Skip To Content

แต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอทั่วประเทศ

โดย ข่าวสด วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 08:17 น.

นายไพฑูรย์ มุสิกะโปดก นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี นายนฤทธิ์ มงคลศรี นอภ.โพน ทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายแพน พรไตรศักดิ์ นอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายรักษ์ ลี้ทรงศักดิ์ นอภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายรณชัย จิตรวิเศษ นอภ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

นายเทวัญ หุตะเสวี นอภ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เป็น นอภ. ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นอภ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็น นอภ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นายปิยิน ตลับนาค นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายวิรุจ วิชัยบุญ นอภ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ นอภ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

นายวิเชียร บุญแลบ นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นายธนพล จันทรนิมิ นอภ.ภูเรือ จ.เลย เป็น นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นอภ.นาแห้ว จ.เลย เป็น นอภ.ภูเรือ จ.เลย นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นอภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็น นอภ.สอยดาว จ.จันทบุรี

นายศิริพงษ์ ประทุมรัตน์ นอภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็น นอภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นายพินิจ บุญวรรณ นอภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายขจรชัย วัฒนาประยูร นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายประจินต์ ธารศิริสิน นอภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี นายธวัชชัย วิสมล นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.บาง สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นอภ. คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

นายประทีป ศิลปเทศ นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นอภ.แวง น้อย จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายอดิเทพ กมลเวชช์ นอภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็น นอภ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น นายชัชวาลย์ ศิริพันธ์ นอภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นายชัยชาญ วิชานนะ นอภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็น นอภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

นายปิยะศักดิ์ คำสีลา นอภ.ผาขาว จ.เลย เป็น นอภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นายมงคล สุกใส นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นอภ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายวีระเดช สมวรรณ นอภ.สะมิง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นอภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายสุพจน์ หอมชื่น นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายประกาศิต มหาสิงห์ นอภ.งาว จ.ลำปาง เป็น นอภ.แม่ แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายสมเจตต์ เปลื้องนุช นอภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.งาว จ.ลำปาง นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นอภ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นอภ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายวีระ เกิดศิริมงคล นอภ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

นายไพศาล บุญล้อม นอภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายนิคม ปิ่นแก้ว นอภ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็น นอภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายนฤมิต หลิ่มวิรัติ นอภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น นอภ.ครบุรี จ.นคร ราชสีมา นายสมยศ ศิลปีโยดม นอภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็น นอภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายสุกิจ ตั้งศรีวงศ์ นอภ.โพทะเล จ.พิจิตร เป็น นอภ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

นายประวิทย์ ประวัติเมือง นอภ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เป็น นอภ.โพทะเล จ.พิจิตร นายถวิล ศิริสวัสดิลก นอภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นายธวัช ไผ่ประดิษฐ์ นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นอภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ นายศตวรรษ แสนมุข นอภ.ท่า ตะโก จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

นายพิภพ ดำทองสุข ผอ.การส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น นอภ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นายธนิต กุลสุนทร นักการข่าว 8ว กลุ่มปฏิบัติการการข่าว สวนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น นอภ.การส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นอภ. ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายวีระชาติ ผ่องโชติ นอภ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็น นอภ. ไพรบึง จ.ศรี สะเกษ นายไพรัช หอมกลิ่น นอภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็น นอภ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายชวลิต เมฆจำเริญ นอภ. สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ อินทร์วัฒนา นอภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็น นอภ. สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ นอภ.วัด โบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นอภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

นายจิระศักดิ์ ศักรางกูร นอภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล นอภ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายสำรวย คงสอน นอภ.ส่องดาว จ.สกลนคร เป็น นอภ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท นอภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายสันชัย จันทร์นวล นอภ.น้ำ พอง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นอภ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นอภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็น นอภ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายนิคม ปัญจวัฒน์ นอภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นอภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ นายมนัส นิลสุข นอภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น นอภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

นายอานนท์ ศรีรัตน์ นอภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็น นอภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นอภ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็น นอภ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายอุดม จันตาใหม่ นอภ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็น นอภ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นอภ.ปง จ.พะเยา เป็น นอภ.วังเหนือ จ.ลำปาง นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นอภ.สอง จ.แพร่ เป็น นอภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ นอภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็น นอภ.สอง จ.แพร่ นายเรวัต ประสงค์ นอภ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เป็น นอภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นายอธิคม จันทรศัพท์ นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นายมนัส อ่ำทอง นอภ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เป็น นอภ. หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายสุเทพ วงษ์พานิช นอภ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็น นอภ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

