จากไทยสู่ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นสู่ไทย (ตอนที่ 1) : คำชี้แจงนายกรัฐมนตรีไทยสู่ญี่ปุ่น

จากไทยสู่ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นสู่ไทย (ตอนที่ 1) : คำชี้แจงนายกรัฐมนตรีไทยสู่ญี่ปุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหามาบตาพุด เป็นประเด็นที่ยิ่งปล่อยเนิ่นนานจะยิ่งสร้างความเสียหายในเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นที่เคยให้ความสนใจเข้ามาลงทุนและกำลังพยายามทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการกดดันรัฐบาล การช่วยแบ่งปันข้อมูลและความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุดให้รวดเร็วที่สุด ปัญหาที่สำคัญสำหรับกรณีมาบตาพุดนี้ได้แก่ ปัญหาความเชื่อมั่น ดังนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกับเจโทร และเจซีซี จัดสัมมนาเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้โดยเร็ว เป็นการเปิดเวทีให้มีการชี้แจง และแจ้งให้ทราบถึงปัญหา โดยใจความสำคัญสำหรับการสัมมนานี้ก็คือการที่รัฐบาลไทยมีโอกาสได้รับทราบปัญหาของนักลงทุนญี่ปุ่นโดยตรง และยืนยันถึงความสามารถในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างชัดเจนด้วยตนเอง ปาฐกฐกา โดยนายกรัฐมนตรี : ตีความ-ปรับตัว-ยั่งยืน ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (The Japan External Trade Organization: JETRO) และสภาหอการค้าญี่ปุ่น หรือ เจซีซี (Japanese Chamber of Commerce: JCC) ได้จัดงานสัมมนา "ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 20 และการดำเนินการป้องกันมลพิษของประเทศญี่ปุ่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย ได้มีโอกาสแสดงปาฐกฐา ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการชี้แจงปัญหามาบตาพุดให้นักลงทุนและทางการของญี่ปุ่นได้รับทราบ ตีความ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาของมาบตาพุดที่เกิดขึ้น จนต้องระงับโครงการถึง 76 โครงการ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุสำคัญที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน และให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เก่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเสียก่อน ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นว่าปัญหาของมาบตาพุดนี้ ไม่ใช่ปัญหาเชิงนโยบาย แต่เป็นปัญหาในการตีความกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยประเด็นสำคัญคือ ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนตามข้อกฎหมายว่าใครจะเป็นผู้ชี้ว่าอุตสาหกรรมใดเข้าข่ายผิดหลักตามข้อกฎหมาย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ ปรับตัว การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกระแสของโลก โดยเฉพาะในปัจจุบันมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการค้าการลงทุนไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ได้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมนั้นมีความต้องการที่สวนทางกันเสมอ การทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมก็คือต้องมีการ "ปรับตัว โดยในการนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาเป็นแนวทางในการปรับตัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความสมดุล และความเป็นธรรม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงทัศนะว่าปัญหาของมาบตาพุดนั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่สำหรับญี่ปุ่น เนื่องจากในช่วงที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นได้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากอุตสาหกรรม แต่ญี่ปุ่นก็สามารถก้าวข้ามและแก้ไขปัญหานี้ได้ในที่สุด โดยความร่วมมือตั้งแต่ระดับชาติ ที่มีการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองและป้องกันปัญหา ไปจนถึงภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการต่อรองกับภาคอุตสาหกรรม ในส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการสอดส่องดูแลอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมเองที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ โดยประเทศไทยสามารถนำกรณีศึกษาของญี่ปุ่นมาเป็นบทเรียนและศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมา ยั่งยืน เป็นจุดหมายปลายทางของการพัฒนาสองด้าน ซึ่งได้แก่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในการนี้นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกถึงแนวคิดที่เรียกว่า Eco Industrial Town หรือ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีหัวัญคือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กันไป นายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลได้ย้ำว่า รัฐบาลยังสนับสนุนการลงทุน แต่ต้องการให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับหวังว่าประเทศไทยและนักลงทุนนานาชาติจะเดินไปข้างหน้าโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งก็คือการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การดำเนินการประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ มีผลให้ทำให้ต้องระงับโครงการในมาบตาพุดถึง 76 โครงการ เมื่อมีผลกระทบต่อนักลงทุน รัฐบาลได้เร่งดำเนินการรับมือกับปัญหาโดยออกประกาศและระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 67 วรรค 2 ศาลมีการทบทวนคำสั่งคุ้มครอง ส่งผลให้หลายโครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ในกรณีของโครงการที่มีการดำเนินการอยู่ ส่วนในกรณีของโครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายคำสั่งคุ้มครอง ประเมินแล้วว่าไม่น่ามีปัญหา มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center: OSOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสี่ฝ่าย อันประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐบาล ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ตัวแทนจากภาคประชาชน และตัวแทนจากภาควิชาการ การแก้ไขปัญหามาบตาพุดที่กระทบถึงนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งนักลงทุนส่วนมากจำเป็นจะต้องอาศัยการให้ข้อมูลโดยตรงจากทั้ง 2 ด้าน คือข้อมูลจากฝั่งรัฐบาลไทย ถึงนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความชัดเจนต่าง ๆ และอีกด้านเป็นข้อมูลจากฝั่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ดังนั้นสำนักข่าวแห่งชาติ จะนำเสนอแนวทางที่ทางญี่ปุ่นได้นำมาเป็นตัวอย่าง และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้กับไทยในครั้งต่อไป

