Skip To Content

พระพุทธวรญาณ รองสมเด็จรูปใหม่

โดย ข่าวสด วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 04:17 น.

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ถือเป็นฤกษ์มหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ เพิ่มขึ้นอีก 2 รูป

1 ใน 2 รูป คือ พระธรรมกิตติเวที วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์ดังกล่าว ในราชทินนามที่ พระพุทธวรญาณ

ปัจจุบัน พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) สิริรวมอายุ 88 พรรษา 67 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ทอง นาคประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2462 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีมะแม ณ หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายห้อยและนางเสงี่ยม นาคประเสริฐ

ในช่วงวัยเด็ก ได้เข้ามาอยู่วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นศิษย์วัดเรียนภาษาบาลี ซึ่งเป็นศิษย์วัดรุ่น ราชปะแตน คือ นุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อราชปะแตนขาวอย่างชาววัง

ต่อมา เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2479 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(ปลด กิตติโสภณมหาเถร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุย่างเข้า 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2483 ณ วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(ปลด กิตติโสภณมหาเถร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลวัตรกวี (คอน นนฺทิโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเวที (ดอกไม้ อุตฺตรภทฺโท) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบท มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังและด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสำเร็จการศึกษาจนจบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

พ.ศ.2489 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ

ต่อมา ได้รับเป็นธุระด้านการศึกษาของสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ

สร้างความเจริญและเข้มแข็งในการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีแก่พระภิกษุและสามเณรจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล รวม 94 ครั้ง และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุแห่งประเทศไทย ซึ่งวัดเบญจมบพิตรฯ จัดให้มีการอบรมพระภิกษุสามเณรตลอดพรรษา มีการอบรมศีลธรรมสำหรับประชาชนทุกวันธรรมสวนะ

งานสาธารณูปการ ได้บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร 2 ชั้น วัดเบญจมบพิตรฯ สร้างอุโบสถ กุฏิเจ้าอาวาส ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำเขื่อนดินกั้นริมคลอง ถนนเข้าวัด

ส่วนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นประธานพระกรรมการกำกับมูลนิธิเบญจมบพิตร จัดตั้งทุนสุวัณณสารนิธิในทุนมูลนิธิเบญจมบพิตร เพื่อใช้ดอกผลบำรุงวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา และสนับสนุนกิจการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตรฯ และอื่นๆ อีกมากมาย

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2494 เป็นเลขานุการสังฆนายก พ.ศ.2509 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน กรุงเทพฯ พ.ศ.2510 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2516 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นประธานกรรมการฝ่ายปกครองวัดเบญจมบพิตรฯ

พ.ศ.2534 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร กรุง เทพฯ พ.ศ.2541 เป็นเจ้าคณะเขตดุสิต กรุงเทพฯ พ.ศ. 2543 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต

พ.ศ.2550 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2496 เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ตำแหน่งพระครูปลัดฐานานุกรมของสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พ.ศ.2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารโศภน

พ.ศ.2503 เป็นพระทักษิณคณาธิกร พระราชาคณะปลัดขวาในสมเด็จพระสังฆราช(ปลด กิตติโสภณมหาเถร)

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกิตติเมธี

พ.ศ.2539 ได้รับพระราช ทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกิตติมุนี

พ.ศ.2544 ได้รับพระราช ทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมกิตติเวที

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ได้รับพระราชทานสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพุทธวรญาณ

สร้างความปลาบปลื้มแก่บรรดาคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ชาวเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นยิ่งนัก

ทั้งนี้ คณะศิษยานุศิษย์วัดเบญจมบพิตรทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้เตรียมจัดพิธีสมโภชหิรัญบัฏแด่พระพุทธวรญาณ ในวันที่ 2 มกราคม 2551 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธวรญาณ เป็นผู้ใกล้ชิดพระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง ขอรับแบ่งเบาภาระ ช่วยผ่อนงานพระเดชพระคุณให้เบาลง

ตราบกระทั่ง เจ้าพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ ได้ละสังขารลงอย่างสงบ เมื่อช่วงปลายปี 2549 และผ่านเวลาไปเพียง 1 เดือนเศษ เจ้าพระคุณพระธรรมวโรดม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้มรณภาพลงอย่างกะทันหันอีกรูปหนึ่ง

เปรียบประดุจร่มโพธิ์ใหญ่ 2 ต้นของวัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม ได้พังครืนลงมา ท่ามกลางความเศร้าสลดของคณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ และบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไป

แต่ด้วยวิริยะอุตสาหะเอาภารธุระในการงานพระ พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีขันติธรรมเป็นเยี่ยม มีเมตตาธรรมเป็นเลิศ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ศิษยานุศิษย์ชาวเบญจมบพิตรทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์

บัดนี้ พระเดชพระคุณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่

ท่านได้ยังคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาและแก่การคณะสงฆ์ไทยมากมายเป็นอเนกประการ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและกฎ ระเบียบคณะสงฆ์

อีกทั้ง ได้ช่วยกวดขันพระภิกษุ-สามเณร ให้รักษาพระธรรมวินัยและกฎกติกาของวัดด้วยความเรียบร้อย

ในฐานะแห่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ท่านเจ้าพระคุณพระพุทธวรญาณ ได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและคนในวัดอย่างดียิ่ง

เป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องโดยแท้!!

หน้า 1

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsปืนฟาดหัว นอภ.เลือดอาบกระชากสร้อยหนี
  newsแก๊งค้ามนุษย์
  newsล่อซื้อสัตว์ป่าสงวนของกลางเพียบ
  newsรวบเจ้ามือพนันบอลยูโร
  newsจับแก๊งโจ๋ยิงส.ต.ท.ดับ รวบสาวรวมก๊วนค้ายา
  newsโดนซิว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>