ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์3รวม438คน
 

ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์3รวม438คน

โดย มติชน วัน เสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550 10:47 น.
นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติคำขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 รวมจำนวน 438 คน โดยเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมดดังนี้

นางสรัญณี คนยัง นางสุภางค์ แจ้งสูงเนิน นายบุญธรรม บึงมุม นางทิพย์ภาภรณ์ มาศจันทร์ นางดารุณี ชาติน้ำเพชร นางดวงแข วงศ์ชนะภัย นางอารีย์ สาเกกูล นางวีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์ นายปรีชา เหล่าพันนา นายเกษม มุ่งลือ นายสามารถ เพ็งเลา นางเพ็ญจา พุ่มเทศ นางวิรัตน์ อาจคง น.ส.จิราภรณ์ ยืนทน นางประภาภรณ์ เนียมสุวรรณ นางเกษร สุวรรณา นางประยูร เพ็ชรรุ่ง นางพิมพ์ลดา มานุวงศ์ นายอดุลย์ คำมิตร น.ส.ทองทิพย์ คุ้มทรัพย์ นางสุนันท์ ยวงการ น.ส.กรรณิการ์ วัฒนวงศ์ นางเอื้องพร อ่ำเจริญ นางลักษณ์นาม หริพงศ์ นายสุพจน์ พิพัฒน์ศรี นางจินตนา กุลปรีชานันท์ นางแก้ว แว่นใหญ่ นายกฤษภูมิ ทีฆะวัฒน์ นางบุษกร สำโรง นางนัทธ์ชนัน จันทร์สระคู นางกัญจนีย์ สีแดด นายบุญยิ่ง บุญยอด นางวิยดา อยู่ดวง นางศุลีพร สันนะกิจ

นายสุวิทย์ ทองปัญญา นางดารา บัวส่อง นายชำนาญ ผาสุก นายมงคล คำชาลี นางคัคนานต์ บรรเทา นายชัยณรงค์ เพ็ชรเอี่ยม นางชลิดา พลายแก้ว นางสำราญ เลี้ยงรักษา นางวิไลพร วิเศษสมิต น.ส.มนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง น.ส.สรินนา รักอนันตชัย นางกอบศิริ สถิตศุภมาศ นางประอรรัตน์ โนนสูง นางเพ็ญศรี บุญหล้า นางนิภาพร ศิลาโชติ ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา นายผาดิศักดิ์ สุนทรวารี น.ส.อารีรักษ์ โพธิวัฒน์ นายอุทิศ โพธิ์งาม นางนฤมล แดงบุญเรือง นายสมบูรณ์ ขันโสดา นางดลฤทัย อาจสาลี นางสุกัลยา กิจวิชา นางทองนิ่ม ธรรมแสง นางเพียรใจ วันทรวง นายอรุณ วงศ์จอม นายไทย ศรีสุระ นางบุญชิต พวงคำ นายฤทธิรงค์ พวงคำ นายเสถียร บุญศล น.ส.ศิริมาศ พวงพินิจ นางสุจิตรา อำนวย นายสุริยันต์ สายหงส์ นางสมหมาย ปัทมะ นายวินัย มณีนิล

นายบุญถม คำลิตร นายพิเชฐ โพธิปัสสา นางจงกล เชิงรัมย์ นางยุพาภรณ์ อันทะนัย นางยุพิน ศรีสิทธิ์ นางรัตนาภรณ์ อุสาหะ นางอนงค์ มหาแก้ว นางสมศรี ศักดาคาร นายสมบูรณ์ ภูลายยาว นายชวฤทธิ์ ชินเสนา นายศราวุธ ญาณโกมุท นางสมหมาย ถูระวัน ว่าที่ ร.ต.สมัย จุฬารมย์ นายรังสรรค์ ช่างทอง นายประเสริฐ โสวะภาสน์ นางอรทัย บันลือ นายสมคิด บุญเลิศ นายอุทาน เวรวร นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก นายสมเดช ศรีวิเศษ นายเสาร์ คำสุก นายธรรมนูญ กองแก้ว นายศุภศร ไชยคุณ นายสมชาย เจริญสุข นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์มหา นางประภา วิทิตพันธ์ นางยุพิน มินชาติ นางสมร สังกัดกลาง นางจิราภรณ์ วิริยะพันธุ์ นายรุ่งกิจ สวนจันทร์ นางสุจิตรา โพธิ์หลำ นางสุวรรณา ฝ่ายไทย นางทิพานันท์ ถิตย์พิพิธ นางวนิดา ขาวศรี นางภัทราภรณ์ เครือแตง