Advertisement Replay Ad
จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

ไม่ชอบให้ใครมาแตะ...หญิงโวยไม่ให้ จนท.สนามบินตรวจค้นตัว

ไม่ชอบให้ใครมาแตะ...หญิงโวยไม่ให้ จนท.สนามบินตรวจค้นตัว

เครื่องบินลำเลียงกองทัพตุรกีประสบเหตุตก ดับ 3 ศพ

เครื่องบินลำเลียงกองทัพตุรกีประสบเหตุตก ดับ 3 ศพ

สุลต่านมาเลเซียได้ของขวัญเป็น "รถฟลินต์สโตน" การ์ตูนโปรด

สุลต่านมาเลเซียได้ของขวัญเป็น "รถฟลินต์สโตน" การ์ตูนโปรด

หวิดดับ ชายจีนว่ายน้ำใต้แผ่นน้ำแข็ง เกิดว่ายเลยช่องทางออก

หวิดดับ ชายจีนว่ายน้ำใต้แผ่นน้ำแข็ง เกิดว่ายเลยช่องทางออก

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

โจรขโมยสุนัขใช้ลูกดอกยาพิษยิงใส่เจ้าของ แต่สุดท้ายเจอขับรถพุ่งชนดับ

โจรขโมยสุนัขใช้ลูกดอกยาพิษยิงใส่เจ้าของ แต่สุดท้ายเจอขับรถพุ่งชนดับ

เจ้าตูบแสนซน แอบขึ้นแท็กซี่เอง เจ้าของตามหาวุ่นเป็นอาทิตย์

เจ้าตูบแสนซน แอบขึ้นแท็กซี่เอง เจ้าของตามหาวุ่นเป็นอาทิตย์

ด.ช.ถูกพ่อแม่ตบตี ไม่กล้ากลับบ้าน ทนหนาวนอนบนสามล้อข้างทาง

ด.ช.ถูกพ่อแม่ตบตี ไม่กล้ากลับบ้าน ทนหนาวนอนบนสามล้อข้างทาง

ฟิลิปปินส์อพยพประชากร 3 หมื่นคน หนีภูเขาไฟมายอนปะทุ

ฟิลิปปินส์อพยพประชากร 3 หมื่นคน หนีภูเขาไฟมายอนปะทุ

คิดถึงลูก…แม่ชราวัย 78 เดินเท้าบนทางด่วน 40 กม. เพื่อไปท่ารถ

คิดถึงลูก…แม่ชราวัย 78 เดินเท้าบนทางด่วน 40 กม. เพื่อไปท่ารถ

รถบัสนักเรียนพุ่งชนร้านค้าข้างทางที่เยอรมนี เจ็บ 47 คน

รถบัสนักเรียนพุ่งชนร้านค้าข้างทางที่เยอรมนี เจ็บ 47 คน

หนุ่มฟลอริดาสุดหล่อวัย 20 ปี ถูกหวยแจ็กพอตเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านบาท

หนุ่มฟลอริดาสุดหล่อวัย 20 ปี ถูกหวยแจ็กพอตเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านบาท

รัวยิง 5 นัดสังหาร "โอลิเวอร์ อิวาโนวิช" ผู้นำชาวเซิร์บในโคโซโว

รัวยิง 5 นัดสังหาร "โอลิเวอร์ อิวาโนวิช" ผู้นำชาวเซิร์บในโคโซโว

ภาพน่าอัศจรรย์ วินาทีเจ้าแม่เอลซ่า หนาวเหน็บเยือนอเมริกาชั่วพริบตา

ภาพน่าอัศจรรย์ วินาทีเจ้าแม่เอลซ่า หนาวเหน็บเยือนอเมริกาชั่วพริบตา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์