ข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

ข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่ง ไปทรงหล่อพระพุทธรูป ปางสมาธิพระประธาน ณ วัดขะจาว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดท่าดินแดง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสยามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน ครูอาสาสมัครผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การทำกล้วยฉาบที่นำกล้วยหิน ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักจดบันทึกรายรับ รายจ่าย สามารถบริหารจัดการรายได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการบันทึกบัญชี และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2552 การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ไปประกอบอาหารตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของหญ้าแฝก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่เชิงเขาที่เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด มุมคอมพิวเตอร์ มุมศาสนา และห้องพยาบาล ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เวลา 12.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูตำรวจตระเวนชายแดนภาค ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและสุขอนามัยของนักเรียนและโครงการตามพระราชดำริ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ภายหลังจบการศึกษา เช่น การเลี้ยงปลา ไก่ไข่ ไก้พื้นเมือง จัดอบรมวิชาชีพตัดผม การประดิษฐ์กล่องทิชชูจากเศษผ้า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำมะละกอกวน กล้วยฉาบ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทำการตรวจรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสจ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง รับพระราชทานสิ่งของ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริ จนเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจัดทำเนื้อหาระบบ "อี -เลิร์นนิ่ง(e-Learning) ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ "อีดีแอลทีวี( EDLTV) ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ จัดทำขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน การแปรรูปผลผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพาะเห็ด และปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะขยายพันธุ์บอนสีไม้ประดับที่นิยมปลูกในพื้นที่ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์