นายรักเกียรติ วานิชพิพัฒน์ นอภ.บ้านธิ จ.ลำพูน เป็น นอภ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายประจวบ กันธิยะ นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็น นอภ.แม่ทา จ.ลำพูน นายสุนันท์ เจริญยุทธ นอภ.นาด้วง จ.เลย เป็น นอภ.ภูกระดึง จ.เลย นายมนูญ คุณาเศรษฐ นอภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายเผด็จ แนบเนียน นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นอภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

นายนิวัติ น้อยผาง นอภ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ เป็น นอภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายนคร คงนวล นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น นอภ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นอภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายยุทธนา ฉัตรศิริวัฒน์ นอภงบัวเชด จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สำดรงทาบ จ.สุรินทร์

นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นอภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ศีขรภุมิ จ.สุรินทร์ นายอำนวย ปัทมวงศ์จริยา นอภ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นนอภ. จอมพระ จ.สุรินทร์ นายประถม ประเมินดี นอภ.โนนนารายน์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สนม จ.สุรินทร์ นายราตรี บุญยง นอภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็นนอภ.ไชโย จ.อ่างทอง นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์ นอภ.ศรีธาตุ จ.อุดระนี เป็น นอภ. หนองหาน จ.อุดรธานี

นายมนิต ตั้งสกุล นอภ.ไชยวาน จ.อุกรธานี เป็น นอภ.ศรี ธาตุ จ.อุดรธานี นายเวียงชัย แก้วพินิจ นอภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น นอภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒชาติ นอภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็นนอภ.เขมราฐ จ.อุบล ราชธานี นายอรรณพ อุ่นอก นอภ.ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น นแภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายนิวัฒน์ เรืองเดช นอภ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองกี่ จ.นครพนม

นายอภิเชษฐ์ ปั้นทอง นอภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.จักราช จ.นครราชสีมา นายสุธรรม ยิ้มละมัย นอภ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็น นอภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี นายธนพล อันติมานนท์ นอภ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.วังม่วง จ.สระบุรี นายสนิท ศรีวิหก นอภ.กันตรัง จ.ตรัง เป็น นอภ.ท่าแง จ.สุราษฎร์ธานี นายกฤษฎา ตันธีระธรรม นอภ.ทับปุด จ.พังงา เป็น นอภ.กันตับ จ.ตรัง

นายนิกร จันทร์อำไพ นอภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็น นอภ. ทับปุด จ.พังงา นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นอภ.สิรินธร จ.อุบลราช ธานี เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ นายเดชา วงศ์ตระกูล นอภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.สิรินธร นายควรคิด ชโลธรรังษี นอภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ม่วงสาม สิบ เศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็น นอภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

นายวีระวัฒน์ วิกสิต นอภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็น นอภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค นอภ.ลำดวล จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายพงษ์พันธ์ วัเชียรสมุทร นอภ.นาทม จ.นครพนม เป็ฯ นอภ.ลำดวล จ.สุรินทร์ นายเพิ่มพล ศังขจันทรนันท์ นอภ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายพินิจ เธียรธวัช นอภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น ผอ.รร.ข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายสมชาย อนะวัชกุล นอภ.เก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นอภ.ค้อ วัง จ.ยโสธร เป็น นอภ.กุดชุม จ.ยโสธร นายจรัญ ขยัน ผอ. ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักกองอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผอ.รร.ปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง นายอภินันท์ ภู่ทอง ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักกองอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นอภ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เป็น ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย นอภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง นายเมธี สุพรรณฝ่าย นอภ.แว้งใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ. กันทร วิชัย จ.มหาสารคาม นายภูมิจิตร ศรีวงศ์ราช นอภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.แว้งใหญ่ จ.ขอนแก่น นายอนันต์ ไชยศักดิ์ นอภ.ดอนพุด จ.สระบุรี เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง นายไพฑูรย์ ไวยฉาย นอภ.พะ โต๊ะ จ.ชุมพร เป็น นอภ.ดอนพุด จ.สระบุรี

นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ นอภ.บางเลน จ.นครปฐม เป็น ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักสอบสวนและนิติกร นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ผอ.รร.นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.บางเลน จ.นครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ นักพัฒนาทรัพยากรบุคล 8ว วิทยาลัยการปกครอง เป็น ผอ.รร. นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เลขานุ การกรมการปกครอง สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง นายอวยชัย อินทร์นาค ผอ.ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารหารทะเบียน เป็น ผอ.ส่วนการทะเบียน ทั่วไป สำนักบริหารหารทะเบียน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ นอภ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็น ผอ.ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารหารทะเบียน นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ นอภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เป็น ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักสอบสวนและนิติกร นายสาธิต อิศรางกูร ณ อยุธยา นอภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายนพดล ชินะจิตร นอภ.อุทัย จ.พระ นครศรีอยุธยา เป็น นอภ.บาบาล จ.พระนครศรีอยุธยา นายศุภชัย เอี่ยมละออ นอภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.อุทัย จ.พระ นครศรีอยุธยา

นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช นอภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี นายธีระกุล เอี่ยมอำถา นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติกร นายยุติศักดิ์ เอกอัคร นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นอภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร เป็น นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายประกิจ โรจนดิลก นอภ.วิหารแดง จ.สระบุรี เป็น นอภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

นายวิชัย นิมิตรมงคล นอภ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.วิหารแดง จ.สระบุรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นอภ.นาหว้า จ.นครพนม เป็น นอภ.พอบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ นอภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็น ผอ.ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติกร นายธวัช สุระบาล นอภ. เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น นอภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายประชา ปลอดทอง นอภ.ประทิว เป็น นอภ.เลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท นอภ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.ประทิว จ.ชุมพร นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ นอภ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผอ.ส่วนสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติกร เป็น ผอ.ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติกร นายสุรพงษ์ สายโอภาศ นอภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติกร นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นอภ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.หนองพอก จงร้อยเอ็ด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมสมานฉันท์และสันติวิธี สำนักประสาน นโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายวีราวุธ ปุตระเศรณี รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เป็น ผอ.การส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ผอ.ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทำเบียน เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นอภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็น นอภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นายประสพศักดิ์ เนียมรักษา นอภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น นอภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นอภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็น นอภ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายบุญฤทธิ์ งานสม นอภ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็น นอภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นายไมตรี เทศกาล ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นอภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นอภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายนรภัทร ปลอดทอง นอภ.ละอุ่น จ.ระนอง เป็น ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผอ.ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ นอภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เป็น ผอ.ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายศิลป์ชัย ภาษาประเทศ นอภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี นายเรวัต อัมพวานนท์ นอภ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิโรจน์ บัวเผื่อน นอภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น นอภ.บาง ซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรพันธุ์ กองวารี นอภ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ นอภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบล ราชธานี เป็น นอภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายมหรรณพ กาญจนวิจิตร นอภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบล ราชธานี นายประเสริฐ จันทร์แยง นอภ.เวียงสา จ.น่าน เป็น นอภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย นายจตุพร ชนะศรี นอภ.นาหมื่น จ.น่าน เป็น นอภ.เวียงสา จ.น่าน นายสนิท ขาวสอาด ผอ.ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักการสอบสวนและนิติกร เป็น ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ

นายปรีชา สายประเสริฐ นอภ.บรบือ จ.มหาสาราคาม เป็น นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายวิชา ชะบางบอน นอภ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เป็น นอภ.ภาชี จ.พระนครศรี อยุธยา นายสรุชัย มณีประกร นอภ.บ้านหลวง จ.น่าน เป็น นอภ.เสริมงาม จ.ลำปาง นายเฉลิมชัย ชละธาร นอภ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นอภ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

นายประวีณ สรวยสุวรรณ ปลัดอ.หนองแค จ.สระบุรี เป็น นอภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นายสุวิทย์ ทองรอด ปลัดอ.ท่า ม่วง จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายสุนทร มหาวงศนันท์ เจ้าพนักงานปกครอง 8 ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.ตาก เป็น นอภ.บ้านหลวง จ.น่าน นายมนต์ณัฐ เดชธำรงค์ ป้องกันจ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ นายไพรัตน์ จังวัฒนกุล เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ตราด เป็น นอภ.จังหาร จ.ร้อย เอ็ด นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ราชบุรี เป็น นอภ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม จ่าจ.นนทบุรี เป็น นอภ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล ปลัดอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เป็น นอภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายธานี มาลีหอม ปลัดอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดอ.บึงกาฬ จ.หนองคาย (ช่วยราชการสำนักอำนสวยการกองอาสารักษาดินแดน) เป็น นอภ. นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี นายสัมพันธ์ เนตตกุล จ่าจ.สงขลา เป็น นอภ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายพงศพัศณ์ เรืองระพีพรรณ จ่าจ.กระบี่ เป็น นอภ.ละอุ่น จ.ระนอง นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (ช่วยราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน) เป็น นอภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

