ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ก.ค.ส.อนุมัติอาจารย์ 3 อีก 230 ราย
 

ก.ค.ส.อนุมัติอาจารย์ 3 อีก 230 ราย

โดย เดลินิวส์ วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 08:51 น.
นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และวิทย ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ตั้งเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติคำขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 รวม 230 ราย โดยเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด ได้แก่ นางอรภัณร์ ตันเรืองศรี นางชาดา พุ่มพฤกษ์ นาง ภัทราพร กรึงไกร นายสมปรารถ เพ็งกลาง ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์ ชูเกษม นางสุพิน เมียมขุนทด นางทิวารัตน์ ขวัญจุ้ย นางกิตตินภา พละวัตร นาง วัชรียา แจ่มใส นางจำเรียง โรจนภานุวัฒ์ นางฉวีวรรณ คณะวาปี นายอาคม เชิดจอหอ นายพนมพร พรพนม นายธวัชชัย อ่อนนุ่ม นางเรวดี รัตนพันธ์ นางนิตยา นิลรักษา นางบุญเลี่ยม ศรีสิทธิชูชาติ นางเพียรชัย เกียล่น นางอัมพรศิลป์ โพธิวัฒน์ นางสงกรานต์ บุตรจันทร์ นางเพชรธีรา สว่างวงศ์ นายอำนวยพงศ์ สวัสดิ์วงศ์ไชย

นางพวงพันธ์ ทิพย์มาลา นางพิกุล จิตหาญ นางลออ ปิลันธนดิลก นางอัญชลี ชัยอินทร์ นางสาวศรัญญา นาตา นางจุไรรัตน์ สุขสถาน นางอนัญญา เหมืองหม้อ นางสุราณีย์ ธิแก้ว นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิท นางธงจักร อยรังสฤษฎ์กุล นางพวงทอง พรมถาวร นางเพชรเอง ศรีรตโนภาส นางศศิประภา พรหมมณี นางประจวบ สันโดษ นายสมคิด ชัยประเสริฐ นางมาลี เกิดมั่น นางหทัยรัตน์ เทศนา นางบุษบา ชัยสา นางชุมพร กาฬะสิน นางบุญช่วย บุญปัน นางสาวสุภาวิณีย์ แพจุ้ย นางรุ่งฟ้า ปานแดง นายดำเนิน น้อยถึง นายวิชัย ชัยรัตน์ นางทองใบ เสมาทอง นางอินทิรา ดวงแก้ว นางสมบัติ โพธิ์กล่ำ นางไขศรี พัวพฒนกูล นางมาลี หมิ่นยุทธ นางสุนันทา ปริษาวงศ์ นางสุภาพร เกิดเหลี่ยม นางลักษณาภรณ์ โตแย้ม นางสาลี่ นิ่มขุนทด นางพรทิพา หมอนทอง นางสาวปราณี รักษ์ปรางค์ นางกันยา เทพแก้ว นางบุญนาถ พรจันทรารักษ์ นางวรพรรณ ศรีกล่ำ นางวัชรี ตุลสุข นางพรสวรรค์ แสงมณี นางวงเดือน บูรณะศักดิ์ นางจำนง บุญขำ

นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ นางแสงจันทร์ อาจทวีกุล นายประเทือง จันทราช นางเครือวัลย์ มะโต นางอนงค์ ปานเพชร นางตติยา ดารายิ้มฤทธิ์ นางนันทาศิริ สืบสายอ่อน นายสมหมาย ม่วงมี นางสาวยุพิน แป้นแอ้น นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ นางรัตน์เกล้า แก้วชะเนตร นายบุญเลิศ จันโททัย นางพรทิพย์ อรุณศิริ นางรจนา อินทร์เที่ยง นางสุธาสินี ตัวขยัน นางชไมพร ยมเกิด นางสุกัลยา มะกรครรภ์ นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง นางศิริพร แก้วคอน นางพรทิพย์ สุกใส นางศรีสุดา อินทร์อยู่ นางนันทา นาที นายชัยภัทร ดวงทิพย์ นางทองรวม อินคล้าย นางประนอม ดีวังทอง นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ นาง วิวรรณ กันอ่วม นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์ นางทัศนีย์ โพธิพฤกษ์ นายสุรพล ทองงาม นางอรศิริ จูสิงห์ นางสาวพรพิมล งานขยัน นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ นายสุรพล อินทรุจิกุล นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญ นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง

