเซ็ง ขึ้นเครื่องบินเจอเท้ายื่นพาดที่วางแขน

หนุ่มสุดเซ็ง ขึ้นเครื่องบินเจอเท้ายื่นพาดที่วางแขน

พบกลุ่มฝนในช่วงเย็นนี้หลายจุดของกทม.

พบกลุ่มฝนในช่วงเย็นนี้หลายจุดของกทม.

สรุปการซื้อขายช่วงปิดตลาดหุ้น

สรุปการซื้อขายช่วงปิดตลาดหุ้น

เรดาร์กทม.พบกลุ่มฝนปานกลางในกทม.กระจายตัว

เรดาร์กทม.พบกลุ่มฝนปานกลางในกทม.กระจายตัว

ชาวขอนแก่นนุ่งกระโจมอกร้องซ่อมถนนเข้าหมู่บ้าน

ชาวขอนแก่นนุ่งกระโจมอกร้องซ่อมถนนเข้าหมู่บ้าน

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

ทนายชื่อดังชี้ คลิปหนุ่มเก็บไอโฟนเร่ปลดล็อก ผิดกม.ชัด

ทนายชื่อดังชี้ คลิปหนุ่มเก็บไอโฟนเร่ปลดล็อก ผิดกม.ชัด

เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์