บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 1)

บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 1)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานออกมาย้ำเตือนถึงปัญหาภัยแล้งว่า ในปี 2553 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก และอาจเป็นปีที่ไทยต้องเผชิญผลกระทบจากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุดปีหนึ่ง โดยกรมชลประทาน เปิดเผยว่า มีข้อบ่งชี้หลายอย่างว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีและอาจรุนแรงกว่าปี 2537 ที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยเฉพาะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่มีความแปรปรวนสูง รวมทั้งปรากฏการณ์เอลนินโญทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงไปถึงกลางปี ขณะที่ ข้อมูลจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน คาดการณ์ว่าในปี 2553 จะเกิดสภาวะแห้งแล้งขึ้นในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติในปี 2552 ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทั้งนี้ มีอยู่ 6 จังหวัดเสี่ยงที่รัฐบาลต้องวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว และ ประจวบคีรีขันธ์ ในแต่ละจังหวัดจะแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยเป็น 4 ระดับ จากน้อยไปหามาก คือ พื้นที่สีเขียวอ่อนมีโอกาสเกิดสภาะแห้งแล้งระดับ 1 สีเหลืองระดับ 2 สีส้มระดับ 3 และสีแดงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จ.กำแพงเพชร มี 4 อำเภอที่จะเกิดภัยแล้งระดับรุนแรง หรือสีแดง คือ อ.คลองลาน จากพื้นที่ทั้งหมด 6 แสนไร่ มีพื้นที่กว่าร้อยละ 50 ที่จะประสบภัยแล้งมาก หรือประมาณ 2.7 แสนไร่ เช่นเดียวกับที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี และ อ.ปางศิลาทอง รวมถึง อ.เมือง จะมีพื้นที่สีแดงมากถึง 1.7 แสนไร่ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่กว่าร้อยละ 60-70 ของ อ.ชนแดน อ.วังโป่ง และอ.บึงสามพัน จะประสบภัยแล้งตั้งแต่ระดับ 2-4 จ.ลพบุรี พบ 5 อำเภอที่จะเผชิญวิกฤต คือ อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม อ.โคกเจริญ อ.หนองม่วง และ อ.ลำสนธิ ซึ่งเกือบทั้งพื้นที่ของ 5 อำเภอจะเป็นภัยแล้งระดับ 3-4 โดยเฉพาะ อ.โกเจริญ พื้นที่ 1.9 แสนไร่จะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง จ.สระบุรี พื้นที่สีแดงที่ อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง และอ.แก่งคอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน จะประสบภัยแล้งรุนแรงเช่นกัน โดยพื้นที่เกือบทั้งหมด 3.29 แสนไร่ ต้องเผชิญภัยแล้ง โดยแบ่งเป็นระดับ 4 ประมาณ 1.39 แสนไร่ ระดับ 3 จำนวน 1.76 แสนไร่ ระดับ 2 จำนวน 1.3 หมื่นไร่ ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ จะมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา และพืชผลทางการเกษตรไทยจะเสียหายมากเพียงใด สำนักข่าวแห่งชาติ จึงได้ทำการสอบถาม ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทย โดยดร.อนันต์ กล่าวว่า แน่นอนว่าปีนี้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติ ดังนั้นไทยจึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำในไทย...กับการเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์??? แต่หากมองในความเป็นจริงเรื่องของความสมบูรณ์ของน้ำในประเทศไทยนั้น นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย เพราะประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีมากถึง 25 ลุ่มน้ำหลัก แต่ในยามที่น้ำมากเรากลับมีการกักเก็บน้ำเพื่อใช้การชลประทานและในยามคับขันน้อยมาก ทำให้เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งไทยต้องประสบปัญหาทางการเกษตร นอกจากนี้ ประเทศ ไทยมีปริมาณน้ำผิวดินที่เกิดจากฝนตกประมาณ 8 แสนล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปี แต่วันนี้เราจัดเก็บน้ำได้ประมาณ 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือปล่อยให้ไหลลงสู่มหาสมุทร ทำให้น้ำต้องสูญเสียไปอีกเกือบครึ่งหนึ่ง ทั้งที่ในความเป็นจริงเราควรมีการกักเก็บไว้ใช้ได้ "ทั้งๆ ที่ไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมากแห่งหนึ่งของโลก แต่เรากลับเป็นประเทศทีมีปัญหาควาแห้งแล้งไม่แพ้ประเทศอื่นที่ไม่มีน้ำอย่างไม่น่าเชื่อ ดร.อนันต์กล่าว ดังนั้น เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีปัญหาด้านการเก็บกักสำรองน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ???? ปริมาณน้ำสำรองกับความต้องการใช้น้ำในประเทศไทย!!!! หากสรุปปัญหาด้านการชลประทานของไทย อาจสรุปได้ว่าไทยมีปัญหา 2 ประเด็นใหญ่ คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำที่ยังขาดการบริหารอย่างรัดกุม และปัญหาด้านแหล่งกักเก็บน้ำที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ - ปัจจุบันประเทศไทยมีการเก็บกักสำรองน้ำไว้ตามเขื่อนชลประทานต่างๆ แต่ในความเป็นจริงน้ำในเขื่อนชลประทานไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง เป็นต้น จึงต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนน้ำให้ลงตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างสูงที่สุด ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ - ดร.อนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 130 ล้านไร่ แต่มีพืนที่ชลประทานเพียง 30 ล้านไร่ หรือประมาณปะมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าน้อยมาก ดังนั้น เมื่อถึงหน้าแล้งพื้นที่ในการเกษตรที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก จะมีเพียงแค่ครึ่งดียว ทำให้วิกฤตเรื่องน้ำเป็นปัญหามานานจนถึงปัจจุบัน จากทั้งหมดนี้ ทางออกในการแก้ปัญหาด้านน้ำของไทย ควรเป็นไปในทิศทางใด ติดตามได้ใน บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 2) ตอน แนวทางการแก้ปัญหาน้ำในประเทศไทย!!!! ในตอนต่อไป

Advertisement Replay Ad
กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้  โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้ โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์