ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 06.32 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 560 เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2553 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับสถาบันอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเวียดนามเพื่อเตรียมแผนงานความร่วมมือทางการวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการได้รับสารหนูต่อสุขภาพของคนโดยเฉพาะทารก ในโอกาสเดียวกันนี้ จะเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย เพื่อทรงพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และแนวทางในการสถาปนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยการแพทย์ดังกล่าว เวลา 17.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา เนื่องใน วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเจริญ เฮาะประเสริฐ ณ เมรุวัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ ตำหนักคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ บ้านลำปาด หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2529 ทรงมีพระราชดำริเพื่อพัฒนา และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและมีครูได้รับรางวัล ครูดีศรีสตูล จากการทำหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดน ผู้ดูแล ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ และโรงอาหาร-ห้องครัว ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 12.23 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม หมู่ที่ 4 บ้านป่าเร็ต ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทรงเปิดอาคาร ฮัจยีวันอับดุลมายิด ซึ่งเป็นอาคารเรียนของเด็กในชุมชน ปัจจุบันเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2548 ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวของ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , โครงการฝึกอาชีพ , โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการ ฯลฯ โรงเรียนแห่งนี้ มักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง กรมชลประทาน และจังหวัดสงขลา จึงร่วมกันพิจารณาศึกษาวิธีป้องกัน โดยได้เริ่มก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด นิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการยุวเกษตรกร ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 14.35 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่วเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 2510 เพื่อเป็นสถานการเรียนรู้ทางศาสนา ในปี 2544 ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสฝึกอาชีพ ได้แก่ ทำผ้าบาติก , ช่างเชื่อมโลหะ , ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ฯลฯ และมีการสอดแทรกแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานของนักเรียน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับการฝึกเล่นละคร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ศูนย์การเรียนการเกษตรขนาดเล็กตามพระราชดำริ และกิจกรรมการทำอาหารของชมรมนักเรียนเพื่อการอาชีพตลอดจนทรงเยี่ยม นายอับดุลเลาะห์ นักเรียนขาพิการจากสถานการณ์ความไม่สงบและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

แชร์สนั่น! ภารโรงจับอวัยวะเพศเด็กอนุบาล โรงเรียนไม่ให้แจ้งตำรวจ

แชร์สนั่น! ภารโรงจับอวัยวะเพศเด็กอนุบาล โรงเรียนไม่ให้แจ้งตำรวจ

กทม.เร่งพร่องน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

กทม.เร่งพร่องน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

ไทยตอนบนฝนต่อเนื่องตกหนักภาคเหนือ,อีสาน,ตอ.,ใต้

ไทยตอนบนฝนต่อเนื่องตกหนักภาคเหนือ,อีสาน,ตอ.,ใต้

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์