ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > กางรายชื่อ773ผอ.ร.ร.ทั่วปท.เกษียณ
 

กางรายชื่อ773ผอ.ร.ร.ทั่วปท.เกษียณ

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:53 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2550 หรือสิ้นเดือนกันยายนนี้ จำนวน 773 คน ประกอบด้วย

*กระบี่* นายมนูญ ไชยสุข ผอ.ร.ร.บ้านเกาะไทร นายธำรงค์ คิดรอบ ร.ร.บ้านหินเพิง นายภาพ กาญจนโสภาค ร.ร.ลันตาราชประชาอุทิศ นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง นายพิบูลย์ สาระวารี ร.ร.บ้านทุ่ง

*กรุงเทพมหานคร* นายมงคล อนุรักษ์ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต นายอุทัย สงวนพงศ์ ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย นายสุธน คุ้มสลุด ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย นายชลอ มงคลการุณย์ ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ นายประพันธ์ ผลัดรื่น ร.ร.ประถมนนทรี น.ส.สุกัญญา สันติพัฒนาชัย ร.ร.หอวัง นายอุดร บุญถาวร ร.ร.นวมินทราชูทิศ นายมนู ฉิมพิบูลย์ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง นายสุพล ทองดี ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง นายปราโมทย์ ราชพิบูลย์ ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ ร.ร.วัดนวลนรดิศ นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์ ร.ร.ปัญญาวรคุณ นายเจิด มั่นคง ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง

*กาญจนบุรี* นายสมพงษ์ ฉายะเจริญ ร.ร.บ้านหัวหิน นายบุญเกื้อ อ่อนโพธิ์แก้ว ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ นายวรดร แสงอำนาจ ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม นายสุวิชช์ โพธิ์ทอง ร.ร.วัดบ้านทวน นายชุมแสง ธนพงศ์ภิญญา ร.ร.บ้านหนองหว้า นายวินัย ผลพันธิน ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง นายมังกร ม่วงพารา ร.ร.บ้านน้ำคลุ้ง นายณรงค์ ปรีชากุล ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว

*กาฬสินธุ์* นายวานิชย์ ติชาวัน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายทองคำ ฆารประเดิม ร.ร.มิตรภาพที่ 32 นายบุญถัน ดอนเงิน ร.ร.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวังสุ ร.ร.สะอาดโนนงามวิทยา นายเชิด ป้อมแสนศรี ร.ร.หนองตุวิทยา นายทองแดง ชำนาญมาก ร.ร.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ นายพิเชษฐ์ ดลแม้น ร.ร.ดอนไทรงามพิทยาคม นายสุพจน์ นิตยารจน์ ร.ร.บ้านหนองม่วง นายไพโรจน์ มงคลสินธุ์ ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุง นายวิเชียร สินธุชัย ร.ร.โนนชัยประชาสรรพ์ นายลือเดช ภูมิโคก ร.ร.โคกเจริญวิทยา นายถวิล พลสาร ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร นายสมจิต นาถ้ำพลอย ร.ร.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายนิพนธ์ ลาภบุญเรือง ร.ร.ลำปาววิทยาคม นายผดุง เวียนวัน ร.ร.คลองขามวิทยาคาร นายทองสุข โตเล็ก ร.ร.โนนเตาไหหนองแก นายอร่าม วันชูเพลา ร.ร.หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายสำรวม วรพันธ์ ร.ร.แจนแลนวิทยา นายวัฒนา จันทร์สะอาด ร.ร.สูงเนินวิทยาคม

*กำแพงเพชร* นายแก้ว อาลัย ร.ร.บ้านคลองสมบูรณ์ นายบุญสืบ ยืนยงค์ ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) นายชูพันธ์ พุ่มพิศ ร.ร.บ้านทุ่งซ่าน นายเสริม สนิทมาก ร.ร.บ้านหนองหล่ม