นางพรรณประภา ชีพนุรัตน์ นางศศิวรรณ คุ้มฉายา นางนันทวัน มณีวงศ์ นางศิริภรณ์ สุระเสียง นางนงรัตน์ ทิวะสิงห์ นายสมบัติ พลอยสวัสดิ์ นางสาคร ปั้นจันทร์ นางบุญสม ทองหล่อ นางบุญถิน ดวงดี นางรัตนาภรณ์ พาดพิมพ์ นางสมพิศ สุดมี นางปิยนันท์ แสงทอง นางพัชรา อุดร (อภิรักษ์พงศ์) นางมัจฉา สาระคำ นางทองเพชร พลเยี่ยม นางวรรณวิมล ประเสริฐสังข์ นางคำบง นรมาตย์ นางสมจิตร พิมมะดี นางนิศารัตน์ พรมศร นางฉวีวรรณ เข็มทอง นางสัมพันธ์ ไชยฮะนิจ นางแสงจันทร์ ประดิษฐ์บุญ นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์ นายคณิต แสงนาฝาย นางบุญธรรม พนมเขต นางศรีไพรวรรณ ศรีเกื้อกลิ่น นางยุทธยา เหมนวล นางนิรมล ศรีโยธี นางอนุสรณ์ สินธิสนธิ์ น.ส.อรจันทร์ คงศรี นายคำจันทร์ หวายเครือ นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์ นางอัจฉรา ผ่องกาย

นางกิริยา อยู่ปรางค์ นายชูศักดิ์ แย้มโอวาท นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์ น.ส.ชำนิ มีจันทร์ นางจุฑาทิพย์ รักฉ่ำพงษ์ นางอารีย์ สานุสุข นางชมัยพร มงคลลาภ นางอัมพร บ่างตระกูล นางวาสนา ด้านวังขวา นางกัลยา พงษ์สัตยา นางแสงทิพย์ นาคศรีสุข น.ส.สมปรารถนา แจ่มถาวร นางวรรณพร แดนไธสง น.ส.ฤดี ประสพศักดิ์ นางเพ็ญศรี ผลแย้ม จ.ส.อ.สุเนตร มณฑล นางมนชิดา พานิช นางนิตยา บรรจงพินิจ นางมารยาท สุทธิวานิช นางกาญจนา สร้างตนเอง นางประไพ สุนทรสุข นางเย็นจิตร์ มาตจรัสเพชร นางอำนวย คงเพ็ชร นางมยุรี ทองหล่อ นางอมรรัตน์ วะสมบัติ นางบังอร อุตรศาสตร์ นายบุญสงค์ ทัศนิยม นางเฟื่องฟ้า สุภาสัย นายไพบูลย์ ศรีบุญเรือง นางนิภาพร โพธิ์ศรี นางนพรัตน์ เลาหะโชติ น.ส.อารีย์ สุขใจวรเวทย์ นางหอมกรุ่น ทรัพย์อุไรรัตน์

นายไพรัตน์ จันทรโคตร นางโกสุม สุขสมัย น.ส.รัชดาวรรณ อินนา นางพิรุณทิพย์ นิ่มตลุง นางจรรยา วงษ์สุวรรณ นางวิภาพรรณ พรพิศาลทรัพย์ นางจินตนา ปิ่นเวหา นางดวงจันทร์ มหาดเล็ก นายวิชัย รักวงษ์วาน นางกฤติยา เก่งการช่าง น.ส.จงใจ ศรีวิเชียร นางอรุณ ศรีบุญญารักษ์ นางฉวี บริสุทธิ์ นางจริน มีชูคุณ นางปรียา เผ่าเจริญ นางนิภา บัวบาง นางมาลา อุตสาหะ นางมยุรี ดวงจิตต์ นางวันเพ็ญ กานดา นายอุเทน เจียวท่าไม้ น.ส.สิริวรรณ จันทร์ตรี น.ส.พรทิพย์ ขุนพรหม นางกนกวรรณ โพธิ์ทอง นางนฤมล คูสว่างศรี นางประไพ แป้นดวงเนตร น.ส.สมบุญ พรหมประสิทธิ์ นายนพรัตน์ สุนทรพนาเวศ นางปรีดา มีบำรุง นางแสงระวี ศรีโมรา นายลิขิต วริกุล นางวารีย์ เมืองเกษม นางสมร มากมีทรัพย์ นางประกอบ เพ็ญศิริ นายไพบูลย์ แผนสมบูรณ์

