ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำนายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แทนอาคารเดิมของโรงเรียนพระดาบส -นายแพทย์เฉก ธนะสิริ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ "อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ -พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน และเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ สายใจไทย ฯ ดังนี้ 1.นางสาวรัตนา วรรณาไทร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 32018 จำนวน 4 ไร่ อยู่ที่ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2.-นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง และคณะกรรมการ จัดกิจกรรม "สายน้ำผึ้งสานสายใย สู่แดนใต้ ถวายพ่อหลวง ภายใต้โครงการ"ลูกผึ้งรู้คิด ลูกศิษย์รู้คุณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว -คณะกรรมการร้านกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บ้านโรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย -คณะกรรมการร้านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย -นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนนราธิปพิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "วันนราธิป พร้อมเงินบริจาคเพิ่มจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา -นางรัชนี ชังชู ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ปราโมชวิทยา รามอินทรา นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย -นายธีรวุธ ศุภพันธ์ภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรบผ้า เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย -นางสาวรมยกร เทวกุล ณ อยุทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เว็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโปรแกรม "ฟาสต์เซิร์ซ (Fast Search) ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ค้นหาข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อพระราชทานให้แก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชเลขาธิการ ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ เวลา 16.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเยซี ไบเออร์ (Mr.Jerzy Bayer ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้ ภริยา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย เวลา 10.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานเทศกาลนมัสกาลพระโพธิ์สัตว์กวนอิม วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2553 ณ วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เวลา 14.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน "หัตถศิลป์แห่งรักสร้างสรรค์ ณ อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 17.50 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชแทนพระองค์ ประธานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ ร้อยเอก จิตติ ไพฑูรย์ กับ นางสาวจุฬาทิพย์ จิตติถาวร นายอดิศักดิ์ หมั่นมานะ กับนางสาวรวีรัตน์ สีบัว ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.06 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ "ทศวรรษที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ เรือนรับรอง เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถานีอนามัย บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชานี ซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเพียง 1 คน คอยดูแลสุขภาพอนามัยแก่ราษฎร และให้บริการด้านโภชนาการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งการรักษาทางไกล แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ไว้ติดต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลรักษาคนไข้ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง ล้อมรอบไปด้วยภูเขา การคมนาคมลำบาก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงนา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดการศึกษานอกระบบ หรือ กศน. โดยมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต สำหรับใช้งานและสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่สนใจได้มีโอกาส รับรู้ข่าวสารภายนอก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทน ที่สำคัญชุมชนได้มีส่วนร่วมจากการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงอาหาร-ห้องครัว โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อทางไกลไทยคมในสายสามัญและวิชาชีพ ตามความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทำการรักษาราษฎร์ผู้ป่วยเจ็บ และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 13.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยมี เจ้าแขวงจำปาสัก คณะปกครองแขวงจำปาสัก และผู้แทน ตลอดจนประชาชนจากแขวงจำปาสัก รวมทั้งฝ่ายไทยมีเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ข้าราชการสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์