ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > อาชญากรรม
  ‘2บาท..ลงขัน’สร้างฝัน ‘รพ.ตำบล’.
โดย คม ชัด ลึก วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 06:42 น.
เหตุ(ดี)เกิดที่ ‘ศรีฐาน’ ‘2บาท..ลงขัน’สร้างฝัน ‘รพ.ตำบล

แม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะบัญญัติให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทั้งจากการจัดโดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้การ “ปฏิรูประบบสุขภาพ” ของคนไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวนไม่น้อยยังไม่เท่าเทียมในเรื่องนี้ ยังต้องดำเนินการกันอีกมาก...

“ปฏิรูประบบสุขภาพ” ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดัน...

และ “ภาคประชาชน” ก็สามารถมีส่วน...เพื่อตนเอง !!


“แกนนำชุมชนศรีฐานได้ศึกษาแนวคิดของ น.พ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี ผอ.โรงพยาบาลหล่มสัก ซึ่งได้นำร่องโครงการที่เป็นอีกมิติหนึ่งของทางเลือกด้านการแก้ปัญหา ที่ใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับภาครัฐ โดยระดมทุนตั้งกองทุนสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาระบบบริการ ทำให้สะดวก รวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกล ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะสหวิชาชีพ

ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ครอบคลุมบริการใน มิติที่ควรเป็นคือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ สามารถเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมในชุมชน สร้างกลุ่มและแกนนำสุขภาพใน ตำบล และนำไปสู่การพัฒนาสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลตำบล ต่อไป...”

...เป็นคำกล่าวของ น.พ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของการมีส่วนร่วมพัฒนาเรื่องสุขภาพของภาคประชาชน เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้น ณ ชุมชนศรีฐาน จ.ยโสธร โดยการจัดตั้ง “กองทุนสุขภาพตำบลศรีฐาน” ภายใต้ชื่อโครงการ...

“2 บาทร่วมลงขันชาวตำบลศรีฐาน สร้างฝันโรงพยาบาลตำบล”

น.พ.สุรพร บอกว่า...โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์สุขภาพชุมชนศรีฐานยังได้รับงบประมาณจากรัฐในจำนวนที่จำกัดในแต่ละปี ไม่เพียงพอต่อการจัดการบริการสาธารณสุข ทั้งยังขาดแคลนในด้านบุคลากรด้วย และการดำเนินงานภายใต้ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบาย โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังผลให้การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลศรีฐานต้องทำ ให้เกิดบริการที่เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง และได้มาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และข้อจำกัดดังกล่าว จึงกำเนิดโครงการนี้

โครงการ 2 บาทร่วมลงขันชาวตำบลศรีฐานสร้างฝันโรงพยาบาลตำบล มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนชาวศรีฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ประชาชนและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ภายใต้การสร้างสุขภาพและให้บริการสุขภาพตามแนวคิด “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ซึ่งนอกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก็ได้รับการขับเคลื่อนจาก อบต. และภาคประชาชนที่สละเงิน คนละ 2 บาท/เดือน หรือ 24 บาท/ปี และการมีส่วนร่วมของผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการเชิงรุกและเชิงรับที่มีคุณภาพ

“โครงการนี้ประสบความสำเร็จในชุมชนอย่างมาก”
น.พ.สุรพรแจกแจงว่า...งบประมาณที่ได้จากการ “ลงขัน” ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร 6,000 กว่าคน ๆ ละ 2 บาท/ เดือน จะเก็บครั้งเดียว มีเงินเริ่มต้นที่ 160,000 บาท และมีงบประมาณจาก อบต. 300,000 บาท/ปี สสจ.ศรีฐาน 200,000 บาท และจากการบริจาคสมทบของผู้มีจิตศรัทธา โดยงบประมาณที่ได้มาจะนำไปเปิดบัญชี มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วบริหารดูแลโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะพิจารณาว่าจะนำเงินมาใช้ทำอะไรบ้าง

เช่น ใช้ในการ แก้ปัญหาขาดบุคลากรด้านสุขภาพ ใช้ในการ พัฒนาและบริหารจัดการโรงพยาบาลตำบล อย่างการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชั้นล่างของสถานีอนามัยเดิมให้เหมาะสมกับการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สะดวกในการขึ้นไปรับบริการที่ชั้นบน

“รวมถึงใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง บริการรถส่งต่อผู้ป่วย และจัดส่งนักเรียนทุนเรียนแพทย์ หรือสาขาอื่นที่ขาดแคลน เพื่อให้กลับมาทำงานในชุมชน”

ด้าน น.พ.ปิยะ เนตรวิเชียร รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวเสริมว่า...เป็นเรื่องที่น่าชมเชย กับการใช้แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกหลังคาเรือน ระดมเงินจากประชาชนคนละ 2 บาท/เดือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบอีก โดยนำมารวมกับงบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้จากโครงการ 30 บาทตั้งเป็นกองทุน เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน เช่น ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล เป็นโรงพยา บาลที่ไม่ต้องมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล แต่ให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ออกไปให้การรักษาถึงที่บ้าน ร่วมกับการให้ความรู้ญาติในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยไปพร้อมกัน

“และยังมีการกันเงินจากกองทุนส่วนหนึ่งส่งคนในชุมชนไปเรียนด้านแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อกลับมารับใช้ชุมชน ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเอง คาดว่าจะถูกขยายผลเป็นต้นแบบให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป”

นี่เป็นอีกต้นแบบที่น่าสนใจในการ “ปฏิรูประบบสุขภาพ”

“ลงขัน” สมทบรัฐ...เพื่อให้ได้รับบริการสาธารณสุขดีขึ้น

แค่คนละ “2 บาท/เดือน” คุ้ม-ไม่คุ้ม...คงไม่ต้องบอก !!!!.
 
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
 
กรมปศุสัตว์พบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอีกจุดที่หนองคาย
กทม. สั่งเขตป้อมปราบฯ ห้ามผู้ค้าโบ๊เบ๊ขายของในที่สาธารณะ
รองผบช.น. เผย มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ต้องสงสัยวางบึ้มทั่วกรุง
กำหนดพื้นที่พบไข้หวัดนกเป็น รหัสสีแดง คุมเข้มทั้งรุก-รับ
ผู้ว่าฯกทม.ตั้งเป้า ในปีนี้ จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก
ก.แรงงาน วางแผนชะลอการอพยพประชาชนเข้า กทม.
ผลตรวจยาเลิฟโลชั่นไม่พบสารอันตราย แต่ไม่รับรองผล
กทม. เตรียมก่อตั้ง กอ.รมน. ในพื้นที่ �
จรัญ ยันดีเอสไอแค่ร่วมสังเกตการณ์คดีระเบิดกรุงไม่ได้จับผิด
สธ.ยันไทยยังไม่มีผู้ติดเชื้อหวัดนก ส่วนยอดเฝ้าระวังมี 126 ราย
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิกเพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