ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์ 3 285 ราย
 

ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์ 3 285 ราย

โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 09:51 น.
นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ตั้งเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ.ได้พิจารณาอนุมัติคำขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 รวม 285 ราย เป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 285 ราย ดังนี้

นางสะอาด พลช่วย, นางเพ็ญจันทร์ ฟ่างจัตุรัส, นางลัดดาวัลย์ เรืองวิชชา, นางสุกัลยา สุตะโคตร, นายชัยณรงค์ ไชยธรรม, นางอุดมพร สังขนันท์, นางสุมณฑา คำกล่อม, น.ส.มะลิ พรมพันธุ์, นายทนงศักดิ์ รอดอุตม์, นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์, นางพรสวรรค์ พูนทองอินทร์, นางมณี ปิ่นทอง, น.ส.พวงเพ็ชร หอมดอก, นางยุพิน ภูปาทา, นางวิลาวัณย์ ประแดงปุย, นางเพียงเพ็ญ ศิริพฤกษ์พงศ์, นางชุติมา คุ้มพงษ์, นางบุญนัด ปานชู, น.ส.วาสนา สังข์ดี, นางอัมพรรณ บุญยืน, นางนิตยา ทุมวงศ์, นางเจียมใจ สุรินทร์วงศ์, นางประไพศรี สร้อยคำ, นางสายลม ฉุนฉ่ำ, นางเปรมจิตต์ กัณฑษา, นางสุนีย์ สิงหคะเชนทร์, นางรัชนี อินทนกูล, นายอำนาจ ดวงเพียราช

นางเพียรผจง พลเยี่ยม, นางกรรณิกา สุ่มมาตย์, นางจารี ชูมงคล, น.ส.สมพร วันประกอบ, นางดารารัศมี พิทักษ์สงคราม, นางวิไลวรรณ สมสีใส, นางสุดใจ ไหมศรีทอง, น.ส.แสงเพชร พุทธิอัญญรัตน์, น.ส.ดอกไม้ ธรศรี, นางพนม จันทร์งาม, นางพิมสิริ ศรีผ่องงาม, นางอัจฉรา เสรีวัฒน์, นายสนอง ผิวนิ่ม, นางศรีไพร เหลือหลาย, นางสุเนตร ตักกศิลาพันธ์, นางภรณี จันทร์เพ็ญ, น.ส.อุดม ดุจศรีวัชร, นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์, นางเฟื่องฟู ม่วงศรี, นางวรรณี สุวรรณวิหค, นางมณี หิรัญวงศ์, น.ส.นันทพร พวงแก้ว, นางเจรจา สืบสาย, นางพิณพิมล มะโนสา, นางเกษร สังฆะมณี, นางสุธาสินี ศรีทองอาษา, นายวินัย เปียวัฒน์, นายประหยัด ภารการ

นายสมัคร ตรีวงษ์วัฒนา, นางสุปราณี ธรรมวิเศษ, นายสุทิน ปักเคชาติ, นางพวงเพชร ชุปวา, นางเอมอร ธรรมชาติ, นางทัศนียา พอใจ, นางปานวาด ศรีวิชา, นางสุพานี บุญประสพ, นายวินัย กาญจนารักพงศ์, นางไพฑูรย์ โชติบุญ, นายชัยวัฒน์ ขำศรี, นายโชติ เดชากุล, น.ส.สมพร คำวัง, นางมยุรี บุญนิล, นายบุญชู อนุสนธิ์, นายสมพร เจริญมณี, นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล, นางบุษบง สุภราช, นางอาภา ตังกบดี, นายสุรพล เย็นใจ, นายยงยุทธ โรจนวรเกียรติ, นางจันทร์ประภา มากลั่น, น.ส.สุภรณ์ แขตระกูล, นางพนมพร อ่ำดอนกลอย, นางกรองทอง ประสานสมบัติ, นางพรสรัญ ลักษณพรหม, น.ส.วรรณภา ทัดเศษ, น.ส.ปรียา มะรุมดี, นางเพ็ญศรี ภูมิเหล่าแจ้ง,