นางณัฐกานต์ คำภีระ นางสุลักขณา พรหมรักษ์ นางมนกานต์ พานิช นางสายพิณ มาวรรณ นายสัญชัย วัฒนกุล นางสาวยุพิน บุญทอง นางวัลภา ประเสริฐศรี นายส่องแสง แน่นชารี นางนิภาพร ทุมดี นายดุสิต สมสีใส นางทองย้อย สีขาวอ่อน นางโสภา สีกัลยา นางบุญสงค์ โสภากาล นางจุฑาภรณ์ ธุระทำ นางบุญสอน มาดาโต นางทองคำ ธีรภัคสิริ นางกฤษณา กิตติเสรีบุตร นางขนงทิพย์ สุนน้ำเที่ยง นางรจิต ยางเพชร นางชมนารถ ผดุงรัตน์ นางอนงค์ มาศจันทร์ นางสุดารัตน์ อยู่แพ นางสุลัดดา ช้อนทอง นายดำรง ศรีอร่าม นางวันทมาลัย ทองญวน นาง สุวรรณี อิ่มประสิทธิชัย นางสัมพันธ์ สมประสงค์ นายบุญธง ชัยบิน นางพิไลวรรณ พลหาราช นายประจญ โพธิปัดชา นางราตรี มุลาลี นายประกอบ เยาวลักษณ์ศิริ นางสุภาพร เกิดพุ่ม นางทิพยวรรณ พันธ์พงษ์ นางเฉลียว สุวรรณกุล นางละเอียด กันตรง นางสนธยา ป้อมปักษา นางอรนุช ลิ้มเทียมเจริญ

นายพิพิธชน สุคันธรัต นางจุฑามาศ นาคูณ นายโคสิต อ่อนประทุม นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ นายวิทยา รักศิลป์ นางเกื้อกูล โคตะหา นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศ นางโชติมา เถาว์อั้น นางเบ็ญจ วรรณ รุ่งป่าสัก นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ นายสมศักดิ์ บุญพา นางเสาวรัตน์ นรินทร์ นายจำนงค์ กาหลง นายประสิทธิ์ บุญสนอง นางวิไล แก้วเนตร นายสมพล กลมดี นายวันรวย จินวรรณ นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคล นายศิริชัย หัศจรรย์ นายประทีป โชติคุณเศรษฐ นายวิชัย สาโรจน์ นายสมอ ทาเอื้อ นายวันชัย ประไพเมือง นายจรัล สุรพิมาน นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ นายประทีป งามฉลวย นายสิงชัย ขอนทอง นายสมบูรณ์ สุขสมบูรณ์ นายนิวัติ เรืองสม นางสาวรื่นฤดี บุญประดับ นางภูษณิศา เกิดศิริ นางเบ็ญจา คงทอง นางสาวดารณี ยอดโพธิ์ นางรัชนี เอกชาตรี

นางอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์ นางวนิดา รัตนเสน นางสุกัญญา มกรตระกูล นางสาวลัคณา ขันติวัฒนะกูล นางผ่องพรรณ เชื่อมทอง นางสาวกาญจนา แสงแก้ว นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล นางวิไล คำสิทธิ์ นายปัญจา อุ่นพิกุล นายสุธรรม ปักเคชาติ นางรองรินทร์ ประศาสน์เศรษฐ นางสาวอุษากร ชิณพัฒน์ นางจินตนา บัวแก้ว นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย นางสาวพรพิมล บุญจร นางลัดดา สังฆสุวรรณ นายปราโมทย์ มะหัด นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์ นายอิสรา ชินบุตร นางธิดา บุญสิงห์ นางบุญครอง ยศมงคล นางเตือนใจ คล้ายเครือญาติ นางวัชรี บุญมานำ นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัย นางธนาภรณ์ ศิริกุล นายสมบูรณ์ จองคำ นางสาววรรณวิไล ลีนะนิธิกุล นางรวยริน แก้วแกมทอง นางพนมพร เกษณียบุตร

นางสาวมาลี เยาว์ศาสตร์ นางสุดารัตน์ อุทัยผล นางกฤษณา อึ้งจิตรไพศาล ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากูล นางรำไพ ภูสีเหลื่อม นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นางวันสุนี โชคสถาพร นางระวิวรรณ์ เปี่ยมเนตร นางสุชาดา ศีลาเจริญ นางสาวกุหลาบ ลาศนันท์ นางนันทวัน ก่ำมอญ นางรัตนพรรณ ปัญญาฟอง นางสาวฉันทนา ดำนิล นางจิราภรณ์ ทิอุด นางสาวบุพพัณห์ ด่านไพบูลย์ นางไพรพักตร์ สารวงศ์ นางอารีรัตน์ บำรุงชัย นางปราณี สุวงศ์จันทร์ นางธิดารัตน์ โสมาบุตร นายวิจิตร สอนแจ่ม นายคำรณ บุญชิต นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์ นางพยอม ศรีนอก นางสง่า อินมานพ นางอนงค์ พุทธะศักดิ์เมธี นายพีระศักดิ์ ประนมศรี นายสุพันธ์ ก้อนเชื้อรัตน์ และนางอรทัย งามรัตนกุล.

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ เดลินิวส์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ก.ค.ส.อนุมัติอาจารย์ 3 อีก 230 ราย