นายดุษฎี คงศรี หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็น นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดอ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นายทรงพล ห้วงน้ำ ปลัดอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรี ขันธ์ เป็น นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ ปลัดอ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น นอภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นายสอาด สิงห์งาม เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.นครราชสีมา เป็น นอภ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

นายผาชัย โปรียานนท์ ปลัดอ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายอนุวัฒน์ หิระนิล ปลัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายปริญญา โพธิสัตย์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ระนอง เป็น นอภ.นาทม จ.นครพนม

นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ ป้องกันจ.พิษณุโลก เป็น นอภ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นางนิภา สุวรรณสุจริต ปลัดอ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (ช่วยราชการจ.พะเยา) เป็น นอภ.ปง จ.พะเยา นายโตน กร่อมี เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.สตูล เป็น นอภ.กงหรา จ.พัทลุง นายถาวร คงแก้ว จ่าจ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พรหมคีรี จ.นครศรี ธรรมราช นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช ป้องกันจ.เพชรบุรี เป็น นอภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.พิจิตร เป็น นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและประสานราชการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น นอภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี น.ส.วรรณา กำเหนิดงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นอภ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ขอนแก่น เป็น นอภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายประสิทธิ์ ฟักอุดม เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ตรัง เป็น นอภ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายสถิตย์พงษ์ ศิวะวามร จ่าจ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.น้ำปาด จ.อุตร ดิตถ์ ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.เชียงราย เป็น นอภ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ปลัดอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็น นอภ. ศรีนคร จ.สุโขทัย

นายกฤตชนัย ศรีสุริยจันทร์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.หนองคาย เป็น นอภ.ส่องดาว จ.สกลนคร นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ขอนแก่น เป็น นอภ.คำตากล้า จ.สกลนคร นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดอ.บางพลี จ.สมุทร ปราการ เป็น นอภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายเมธี ปรัชญาสกุล เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.นคร สวรรค์ เป็น นอภ.เชียงกลาง จ.น่าน

นายประสงค์ อุไรวรรณ์ ป้องกันจ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.นาหมื่น จ.น่าน นายอนันต์ นาคนิยม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นอภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี นายอติชาต อุณหเลขกะ ป้องกันจ.มุกดาหาร เป็น นอภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ป้องกันจ.สระบุรี เป็น นอภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายไพฑูรย์ อินสุข ปลัดอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.นาด้วง จ.เลย

นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ปลัดอ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ จ่าจ.ระยอง เป็น นอภ.บ้านม่วง จ.สกลนคร นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดอ.ท่าศาล จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร นายสุขุม ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดอ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น นอภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

นายประยุทธ์ ชื่นจิตต์ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.สุรินทร์ เป็น นอภ.นาแห้ว จ.เลย นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์ ปลัดอ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น นอภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ คำหล้า เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายสมกิจ เสวกวัชรี ปลัดอ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เป็น นอภ. ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ จ่าจ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดอ.วังสะพุง จ.เลย เป็น นอภ.ผาขาว จ.เลย นายวิระ ทองพิจิตร เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ชานุ มาน จ.อำนาจเจริญ นายคนึง มีพรหม เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.อุดรธานี เป็น นอภ.นาหว้า จ.นครพนม นายโกศล วิทยาสุวรรณพร เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

นายประพันธ์ ทองคำเปลว เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.ขอนแก่น เป็น นอภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล ป้องกันจ.ชลบุรี เป็น นอภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี นายวีระชัย ปิยะ ปลัดอ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็น นอภ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายชูชาติ นาคสุข ปลัดอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.จันทบุรี เป็น นอภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

นายวิสูตร นุกูลกิจ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายนครินทร์ กองทุน เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.สุรินทร์ เป็น นอภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.พิจิตร เป็น นอภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายพูลศักดิ์ เกษศิริ เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการที่ทำการปกครองจ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายชาคร กัญจนวัตตะ จ่าจ.ชลบุรี เป็น นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หน้า 15

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsปืนฟาดหัว นอภ.เลือดอาบกระชากสร้อยหนี
  newsแก๊งค้ามนุษย์
  newsล่อซื้อสัตว์ป่าสงวนของกลางเพียบ
  newsรวบเจ้ามือพนันบอลยูโร
  newsจับแก๊งโจ๋ยิงส.ต.ท.ดับ รวบสาวรวมก๊วนค้ายา
  newsโดนซิว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>