นางประไพศรี หินซุย, น.ส.กรพินท์ จินตนาวรศักดิ์, นางวิไล พรหมขัติแก้ว, นายพินิจ ราชตา, นางกาญจนา บุตรโคตร, นางบงกช สุกุมลจันทร์, นายสุริยันต์ บังวรรณ, นายประเทือง พรมแก้วต่อ, นายเจริญ สายทอง, นายทศพร พลธรรม, นายอำนาจ พรหมใจรักษ์, นางลำเนา ทานะขันธ์, นายธวัชชัย วิเชียรเพริศ, นางศิวพร พลจารย์, นายชะยันต์ ภูมินา, นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทย, นางพรรณิภา อ่อนละออ, นางมงคล วงศ์อินตา, นางลาวัลย์ แนบกลาง, นางรจิต นาคะโยธี, นางวาสนา บึงบงกช, น.ส.อุบล ภูธรธราช, นางวินเนีย รัตนพลที, นายสายันต์ ทูลธรรม, นายทองแก้ว กันหาป้อง, นายวรสิทธิ์ สารสมัคร, นางสุริยา ภูบุญลาภ, นายบุญมี คำเชียง, นางรำพึง เหลืองอ่อน, นางจิตตวัฒนา บุญยืน, นางบุปผา เรียงสนาม, นางวิไลวรรณ จันทร์นวล, นางวิไลวรรณ สุมารัตน์, นางพิมพา ฤทธิรณ

นางประกอบศรี รุ่งเรือง, นางพรพิมล บำรุง, นางศิริพร มะลิงาม, นางสุชิรา ไพสนิท, นางเกษร ยันรัมย์, นางสมศรี เป็นพุ่มพวง, นางสุดาพร เอกา, นายสำรวย บุญเต็ม, นางระย้า สะพานทอง, น.ส.อัมพร สอนบุญชู, นางสุนทรี พรหมทา, นางวราภรณ์ สุวรรณขิน, นางสาวกัลยา บุตรธาจร, นายวิชิต ตุงคะเสน, นางเสาวรัก วงษ์แก้ว, นางมาริษา สุวรรณศรี, นางจินตนา อยู่อำไพ, นางไปยดา พวงดี, นางอารี สันติธรรมากร, นางยุภาวรัตน์ ขันตีกรม, น.ส.พฤทธิมา บรรยงคนันท์, นางสุวรรณ โสภณ, นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์, น.ส.สิรินุช วิไลรัตน์, นางนพรัตน์ เหลือมพล, นางจิราพรรณ บุญจรัส, นายทองสุข ชิณช้าง, นางทัศนีย์ จันทร์อุดม, นางลำดวน ปานปาก, นายปัญญา ผลพงษ์, นางธนวรรณ ศรีหิรัญ, นางกัลยาณี คำไทย, นางพรรณทอง สิริกาญจนขจี, นางสุดใจ โคตรอาสา, นางเฉลิมศรี เจริญกุล

นางจิทนาพร เสนสม, นางสุณีย์ ลอยเลื่อน, นางสุทธิดา มหายศนันท์, นายณรงค์ กุรินทร์, นางวัฒนา เครือจักร, นางเกษร ศรีจันทร์, น.ส.มิ่งขวัญ เรืองสวัสดิ์, นางปรีดา สีกาหลง, นางกชพรรณ ปัญญามงคล, นางพรรณี ต้องใจ, น.ส.สุพร ฉวีศักดิ์, นางสีนวล ยอดฉาย, นางขนิษฐา อุมาลี, นายเกียรติศักดิ์ แปงการิยา, นางวราภรณ์ หวังประเสริฐ, นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์, น.ส.แน่งน้อย ด่านเจริญชัยวงศ์, นางดุสิต เชื้ออินทร์, นายสงกรานต์ เครือมิ, นางไฉไล เพียรเกิด, นายไพบูลย์ ไทยตรง, นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบ, นายไสว จันอุดร, นางสมศรี สิริเจริญกุล, นางสุภาพ ฐานะวิจิตร, นายนุกูล อินจันทร์, นายขนุน คงนวล, นางสุนันท์ อ่วมแจง, นายสุวัฒน์ จันทร์แยง, นายกัมปนาท สังบัวแก้ว, นายสุชาติ แพงผม, นางนิตยา พวงทอง, นายวสันต์ ภูวสันต์เพ็ชญ์, นางสุติมา ไวเกษตรกรณ์, นายจีระศักดิ์ พิศอ่อน, นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์, นายสมบัติ บุญหล้า, นายพงษ์เทพ นาคอ้น, นายพิชัย เพชรไทย, นายสมบูรณ์ เห็นทั่ว, นายดำรง ทั่งมั่งมี, นางรุ่งรัฐ ชมชื่น, น.ส.จันทนา ทับทอง, นางอำพร ทุมดี, นางทิพรศรี แป้นจันทร์, นางวิจิตรา วิมาลา, นางนิภารัตน์ นวลจันทร์, นายเจริญ สมสร้อย, นายทองสน ทองวัน, นางเบญจพร สิงห์โตทอง, นายบัณฑิต การเที่ยง, นางเสริมศรี ผู้ภักดี, น.ส.วศนิษา ฤทธิ์บำรุง, นางเกศรินทร์ ทองจีน, นายสุเทพ อินทร์พรหม, นางรุ้งรังษี พุทธสรณ์, นางบุหงา บุตรอามาตย์, นางกัญญานันท์ พิมขาลี,

