ข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

ข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการนาข้าวขั้นบันได และเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ บ้านยาเต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการทำนาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในนิคมสร้างตนเองสุคิริน ให้สามารถปลูกข้าวบริโภคได้เองตลอดทั้งปี และในปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้ขยายพื้นที่โครงการชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนา กรมชลประทานจึงจัดสร้างระบบคูส่งน้ำคอนกรีต ทำให้ขยายพื้นที่รับประโยชน์ และเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ในโอกาสนี้ ทรงเปิดโรงสีข้าวพระราชทานทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องสีข้าวพระราชทานขนาดเล็ก เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปแปลงนาข้าว ทรงหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ลงในแปลงนา และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ ด้านการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนให้ความสนใจในการเรียนพร้อมกับมีการสอนเสริมด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนใช้ระบบอินเทอร์เน็ทไร้สายในการสืบค้นข้อมูล แต่พบปัญหาสัญญาณล่มบ่อยเนื่องจากมีฝนตกหนัก นอกจากนี้นักเรียนยังใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าด้านวิชาการ และความรู้ทั่วไป ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแล ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามาพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว และโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ลีนาประชาราม ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 4 รูป สามเณร 1 รูป ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดพระพุทธ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ ร่วมเรียนรู้สู่สานสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนไทยพุทธ กับนักเรียนชาวไทยมุสลิม โดยใช้โครงการตามพระราชดำริเป็นสื่อกลาง เพื่อลดความแตกต่างและช่องว่างในด้านเชื้อชาติ ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่มีราษฎรในพื้นที่เป็นวิทยากร ได้แก่ การขยายพันธุ์บอนสี การทำขนม และการปักผ้าด้วยเข็มฉีดยา ด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรชั้นเรียนอนุบาล โรงอาหาร-ห้องครัว ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่ 4 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะผสมผสานไปยังพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผล โดยเฉพาะการปลูกข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ แกล้งดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้ได้ผลผลิต ในปีที่ผ่านมายังส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชด้วยอาหารพื้นบ้าน และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว การปรับปรุงคุณภาพดิน และใช้ในการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางในการควบคุมระดับน้ำในพรุโต๊ะแดง เพื่อป้องกันไฟไหม้ และการเสริมริมขอบพรุและสร้างอาคารระบายน้ำ ในโอกาสนี้ ทรงหว่านปุ๋ยลงในแปลงนาข้าว แล้วทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงผลิตข้าวซ้อมมือ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ที่รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก และพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือ เพื่อสร้างเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือที่มีคุณภาพ เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ถ่ายทอดสู่ชุมชน ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในอนาคตจะได้ขยายผลโครงการไปสู่กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวซ้อมมือที่สนใจในจังหวัดนราธิวาส จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ไร้กลุ่มฝนในกทม.แล้ว-เมืองทองน้ำยังท่วม

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

ฝนตกกทม.ถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขัง-จร.ติดขัด

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นทั่วไทยฝนยังมากกทม.80%

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2559 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหิดล

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

โชเฟอร์รถทัวร์ฮีโร่ วิ่งนอกเส้นทาง ส่งผู้โดยสารป่วยถึง รพ.

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ  คว้าอันดับหนึ่ง ‘

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ คว้าอันดับหนึ่ง ‘

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์