การชุมนุมทางการเมือง...สะท้อนอะไรสู่สังคมไทย???

การชุมนุมทางการเมือง...สะท้อนอะไรสู่สังคมไทย???

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์การชุมนุมของไทย นับตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง และเกิดการต่อสู้เรียกร้องจนเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง มากระทั่งถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปัจจุบัน... การชุมนุมถือเป็นภาพที่เคยชินจนเป็นที่น่ากังวลของสังคมไทย ที่เมื่อมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง การรวมกลุ่มของผู้ที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามกับตนเองก็จะกลับมาดำเนินรอยตามเดิมอีกครั้ง วังวนที่ไม่จบสิ้นของสถานการณ์การชุมนุมนี้เกิดจากอะไร?? และสังคมไทยจะหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ไปได้หรือไม่??? คำตอบนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่หลวงในสังคมไทย ก่อนอื่นหากพิจารณาถึงปัญหาทางการเมืองไทยทั้งหมดนี้ จุดเริ่มต้นมาจากที่ใด??? คำตอบที่ได้คงหนีไม่พ้น "ปัญหาทางการเมืองที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ที่เป็นปัญหาหยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน ปัญหาดังกล่าวจึงกลายเป็นความขัดแย้งและก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมากเช่นในปัจจุบัน ในช่วงปลายปี 2552 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทำโพลสำรวจเรื่อง ประเมินสถานการณ์ปัญหาในภาครัฐ และประสบการณ์ในการถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และสมาชิกรัฐสภา เพื่อสำรวจถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย จากผลสำรวจดังกล่าวมีข้อมูลน่าสนใจที่สะท้อนถึงภาพของสังคมไทยหลายประการ ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ หรือกว่าร้อยละ 65.1 มองว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย อยู่ในระดับที่รุนแรงมากถึงมากที่สุด โดยประชาชนทั่วไปที่มีประสบการณ์ต้องจ่ายเงินสินบน ส่วย และเงินใต้โต๊ะ ให้เจ้าหน้าที่รัฐตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา โดยผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ประสบปัญหา้องจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต ตามลำดับ ที่น่าสังเกตจะพบว่า ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจต่างก็ประสบปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่นกับเจ้าหน้าที่รัฐในทุกหน่วยงาน!!!! และที่น่าเป็นห่วงคือ จากการสำรวจทัศนคติพบว่า กลุ่มสมาชิกรัฐสภา คือ ส.ส. และ ส.ว. ยังมีทัศนคติอันตรายที่มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะทัศนคติที่มองว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าคอร์รัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดี "ก็ยอมรับได้ ....... จากผลการสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า สาธารณชนมองสถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับรุนแรงกว่าปัญหายาเสพติด ประมาณ 4 ถึง 5 เท่า ทั้งในแง่ทัศนคติและประสบการณ์ปัญหาที่ประสบด้วยตัวเอง ไม่เพียงแต่คนไทยที่รู้สึกถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่หยั่งรากลึกในเมืองไทย แต่ในสายตาของต่างชาติเองก็มองว่าปัญหาดังกล่าวของไทยมีความรุนแรง!!! บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือ PERC (Political Economic Risk Consultant) ได้เคยจัดอันดับประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด จากการสำรวจนักธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุนในประเทศภูมิภาคเอเชียจำนวน 13 ประเทศ เมื่อปี 2551 การสำรวจครั้งนั้น พบว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงสุด ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่สองดังเช่นผลสำรวจปีก่อน ซึ่งต่างชาติมองว่า แม้จะมีการปฏิวัติรัฐประหารไปเมื่อปี 2549 แต่ไม่สามารถขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปได้ ส่วนอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งดีขึ้นจากการสำรวจในปีที่แล้ว ที่รั้งอันดับสองเท่ากับไทย ขณะที่สิงคโปร์และฮ่องกงเป็นประเทศที่ใสสะอาดที่สุด จากสายตาของนักลงทุนต่างชาติ มองว่า ปัญหาการทุจริตมาจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดการให้ปัญหานี้หมดไป ทางออกของประเทศไทย ดังนั้น สำหรับประเทศไทย รัฐบาลควรใช้จุดแข็งด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวนำทางสู่การปฏิบัติการกวาดล้างปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลงไปจากสังคมไทยอย่างจริงจัง ภาพคอรัปชั่นที่หยั่งรากลึกมานานปี เริ่มปรากฏเป็นปัญหาทางสังคมดังที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งการเรียกร้องความเท่าเทียม ความยุติธรรมในสังคม และความต้องการให้คนที่ทุจริตต่อบ้านเมืองได้รับโทษ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการปราบปรามปัญหาการทุจริตของไทย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง คือต้อง รณรงค์ให้สังคมบีบบังคับให้คนโกงเลิกโกงให้หมด หรือได้รับผลกรรมที่เกิดขึ้น หรือหมายถึงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จับต้องได้ในสังคมให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดลงได้ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ใช่ให้เยาวชนเคยชินกับภาพลักษณ์ของการคดโกงจนเกิดการยอมรับคนที่โกงน้อยมากกว่าคนที่โกงมากอย่างที่ผ่านมา แต่ต้องไม่ยอมรับให้เกิดการโกงกินและผลดีผลชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลนั้นๆ การสร้างกระบวนการทางความคิดเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาการทุจริตในสังคม แต่น่าจะเป็นทางออกของปัญหาต่างๆ และช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขบนสังคมที่สามัคคีปรองดองและมีคุณธรรม

Advertisement Replay Ad
แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์