นางบุญนิ่ง จะบัง, นางเตือนใจ เรือนใจแก่น, นางวงเดือน สระทอง, นางกุลสตรี วันกิ่ง, น.ส.รอยพิมพ์ น้อยคนดี, นายวิชัย ศรีไพร, นางสมบุญ สิงหาคำ, นางมณิตา โพธิ์พุทธ, นางทัศนีวรรณ แถมพยัคฆ์, น.ส.พรรณี จันตา, นางอรนันท์ สิทธิชัย, นางพิมพรรณ เชื้อหมอ, น.ส.วรรณงาม ศรีคำมูล, น.ส.สาวิตรี จิ๋วสุข, นายสมเดช วิกาหะ, นางพรทิพย์ จันทะโก, นางผกายมาศ เฉลยศิลป์, นายอเนก ปวงคำ, นางกุลวิมล อินทนา, นางคัมภีร์ ทิวาราตรีวิทย์, นางวิมาลา อินกองงาม, นางนิรมล ดีแป้น, ว่าที่ ร.ท.นิรันดร์ คำมาสาร, นางนิพร การะบูรณ์, นางอนงค์ วรรณคำ, นางนิตยา นวลแก้ว, น.ส.มยุรีย์ ราชเมืองมูล, นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์,

นางธัญลักษณ์ เสาร์แดน, นางสุนทรี นวลศรี, นายทองเปียว คำใจ, นางกอบกุล ชำนาญหมอ, นางอำนวยพร วงษ์ธรรม, นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย, นายจารึก วันคำ, นางสมคิด ทุมมณี, นายไพรสันต์ คำเอี่ยม, นายสมัย สอนอาจ, นายณัฐพล บัวพันธ์, นางศิรินัดดา นาแพง, นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ, นายสมหมาย พิทักษา, นายวาด ศรีแก้ว, นางดารุณี บัวดี, นางทิพวรรณ ปาลจิณ, นางทองสุข วิจิตรจันทร์, นางวิลาวัณย์ ชมภูบุตร, นางสว่างจิต คำศรีเมือง, นางบังอร การศักดิ์, นายบำรุง สมบัติภูธร, นางชอุ่มศรี โฮมภิรมย์,

นางวันทิพย์ โคเวียง, นางพจณีย์ นนฦาชา, นางสินีนาฏ คำมันตรี, นางอุไรวรรณ กองสีหา, นายสุรพงษ์ สังฆมณี, นางสุรัตน์ จรัสแผ้ว, นายแสวง ช่างพันธ์, นางน้อมจิต เพชรวิเศษ, นางบุญรักษ์ สุริยนต์, นายธีระพงษ์ ธาตุรักษ์, นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ชา, นางบำนูญ พ่อบุตรดี, นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์, นางสิรินาฎ บาลลา, นายธีระพงษ์ คำศรีเมือง, นางรำไพ ธวะบุรี, นางจันทร์ศรี สาลี, นางพรรณี ปักเคระกะ, นางสมทรัพย์ ทุมสงคราม, น.ส.วิจิตรา บุษบา, นางเพ็ญพิศ แสนเวียง

นอกจากนี้ ยังอนุมัติศึกษานิเทศก์ 8 จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ นายประพนธ์ จุนทวิเทศ

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์ 3 285 ราย