นางธนวรรณ ชำนาญศิลป์ นายพินิจ พิมพ์วงศ์ นายประชุม แจ่มทับทิม นางลัดดาวัลย์ สุขเสริม นางลัดดาวัลย์ เพชรนิล นางแก้วตา แก้วจีน นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน นายสุทิน นาคใหม่ น.ส.แสงเดือน เขียวฉอ้อน นายสนม วันเพ็ญ นางวรรณี ทัฬหกิจ นางพรรณี แดงเครือ นางปิยะพร ศรีพลาวงษ์ น.ส.ประทิน แตรสังข์ น.ส.วิไล ภู่รุ่งเรือง นางสุวิมล ช่วยรัติแก้ว นางวรรณภา เสรีรักษ์ นางอารีวรรณ เข็มเงิน นางวิไลลักษณ์ พรอนันต์ นางจารุมาศ นิ่มนุช นายประสิทธิ์ วันชัย นางจงกลนี มีสวนนิล นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข นางรัตนา สีหะนันท์ นายคำมวล เจือจันทร์ นายสมร แก้วมาเกิด นางวิไล นุ่มเฉย นางบุญลับ พละศิลป์ นางสุนันทา วิมลรัตน์ นางสุนันท์ ธรรมถึก น.ส.ศิริวิไล แซ่เอี้ยว นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้า นางพูนทรัพย์ สิงห์น้อย นางรัชนี โคตรคำ

นางไพรวัลย์ สิงหเดช นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์ นางพชรมน (สมควร) สินประกอบ นางวิลาสินี ขวาโยธา นางมาลัย ถนอมชีพ นางศันติกา ลำภู นางบานเย็น บุตรศรี นางสุวรรณี ก้านภูเขียว นางเบญจลักษณ์ เพชรฤาชัย นางหอมสมบัติ เสตา นายกิตติศักดิ์ กลิ่นพิกุล นายเดวัช บุญนาน นางคำนึง พลสิทธิ์ นายนิธิศ วรโภชน์ นายสำรวล เขียวสนาม นายชารี ชินฮาต นายปฤษฐา ดวงศรี นายฉลาด น้อยตำแย นายประเสริฐ สุวรรณทา นายสุรินทร์ เณรสุวรรณ นางจิตร ป้องกัน นายคงศักดิ์ โหมกลาง นางศิริเนตร ศิริเดช นางกอบกูล ธรรมศรี นายสมบัติ จันสม นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์ นางชุติมา ศรีอุดม นางอุ่นเรือน แข็งแรง นายสุวรรณ กล้าขยัน นายกฤษณา คนเพียร นายสิทธิชัย เผยฤทัย นายสมหมาย มุ่งเกยกลาง นางช่ออัญชัน เครือศุภมาส น.ส.นภาพร หาคุ้มคลัง

นายเพิ่มทวี จันทรุทัย นายธีรยุทธ พากลาง นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐ นายเกษมศักดิ์ เทศแก้ว นางวงศ์สิริ เถินมงคล นางพรทิพา พรหมคุณ นางสุพิมาน ไม้เจริญ นางเสาวภา ถิ่นแย้ม นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์ แก้วสุด นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัช นายสมมาตร คำเพิ่มพูล นางจารึก บุญผัน นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์ นายวิจิตร ตึงทอง นางนวลปราง นาถพรายพันธุ์ นายสนิท ศรีโลห้อ นายสิทธิชัย หุ่นศรี น.ส.พชรกร ธรรมกุล นายนิวัติ เลิศสรรสิริ นายชูชาติ คลังชำนาญ นายกฤตยพงษ์ บานเย็น นายอำนาจ กลขุนทด น.ส.ระพีพรรณ เผ่าพงษ์ นายนรงค์ ทองสุก นายสมชาย เจริญพานิชย์กุล น.ส.นภาพร เทศยรัตน์ นางอุไรวรรณ จันทรากุลนนท์ น.ส.บุญเจือ เพิ่มพูน นางลัดดา ทุมมี นางจันทร์ประพิศ แก้วเจริญ น.ส.นวลจันทร์ พูลสวัสดิ์ นางเกษร พึ่งอุทัยศรี

น.ส.ธนพรรณ เขมะชิต นางนิตยา จันทร นายสมัคร เขียวหวาน นายฤทธิรน พันธุ์ประเสริฐ นางนิดหน่อย พวงทอง นางชะลอรัตน์ โลแพทย์ นางรัชนี เกษประเสริฐ นางสุพร เขียวนิล นางสมบัติ ปิติเขตร์ นางฉวีวรรณ สรวงรัชตะรัตน์ นางฉวีวรรณ ศรีสุวรรณ นางวิภาพักตร์ รัชอินทร์ นางพวงทอง เปรมใจ นางอุฬาริน อาจวิชิต นางสุภาภรณ์ บาลธนจักร์ น.ส.ดุษฎี เพ่งพินิจ นางวารินทร์ เมืองคำ นางบุญเรียม คำเกิด นางสมพร ชัยฤกษ์ นางประทวน ทองหล่อ นางนิฐิพร ดำเกลี้ยง นางบุญชู รุ่งสุรีย์ น.ส.วรรณา ยิ้มประยูร นางประนอม ยอดมั่น นางอรพินท์ ธนุวรรณ นางรัตนา สุขมล นางโชคดี ทวะชาลี นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี นางสมานจิต พิพัฒน์วัชรา นางศุภวรรณ อาศรัยผล นางระเบียบ ศรีมนตรี นางพวงเพชร ตุ้นทัพไทย นางดาราวัลย์ จันทะคาม นางปาริภัทร หอมไกล

