ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เวลา 08.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคน คงมีความมุ่งหวังต่อไปที่จะสร้างตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ แก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียง ในการนี้ แม้บัณฑิตจะมีวิชาความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพพร้อมอยู่แล้วก็จริง แต่ทุกคนยังจำเป็นต้องมีคุณธรรมเข้าประกอบส่งเสริมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธรรมสำคัญ คือความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ซื่อสัตย์ คือการประพฤติเที่ยงตรงจริงใจกับสุจริต คือการประพฤติดี รวมความแล้วจึงหมายถึง การประพฤติดีปฏิบัติตรงและจริงใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่หวั่นไหวเอนเอียงไปในทางที่ผิดที่เสื่อมเสียหาย เช่น หลอกลวงคดโกงหรือเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น บุคคลที่ดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแส่วนรวมได้เต็มที่ ทำให้ได้รับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงพร้อมทุกอย่าง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยประพฤติตรง ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยความจริงใจเสมอ เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1 เวลา 16.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน นภายน ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดถวาย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธสมปรารถนาเทวานฤมิต เฝ้าถวายพระพุทธรูปดังกล่าว ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 9 องค์ - รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และคณะ เฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17 สโมสรซอนต้าประเทศไทย (ปี 2551-2553) และคณะกรรมการจัดงานการประชุมสามัญนานาชาติ ครั้งที่ 15 เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายธิษน กุญชร ณ อยุธยา กับ นางสาวคริมา ตันตกิตติ์ นายณัฐวุฒิ นิลพงษ์ กับ นางสาวกุลยา พานิชวิทย์ นาวาเอก ธนดล สรรคณี กบ นางสาวกฤตานุตสา จิตตะสนธิ เรืออากาศเอก สุรพงษ์ วีระไวทยะ กับ นางสาวภัทราภรณ์ แพ่งนคร ร้อยโท อโนชา เปรมปรี กับ นางสาวพาณิภัค จิตต์โสภา นายยุทธศิลป์ พร้อมภูล กับ นางสาวจารุวรรณ จันทรมณี นายปฏิภาณ พานิชสุโข กับ นางสาวอัญชลี ชัยปรีดาพร นายเกริก กุลมาตย์ กับ นางสาวอุรวี รัตนศิริทรัพย์ นายจารุวิทย์ ทองโกมล กับ นางสาวกนกพร ทองทวีพัฒน์ และ นายวิทย์วศิน รัตนพงศ์ กับ นางสาวจิตรลดา เอ้งฉ้วน

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ดัน "สกลนคร" ปลูกกัญชา 5 พันไร่ สกัดยารักษาโรค

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ขนส่งฯ เอาจริง ชี้รถป้ายแดงต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

น่ากินไหม กะเพราหมูกรอบไข่ดาว ราคาคนไทย 150 บาท

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

คำขอสุดท้ายของ “โพธิ์แก้ว” ตลกรุ่นครู อยากเจอพี่น้องในวงการ

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เหยื่อร้องโดนโมเดลลิ่ง “ชินจัง” ต้มตุ๋นอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนกลโกง

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

เจาะลึก 860 ชั่วโมงใน SABFA สถาบันอบรมศาสตร์แห่งความงามของ Shiseido

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

โซเชียลเสียงแตก ซื้อปลาหมึกมีปลายัดไส้ หรือจะโดนโกงตาชั่ง

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

อยากประหยัดไฟ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์