Skip To Content

ตรวจชื่อ152นายพล-ปรับสว.สป.ภาค1

โดย ข่าวสด วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 08:50 น.

แต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้บัญชาการ-ผู้การ

พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผบช.ประจำตร.(ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด) เป็น ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผบช.ประจำตร.(ทำหน้าที่บริหารและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด) พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ (สบ 8) เป็น ผบช.สำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่หัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์) เป็น จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.สุชัย สุขพันธ์โพธาราม ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) เป็น ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พล.ต.ท.ศิริชัย มีนะกนิษฐ ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) เป็น ผบช.สำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ท.วีระยุทธ สิทธิมาลิก ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่หัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ ผบช.ภาค 2 เป็น ผบช.สำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผบช.ตชด. เป็น ผบช.ภาค 2 พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผบช.ประจำตร. (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบช.ตชด.

พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ผบช.ประจำตร. (ทนท.รองผบช.ศูนย์การสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า) เป็น ผบช.ประจำตร. (ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) พล.ต.ต.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ รองผบช. ประจำตร. (ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รองผบช.ประจำตร. (ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ต.อรรถชัย เกิดมงคล รองผบช.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผบช.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พล.ต.ต.จิรโรจน์ กี่ศิริ รองผบช.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการรองผบ.ตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานกำลังพล พล.ต.ต.มนสัณ สุขกนิษฐ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) เป็น รองจเรตำรวจ (สบ 7) พล.ต.ต.หม่อมหลวง พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผบช.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) เป็น รองผบช.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผบช.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำจเรตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองจเรตำรวจ (สบ 7)

พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) เป็น รองผบช.ศ. พล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านอำนวยการ) เป็น รองผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.วรินทร์ บุณยเกียรติ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) เป็น รองผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผบช.ก.

พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.ดำริห์ โชตเศรษฐ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านอำนวยการ) เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผบช.ปส. พล.ต.ต.วิรัตน์ เกษตรสุวรรณ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผบช.ตชด.

พล.ต.ต.สิทธิพร ศรีจันทร์ทับ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผบช.ภาค 5 พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.สัมพันธ์ เศรษฐาภรณ์ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) เป็น รองผบช.สำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ต.วรเทพ เมธาวัธน์ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปาณี รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านอำนวยการ) เป็น รองผบช.ก.

พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน์ รองผบช.ภาค 3 เป็น รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.ชวน วรวานิช รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) เป็น รองผบช.พฐ. พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ รองผบช.ประจำตร.(ทนท.รองหน.งานด้านอำนวยการ) เป็น รองผบช.ประจำตร.(ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล)

พล.ต.ต.พนมศักดิ์ ทั่งทอง รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผบช.ประจำตร.(ทนท.ที่ปรึกษาด้านการข่าว) พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร รองผบช.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) เป็น รองผบช.ภาค 3 พล.ต.ต.วิบูล ปรองดอง รองผบช.สง.ก.ตร. เป็น รองผบช.สำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ต.สมโชค เจริญพร รองผบช.ส.ก.ตร. เป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผบช.ก. เป็น รองผบช.น.

พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รองผบช.น. เป็น รองผบช.สตม. พล.ต.ต.ชัยณรงค์ วงษ์สุนทร รองจเรตำรวจ (สบ 7) เป็น รองผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม รองจเรตำรวจ (สบ 7) เป็น รองผบช.สง.กพ. พล.ต.ต.ประพันธ์ พานิคม รองผบช.ภาค 5 เป็น รองผบช.ก. พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา รองผบช.ภาค 6 เป็น รองผบช.สง.ตรวจสอบภายใน

พล.ต.ต.ชัยยง กีรติขจร รองผบช.ภาค 6 เป็น รองผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.พิสัณห์ จุลดิลก รองผบช.ภาค 8 เป็น รองผบช.ภาค 9 พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รองผบช.ภาค 9 เป็น รองผบช.ภาค 8 พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี ผบก.ประจำตร.(ทำหน้าที่อำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.วิชัย รัตนยศ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำที่ปรึกษา(สบ 10) เป็น ผบก.กองมาตรฐานวินัย พล.ต.ต.ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 8 พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำที่ปรึกษา(สบ 10) เป็น ผบก.กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.น.4

พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ตปพ.(191) พล.ต.ต.ครรชิต วงศ์ใหญ่ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ประจำบช.ปส. พล.ต.ต.โรจนฤทธิ์ สถานานนท์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ประจำสตม. พล.ต.ต.มนตรี โปตระนันทน์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ตม.4 พล.ต.ต.วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ศสส.ภาค 6

พล.ต.ต.ภักดี จิรางกูร ผบก.ประจำตร.(ทนท.รองหน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำหน.นรป.(สบ 10) เป็น ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พล.ต.ต.สักกฉัฐ กิตติขจร ผบก.น.9 เป็น ผบก.อก.สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผบก.กองตรวจราชการ 2 เป็น ผบก.กองตรวจสอบภายใน 2 พล.ต.ต.จิระศักดิ์ ปาณินท์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น นายแพทย์ (สบ 6) ร.พ.ตำรวจ

พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร ผบก.ประจำตร. (ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรานนท์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ประจำภาค 1 พล.ต.ต.สุกิจ เศรษฐิยานันท์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี พล.ต.ต.กรกต สาริยา ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำตร.) เป็น ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 1

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ รักษาสัตย์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 3 พล.ต.ต.ชาติชาย แดงเอี่ยม ผบก.ประจำตร. (ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวน) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 4 พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมภาค 3 พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสืบสวน) เป็น ผบก.ประจำตร.ภาค 8

พล.ต.ต.สงกรานต์ สังขกร ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองจเรตร. (สบ 9) เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 6 พล.ต.ต.เกริกเกียรติ แก้วศรีงาม ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมบช.ภาค 8 พล.ต.ต.หญิง สร้อยสุรางค์ ศิริรณรงค์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) เป็น ผบก.ประจำบช.ส. พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ไทพาณิชย์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวน) เป็น ผบก.กองบัญชี พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านป้องกันและปราบปราม) เป็น ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) เป็น ผบก.กองตรวจสอบภายใน 3 พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านจราจร) เป็น ผบก.ประจำบช.ก. พล.ต.ต.สมบูรณ์ ขจรสารสิทธิ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น ผบก.อก.สำนักงานเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร พล.ต.ต.พิชัย ศิลาทอง ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสืบสวน) เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 5 พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านจราจร) เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 6

พล.ต.ต.ชูชาติ สุวรรณาคม ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 9 พล.ต.ต.ณัฏฐภัทร์ รอดคำดี ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย) เป็น ผบก.กองสวัสดิการ พล.ต.ต.วิชัย ปิยะวงศ์วัฒนา ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสืบสวน) เป็น ผบก.กองสรรพาวุธ พล.ต.ต.สมุทร เลิศทวีสินธุ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น ผบก.กองโยธาธิการ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น ผบก.ประจำสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พล.ต.ต.เลิศ วงศ์อารยะ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสอบสวน) เป็น ผบก.ประจำสง.พฐ. พล.ต.ต.อลงกรณ์ หทัยยุทธ์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เป็น นรป. (สบ 6) ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ พล.ต.ต.ยุทธนา ปาละนิติเสนา ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น ผบก.ประจำภาค 4

พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผบก.ประจำตร.(ทนท.บร.และให้คำปรึกษาด้านสืบสวน) เป็น ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พล.ต.ต.มงกุฎ เจียรณัย ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.อก.ถวายความปลอดภัย พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายอำนวยการประจำรองจเรตร. (สบ 9) เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 2 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ ผบก.กพ. เป็น ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กองสวัสดิการ เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 7

พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม บช.ภาค 5 พล.ต.ต.จิรเดช เกรียงศักดิ์พิชิต ผบก.อก. บช.ปส. เป็น ผบก.กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็น ผบก.อก. บช.ปส. พล.ต.ต.เมธา ปิ่นนิกร ผบก.กองมาตรฐานวินัย เป็น ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ ผบก.อก. บช.น. เป็น ผบก.น. 3

พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต ผบก.ตปพ.(191) เป็น ผบก.ศส.บช.น. พล.ต.ต.ประยุทธิ์ วะนะสุข ผบก.อก.บช.ภาค 5 เป็น ผบก.อก.บช.ภาค 3 พล.ต.ต.ณธนนต์ สิงหรา ณ อยุธยา ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.8 พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.น.4 เป็น ผบก.จร. พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช ผบก.น.8 เป็น ผบก.ประจำบช.น.

พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผบก.จราจร เป็น ผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.สรรเสริญ ธรรมานนท์ ผบก.อก.และมาตรฐานการศึกษา เป็น ผบก.อก.บช.ศ. พล.ต.ต.สันชัย วสุนธรา ผบก.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็น นายแพทย์(สบ 6)ร.พ.ตร. พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบก.ปส.1 เป็น ผบก.ปส.2 พล.ต.ต.แสงสูรย์ กรรณสูต ผบก.ปส. 2 เป็น ผบก.ปส.3

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ตันวิสุทธิ์ ผบก.กองบังคับการสอบสวน เป็น ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.ยุทธนา ตุงคะเสน ผบก.ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี เป็น ผบก.ประจำตชด. พล.ต.ต.สุรชัย วัชรโยธิน ผบก.สง.นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น ผบก.สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.เฉลิมพันธ์ อจลบุญ ผบก.ประจำตร.(ทนท.หน.ฝ่ายประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.ภ.จว.น่าน พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผบก.กองบังคับการวิชาการ เป็น ผบก.กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.เทอดไทย ศรลัมพ์ ผบก.กองบังคับการบริการการศึกษา เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกตำรวจ พล.ต.ต.มนตรี ศรีนพคุณ ผบก.ประจำสง.จเรตร. เป็น ผบ.กองตรวจราชการ 6 พล.ต.ต.สิทธิพัฒน์ ตันติยานนท์ ผบก.ประจำส.จเรตร. เป็น ผบก.อก. สง.จเรตร. พล.ต.ต.ธัชชัย หงษ์ทอง ผบก.ประจำสง.จเรตร. เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 9 พล.ต.ต.มณฑล มีอนันต์ ผบก.ประจำสง.จเรตร. เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 1

พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว ผบก.ประจำสง.จเรตร. เป็น ผบก.อก.บช.ภาค 5 พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา ผบก.อก. สง.จเรตร. เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 5 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ ผบก.กองตรวจราชการ 1 เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 10 พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตถาวร ผบก.กองตรวจราชการ 4 เป็น อาจารย์(สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี ผบก.กองตรวจราชการ 5 เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 4

พล.ต.ต.สถิตย์ ตันสงวน ผบก.จ.ลพบุรี เป็น ผบก.ตม. 5 พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบก.ภ.จว.จันทบุรี เป็น ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 2 พล.ต.ต.ปิยะพล โมกขะวรรธนะ ผบก.ภ.จว.ตราด เป็น ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

พล.ต.ต.สุพรรณ ประเสริฐสม ผบก.อก.บช.ภาค 3 เป็น ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็น ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม บช.ภาค 2 พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.ภ.จว.น่าน เป็น ผบก.ภ.จว.ตราด พล.ต.ต.กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็น ผบก.ภ.จว.ลพบุรี

พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น ผบก.ประจำบช.ภาค 7 พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น ผบก.น. 9 พ.ต.อ.ปรีชา ธิมามนตรี รองผบก.ศส.บช.น. เป็น ผบก.ศสส.สตม. พ.ต.อ.อัตชัย ควงอัมพร รองผบก.งานวิเคราะห์ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง บช.ส. เป็น ผบก.สันติบาล 4 พ.ต.อ.วีระศักดิ์ มีนะวาณิชย์ รองผบก.กองตรวจราชการ 4 เป็น ผบก.ศสส.ภาค 8

พ.ต.อ.เพชรรัตน์ แสงไชย รองผบก.ศสส.ภาค 1 เป็น ผบก.ศสส.ภาค 1 พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เงามุข รอง ผบก.ศสส.ภาค 2 เป็น ผบก.ศสส.ภาค 2 พ.ต.อ.นิคม อินเฉิดฉาย รองผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น ผบก.ศสส.ภาค 3 พ.ต.อ.จตุพล ปานรักษา รองผบก.ศสส.ภาค 4 เป็น ผบก.ศสส.ภาค 4 พ.ต.อ.สุธีระ ปุณณะบุตร รองผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็น ผบก.ศสส.ภาค 5 พ.ต.อ.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รองผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผบก.ศสส.ภาค 7 พ.ต.อ.ดำรงค์ วัฒโนดร รองผบก.ภ.จว.สงขลา เป็น ผบก.ศสส.ภาค 9

