ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 26 มกราคม 2554

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 26 มกราคม 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิขาเทียม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 17.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลฯ ดังนี้ - ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิโคลัส เจ. ไวต์ (Professor Doctor Nicholas J. White) ประธานหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนเวลคัมทรัสต์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสตราจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ จากผลงานการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมาลาเรียโดยใช้ยาสูตรผสม ที่ประกอบด้วยยาสองชนิดในเม็ดเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูง ทำให้อัตราการตายของผู้ป่วยลดลงอย่างเด่นชัด และสามารถป้องกันการดื้อยาได้ดี อีกทั้งใช้ยาได้สะดวกและควบคุมขนาดยาได้ดี มีผลต่อการรักษาและควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรียได้ทั่วโลก - ศาสตราจารย์ นายแพทย์เควิน มาร์ช (Professor Doctor Kevin Marsh) ผู้อำนวยการโครงการวิจัยเวลคัม-เคมรี่ สาธารณรัฐเคนยา และศาสตราจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ จากการมีบทบาทสำคัญในการศึกษาด้านระบาดวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคมาลาเรีย ปฏิบัติการส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา โดยศึกษาวิจัยการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะแอนติเจนของเชื้อมาลาเรีย ตลอดจนเป็นบุคคลแรกที่อธิบายว่า ภาวะหายใจลำบากในผู้ป่วยมาลาเรียบางรายอาจจะเกิดเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย นำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรียร่วมกับยารักษามาลาเรีย - ศาสตราจารย์ นาแพทย์อานันท์ เอส. ประสาท (Professor Doctor Ananda S. Prasad) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตต สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข จากผลงานการค้นพบความสำคัญของธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของร่างกาย ตลอดจนการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีที่แสดงให้เห็นว่า ธาตุสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์และระบบต่างๆ ของร่างกาย การขาดธาตุสังกะสีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เนื่องจากร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวลดลง - ศาสตราจารย์ นายแพทย์เคนเนท เอช. บราวน์ (Professor Doctor Kenneth H. Brown) ศาสตราจารย์ภาควิชาโภชนาการ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข จากการศึกษาจนพบว่า การใช้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็กสามารถช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงและโรคปอดบวม ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ส่วนเด็กที่ขาดสารอาหารต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อได้รับธาตุสังกะสีเสริมจะมีอัตราการเจริญเติบโตและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมทั้งการให้ธาตุสังกะสีเสริมขณะมารดาตั้งครรภ์จะทำให้เด็กทารกเป็นโรคอุจจาระร่วงลดลง - ศาสตราจารย์ นายแพทย์โรเบิร์ต อี. แบล็ก (Professor Doctor Robert E. Black) หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา จากการเป็นผู้บุกเบิกการเสริมธาตุสังกะสีในโภชนาการ เพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเด็ก โดยศึกษาผลกระทบระยะยาวในเด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วงในบังกลาเทศ พบว่าเด็กเหล่านี้หากไม่ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เป็นโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง นอกจากนี้พบด้วยว่าการให้ธาตุสังกะสีเสริมในระหว่างที่มีอาการท้องเดินเฉียบพลันจะช่วยลดความรุนแรงกับการตายลงและการให้ธาตุสังกะสีเสริมระหว่างการรักษาโรคปอดบวม ช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยลงได้ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระดำรัส ความว่า การปฏิบัติพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น เป็นงานที่ยากลำบากและจำเป็นต้องใช้เวลามาก เพราะต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวาง แล้วนำสิ่งที่ค้นพบมาปรับใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้จริง ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง และมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะสามารถอดทนเสียสละ และพากเพียรกระทำการจนสำเร็จผลที่น่าชื่นชมได้ จึงขอแสดงความนิยมยกย่องอย่างจริงใจ กับผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิโคลัส เจ. ไวต์ กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เควิน มาร์ช ผู้มีผลงานดีเด่นในการบำบัดรักษาและควบคุมโรคมาลาเรีย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อานันท์ เอส. ประสาท ศาสตราจารย์ นายแพทย์เคนเนท เอช. บราวน์ กับศาสตราจารย์ นายแพทย์โรเบิร์ต อี. แบล็ก ผู้มีผลงานดีเด่นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของธาตุสังกะสี กล่าวได้ว่า ผลงานอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ได้ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของการแพทย์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาสุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์อย่างไพศาล ในวันเดียวกันนี้ เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553 และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองสำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 36 ครั้ง และครบ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ภาค 9 และภาค 10 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนั้น เวลา 13.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเงินรางวัลแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ในโครงการส่งเสริมสตรอเบอรี่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชทานใบรับรองการผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมแก่ผู้แทนเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริเสร็จแล้ว ทรงเปิดนิทรรศการความเป็นมาของสถานีอนามัยพระราชทาน และทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ทดลองสร้างขึ้น เพื่อให้ราษฎรบ้านยางและใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้ การนี้ ทอดพระเนตรบ่อปลาดุกของราษฎรที่ขยายผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนสู่ครัวเรือนและชุมชน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรแก่เยาวชนในพื้นที่ด้วย จากนั้น ทรงเปิดโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ที่มีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันฟื้นฟูปรับปรุง ภายหลังได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก เมื่อปี 2549 แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกสตรอเบอรี่ในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ต่อจากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฝายชะลอน้ำคอนกรีตลำน้ำแม่งอน ซึ่งกรมชลประทานขุดลอก ขยายทางน้ำ และก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งกับสะพาน ส่วนกรมทรัพยากรน้ำสร้างฝายแม่งอนเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และก่อตั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มในพื้นที่เชิงเขา สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรมเรือนรับรอง สำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์