นายสมพล นันต๊ะจันทร์ นางมาลี ยะยอง นางพรศรี ใจคำ นางนราทิพย์ สมศรีแสง นายวรเดช อันสนธิ์ นายไพจิตร อรุณลักษณ์ นายวันชัย สระบัว นางจุไลลักษณ์ พวงพันธ์ นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง นางเจริญศรี กันยุบล น.ส.วิภา ทวีวงศ์ นางชื่นจิตร บุญชู นางศิริวรรณ วิจิตร นางเกษร กองจันทา นางอัมพวรรณ ไตรสิทธิวัฒน์ นางวิทยาลัย ไชยราช นางเดือนใส บุญหลาย น.ส.สุวรรณ จังพล นางลำพรรณี มืดขุนทด น.ส.ชลธิชา ไกยราช นางบัวลอย อุดมฉวี นางนิพาพร ธรรมสัตย์ นางฉวีวรรณ ไชยชนะ นางจีรภา ฉิมปรุ นางประทุม คงช่วย นางศิริมา พุ่มทิพย์ นายสมพร จันบง นางชูศรี ทองวิเศษ นางชุติมา ธนศิริรักษ์ นางบุญรวย แซ่ด่าน นายพยุงศักดิ์ ป้องนอก นายโกวิทย์ ไชยเดช นายสมพร แสงอรุณ นางเสาวนีย์ นาคะอินทร์ น.ส.พัชรา กุลศรี นางวันดี คำแสน

นางสุภีร์ อำพนนวรัตน์ นางสายทอง หลากจิตร นางเกศริน ขจรคำ นางกมลทิน พรมประไพ นายวรวุฒิ จันทร์อำไพพงศ์ นางสยุมพร เรณูมาลย์ นายสุเมธ ชิดไทย นายวัชระ อ่วยสุข นายพีรพงศ์ ปลาสกุล นางศรีพร แก้ว นางฉวีวรรณ เพ็งดี นายทะนงศักดิ์ ศาลยาชีวิน นางศิริพร บุญมาสอน นางทิพวัลย์ สิงหกุล นางอภิญญา ขันเดช นางกาญจนา ทองธรรมชาติ นางยุพา การะเวก นางสุริยา มงคลครุฑ นางวิลาวัณย์ รุ้งพราย นางเฉลิมศรี ธัญญเจริญ นางวิมลพร เทพศักดิ์ น.ส.ศุภนิดา ทองหยิบ นางนิภา พลอยนิลเพชร นายเยื่อ จันทร์แจ่มใส นายอาณัฐ ทองอยู่ นายบุญสม ธิวรรณรักษ์ นายอาทร พรมมิ นางรัตนา มั่นครุฑ นายมาหมัด จาราแว นางรุ่งอรุณ สมบัติรักษ์ นางสัจจา เหรียญทอง นางพวงเพชร ศรีครินทร์ นายเอนก ชนะโชติ นางพชรมน ไตรเมศ

นางเรวดี นันทิกะ น.ส.รุจิรา สินสันเทียะ นางจีรรัตน์ เปรมปรีสุข นางประภัสสร อารีเอื้อ นางอรุณี ชูทัย นางวิยดา เจริญศรี นายฉลอง สังข์เงิน อำภา พจน์พรหมมณี นางพวงเพ็ชร อังวิทิต นางสุนทรี จำลองกุล น.ส.พิมพรรณ ช่วงสกุล นางกิติยา ทำมาน น.ส.ผกามาศ แสนปลื้ม นางกานดา ตักเตือน นางเจียระไน เสรพล นางพวงเพ็ญ วงศ์ภาคำ นางอรุณี เมืองมา นางสาวิตรี จิรโชติวรี นางอารมณ์ ศรีสุวรรณ์ นางจารุณี เจริญนิธิปัญญา นางศุภวรรณ นุชาหาญ นางอรวัสน์ มูลมณี นางศรีนภา พระเดโช นางเย็นตา ทำก้อม น.ส.สุพัชริน เอี่ยมประภัสสร น.ส.ดวงตา เชี่ยวชาญ น.ส.ศิริลักษณ์ ลาวิณห์ น.ส.พรรณิภา พงษ์สุพรรณ์ และนางเฉิดฉันท์ รัตน์ปิยะภาภรณ์

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ก.ค.ศ.อนุมัติอาจารย์3รวม438คน