CCETปันผล 0.06บ.-เพิ่มทุน 400ล.หุ้น

CCETปันผล 0.06บ.-เพิ่มทุน 400ล.หุ้น

             นายโจว ข่ง ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CCET) เปิดเผยว่า มติประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ดังต่อไปนี้

           1. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และรายงานประจาปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552และให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะสามารถนาส่งงบการเงินผ่านระบบ online ได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 53 หลังเวลา 17.00 น.

          2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จานวน 3,941,108,792 หุ้น คิดเป็น 236,466,527.52 บาท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม53 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่10 มีนาคม 2553 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยจ่ายจากกาไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นจากผลกาไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสาหรับปี 2552จะเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้นและให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

          3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CCET-W1) จานวน 676,610,203 หน่วย ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552โดยการลดทุนจดทะเบียนจานวน 700,781,709 หุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะลดลงจาก4,786,168,001 บาท เป็น 4,085,386,292 บาทและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจานวน    4,085,386,292  บาท    (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                               หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท)
     แบ่งออกเป็น          4,085,386,292  หุ้น     (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                               หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
     มูลค่าหุ้นละ                  1       บาท     (หนึ่งบาท)
     โดยแบ่งออกเป็น
     หุ้นสามัญ             4,085,386,292  หุ้น      (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                                หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
      หุ้นบุริมสิทธิ               - ไม่มี -   หุ้น      (-)

ทั้งนี้ให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

       4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,085,386,292 บาท (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) เป็น 4,485,386,292 (สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นจานวนเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR) ทั้งนี้ให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553พิจารณาอนุมัติต่อไป

          8. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังต่อไปนี้
         จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นTaiwan Depository Receipts (TDR) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นมีราคาไม่ต่ากว่า 90% ของราคาปิดหุ้น CCETเฉลี่ย 15 วันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ทั้งนี้ราคาเสนอขายต้องกาหนดอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสมของบริษัทฯ และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากาหนดระยะเวลาจองซื้อ วิธีการ และรายละเอียดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมทั้งการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น รวมตลอดจนการนาหุ้นดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป
          ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2553
           สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จัดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา09.00 น .ณ โรงแรมโฟร์วิง ชั้นที่ 3 ห้องกัญญาลักษณ์ เอและบี เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และพิจารณาวาระข้างต้น
          วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรบการดาเนินงานของบริษัทและการขยายธุรกิจในอนาคต ส่วนประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทสามารถลดอัตราการกู้ยืมเงินและสร้างความแข็งแกร่งต่อสถานะการเงิน ทั้งนี้บริษัทจะสามารถลดการพึ่งพิงสถาบันการเงินและสามารถเพิ่มแหล่งการจัดหาเงินทุนระยะยาวได้

    

Advertisement Replay Ad
เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

ส่อง พาเหรดซุปตาร์ PPTV World Class TV คนดังมาแบบมีสไตล์

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

แพนเค้ก ในจุดที่รักลงตัว แพลนวิวาห์รอแค่ให้ถึงเวลาเหมาะสม

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

บี้ ธรรศภาคย์ ลดละเลิก โพสต์รูปชุดว่ายน้ำ มีแต่คนโฟกัสผิดจุด

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

ภาพหวานๆ ของ สายป่าน จับมือ วุฒิ ขอสวีทริมทะเลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

สาว ม.5 ถูกแม่ค้ารุมตบ แจ้งความเพิ่ม 2 คน ร้องค่าเสียหาย 7 หมื่น

สาว ม.5 ถูกแม่ค้ารุมตบ แจ้งความเพิ่ม 2 คน ร้องค่าเสียหาย 7 หมื่น

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

หายเครียดทันที เจ้าตูบแอบเข้าห้องสมุด เจอคนปุ๊บโผเข้าจุ๊บ

หายเครียดทันที เจ้าตูบแอบเข้าห้องสมุด เจอคนปุ๊บโผเข้าจุ๊บ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

อาร์ต พศุตม์ เปิดใจหลังเข้าแจ้งความ กรณีเพจดังนำภาพไปลงเสื่อมเสีย

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

รวบพ่อแม่ใจโหด ล่ามโซ่ขังลูก 13 คน ไว้ในบ้านสภาพเหมือนตายทั้งเป็น

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ก้อย รัชวิน อัปเดตชีวิต ตอบข้อสงสัยแพลนวิวาห์ ตูน บอดี้สแลม

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ผอ.โรงพยาบาลโร่แจง ดราม่าเครื่องซักผ้าเสีย ผ่าตัดคลอดไม่ได้

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

ออกหมายจับ 8 ผู้ต้องหาค้ากามวิคตอเรีย ตร.ปัดขัดแย้งดีเอสไอ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

หมองูเกือบตายเพราะงูดุ ทำพลาดท่าโดนงับนิ้วเลือดอาบ

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

น้องพายุ เท่แต่เด็ก ชมพู่ อารยา จัดเต็มเพราะลูกแม่ต้องเก๋ตลอด

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

นาทีชีวิต เสือ-สิงโตรุมขย้ำม้าขณะฝึกซ้อมละครสัตว์ที่จีน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์