ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > อำนาจผู้ว่าฯ-สภาจังหวัด
 

อำนาจผู้ว่าฯ-สภาจังหวัด

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 02:02 น.
คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

ข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และราชการส่วนกลางในทางกฎหมายที่น่าจะเป็นบทเรียนของทั้งสองฝ่ายมาจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 155/2550) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ทำเรื่องหารือเกี่ยวกับวิธีการเลือกสมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ กรณีสภา อบจ.กาญจนบุรีมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กปถ.) และจังหวัดกาญจนบุรีเห็นว่า การที่ประธานสภา อบจ.กาญจนบุรีให้ ส.อบจ.กาญจนบุรีเลือกสมาชิกจำนวน 7 คน พร้อมกัน และให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการคนที่หนึ่ง ผู้ได้รับคะแนนลำดับรองลงมาเป็นกรรมการคนที่สอง คนที่สามตามลำดับจนครบ 7 คน ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

นอกจากนั้น ยังหารือว่า อำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.อบจ.ที่บัญญัติให้ผู้ว่าฯอาจสั่งเพิกถอนมติของสภา อบจ.ซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ ในกรณีที่ปรากฏว่า มตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภา อบจ.มีมติ หากผู้ว่าฯแจ้งเพิกถอนมติเกินสามสิบวัน จะถือว่า ผู้ว่าฯไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ และจะมีผลอย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มีความเห็นว่า พ.ร.บ.อบจ. บัญญัติว่า ในกรณีที่สภา อบจ.ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ผู้ว่าฯตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวน 14 คน ซึ่งสภา อบจ.และนายก อบจ.เสนอฝ่ายละ 7 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยวิธีการเลือกบุคคลเป็นกรรมการในส่วนของสภา อบจ.ให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น โดยให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้ว จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป แสดงให้เห็นว่า กฎหมายประสงค์จะให้เลือกกรรมการทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

การที่ประธานสภาฯให้สมาชิกเลือกกรรมการทั้ง 7 คนพร้อมกัน จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว

สำหรับการใช้อำนาจของผู้ว่าฯในการสั่งเพิกถอนมติของสภา อบจ.นั้นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ว่าฯมิได้สั่งเพิกถอนมติที่เป็นปัญหาภายในเวลา 30 วัน ผู้ว่าฯย่อมไม่มีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนมติของสภา อบจ.ได้ และตราบใดที่ผู้ว่าฯมิได้สั่งเพิกถอนมติดังกล่าว มติของสภา อบจ.ย่อมยังคงมีผลและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
อำนาจผู้ว่าฯ-สภาจังหวัด