ตร.ภาค 1 คำสั่งที่ 236

พ.ต.ต.สญชัย เอมประดิษฐ์ สว.สป.สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.ต.ธนพล ดีปัญญา สว.สป.สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.ต.ประกอบ เหมไพบูลย์ สว.สป.สภ.กะปาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.ท.ธราเชษฐ์ อบเหลือง สว.สป.สภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ฉลอง บุญล้อม สว.สป.สภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พ.ต.ต.สุบรรณ อาชาชาญ สว.สป.สภ.ไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.นิรุตติ์ เพ็ญกุล สว.สป.สภ.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร เป็น สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.สิรวิชญ์ ติวุตานนท์ สว.สป.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จ.ชุมพร เป็น สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.โยคิน จันคง สว.สป.สภ.กะปง จ.พังงา เป็น สวป.สภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.นฤบดินทร์ สินภิบาล สว.สป.สภ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เป็น สวป.สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

พ.ต.ต.ไพบูลย์ พรหมแก้ว สว.สป.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.มารุต สุดหนองบัว สว.สป.สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.ชัยชาญ เพียขันธ์ สว.สป.สภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.พะเยาว์ มณีรัตน์ สว.สป.สภ.ลำทับ จ.กระบี่ เป็น สวป.สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.เชาวฤทธิ์ สวยสม สว.สป.สภ.นาสัก จ.ชุมพร เป็น สวป.สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ

พ.ต.ท.ประยูร กระแสร์นุช สว.สป.สภ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ทินกร เกษรบัว สว.สป.สภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็น สว.สส.สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.สำราญ จันทร์เรือง สว.สป.สภ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วทอง สว.สป.สภ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.ต.สุทัศ พรหมอักษร สว.สป.สภ.บางมะเดื่อ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

พ.ต.ท.สุเมธ วงษ์สวัสดิ์ สว.สป.สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ต.บุญเลิศ หอมแก้ว สว.สป.สภ.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ต.ภูษิต ร่มไทร สว.สป.สภ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เป็น สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ต.แสงชัย ปัญญาลิขิตกุล สว.สป.สภ.เนินขาม จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.ต.ธวัชชัย เริงกมล สว.สป.สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

พ.ต.ต.วุฒิ เทียมผล สว.สป.สภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.ท.พนม วงษ์สุวรรณ สว.สป.สภ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.ต.โรม เดโชเกียรติ์ สว.สป.สภ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ต.ต.สุริวงษ์ อินทร์เพชร สว.สป.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี พ.ต.ต.พิพัฒน์ คชเดช สว.สป.สภ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

พ.ต.ต.ปรีดา คอนกำลัง สว.สป.สภ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.สมนึก คิดถูก สว.สป.สภ.โคกตูม จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.นิพนธ์ สุขเจริญ สว.สป.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.คิมหันต์ นูมหันต์ สว.สป.สภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.คูคต จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สมมาศ พึ่งสุพรรณ สว.สป.สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.คูคต จ.ปทุมธานี

พ.ต.ต.บุญญาภิวัฒน์ บุญนิ่ม สว.สป.สภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองปทุมธานี พ.ต.ท.สุเทพ บุญบุตร สว.สป.สภ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี เป็น สวป.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.อินทรีย์ หลักคำ สว.สป.สภ.หนองโดน จ.สระบุรี เป็น สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.นิตย์ กาญจนวงศ์ สว.สป.สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.ณัฐพล สิทธิสาร สว.สป.สภ.การะเกด จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

รวมเรื่องฮอต : คลิปเด็ด ภาพเด็ด ซุบซิบดารา กระทู้ฮอต ข่าวเด่น วาไรตี้ เกมส์-ไอที ข่าวกีฬา คลิกที่นี่
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsเซอร์ไพรส์ขม! เก๋ ชลลดาไม่แฮปปี้มุขวิวาห์
  newsออกหมายจับพล.ต.ท.คดีอุ้มอัลรูไวลี่
  newsพ่อแม่ซาไกช็อกลูกสิ้นลมคาเวที-ยุ่นจ่ายทำขวัญ5แสน
  newsผลสอบทุจริตครุภัณฑ์แพทย์ยันนักการเมืองเอี่ยว
  newsมาร์คยื้อประชุมกตช.อ้างรอความเป็นเอกภาพ
  newsอานัสรู้สึกดี แต่ยังอยากอยู่คนเดียว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>