*ขอนแก่น* นายบัญชา สิทธิ ร.ร.บ้านป่าสังข์หนองฮี นายสุวิทย์ เที่ยงภักดิ์ ร.ร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นายสวาท นาทอง ร.ร.มัญจาศึกษา นายสุธรรม เมืองประทุม ร.ร.บ้านหนองผือกอบง นายบุญเทียม สุระพินิจ ร.ร.บ้านหนองขามสมบูรณ์ นายจรุงเดช ตาหล้า ร.ร.บ้านลอมคอม นายบุญลุ ทุมา ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี นายประมวล นาเขียว ร.ร.บ้านชาดหนองเหล็ก นายประมวล นารี ร.ร.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง นายสมเพชร สุพรมพิทักษ์ ร.ร.บ้านวังชัย นายบุญทัน บัวผัน ร.ร.คำบอนวิทยา นายสมโพธิ์ มหาวีรวัฒน์ ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร นายยุทธศิลป์ ขาวหนู ร.ร.บ้านโนนทอง นายเชิดศักดิ์ พลเสนา ร.ร.บ้านหนองคะเน นายเฉลิม บึงไสย์ ร.ร.ชุมแพศึกษา นายจรัส มืดขุนทด ร.ร.บ้านหนองไฮ นายสุรศักดิ์ สัตยะมุข ร.ร.บ้านชุมแพ นายบำรุง บุรมย์ชัย ร.ร.บ้านนาหว้า นายวิโรจน์ รัตนประภา ร.ร.บ้านเม็ง นายเพชร เมืองวงษ์ ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม นายอดุลย์ หมื่นน้อย ร.ร.บ้านกง (ประชานุกูล) นายอุทัย โวหาร ร.ร.บ้านนาเปือย นายพิเชษฐ์ ขุนทะวาด ร.ร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา นายสุรชาติ กาญจนไพสิฎ ร.ร.โคกม่วงศึกษา นายมานิตย์ คำงาม ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

*จันทบุรี* นายสนอง วิมลรัตน์ ร.ร.วัดนาซา นายวิราช สิริไสยาสน์ ร.ร.บ้านห้วงกระแจะ นายโกมล ใจสุทธิ ร.ร.วัดซึ้งล่าง นายสรรเพ็ชญ์ สุขโข ร.ร.วัดขนุน นายสมเกียรติ ถนอมศักดิ์ ร.ร.วัดท่าเขา

*ฉะเชิงเทรา* นายกฤษฎา อยู่เป็นสุข ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล นายวิชิต เวศวงศ์ษาทิพย์ ร.ร.วัดบ้านนา นายประจวบ โทประเสริฐ ร.ร.วัดไชยธารา นายพิชัย อัญชลิสังกาศ ร.ร.ตลาดเปร็ง นายอนันต์ อนันตปัญญา ร.ร.วัดดอนทอง นายมงคล มะนะมุติ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ นายประยูร ธรรมสิทธิเวท ร.ร.หมอนทองวิทยา นายทวีป ครุฑปราการ ร.ร.วัดผาณิตาราม นายมงคลชัย หมื่นเดช ร.ร.วัดศรีมงคล นายธวัช นิยะโต ร.ร.วิทยาราษฎร์รังสรรค์ นายนิทัศน์ เศรษฐพงศ์ ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ นายสุเทพ เจียมเจริญ ร.ร.วัดหัวไทร นายณทศลอง อรุณรัตน์ ร.ร.วัดบางมะเฟือง นายบรรจง จาดแก้ว ร.ร.วัดอ่าวช้างไล่

*ชลบุรี* นายประพาสน์ ศรีสุข ร.ร.บ้านแหลมแท่น นายสมศักดิ์ จับชิ้น ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร นายไพบูลย์ ไพรระหง ร.ร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) นายไทย วิบูลย์ธัญญ์ ร.ร.วัดเซิดสำราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร) นายถวัลย์ อังคะนาวิน ร.ร.วัดบ้านกลาง นายประมวล เชียงเถียร ร.ร.วัดหน้าพระธาตุ นายวีระวัฒน์ กรรมารางกูร ร.ร.วัดอัมพวนาราม นายสมนึก ชื่นแฉ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 42 นายอุกฤษ เหลืองอ่อน ร.ร.วัดนากระรอก นายสุพจน์ อุ่นสะอาด ร.ร.วัดห้วยยาง นายปรีชา พิทักษ์อมรพันธุ์ ร.ร.บ้านบึงตะกู นายธนพนธ์ เจริญสุข ร.ร.วัดพระประทานพร นายพิทยา ศรีสุภาพ ร.ร.บ้านหนองปรือ นางประไพพิมพ์ มิตรอุดม ร.ร.บ้านภูไทร ว่าที่ ร.ต.นุกูล สุขอุดม ร.ร.วัดเวฬุวนาราม นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ร.ร.ศรีราชา

*ชัยนาท* นายสนั่น ทองปาน ร.ร.วัดนางลือ นายสมพร บุญงาม ร.ร.วัดบำเพ็ญบุญ นายมนู อินโท ร.ร.วัดศรีมงคล นายอุดม ภู่ประดิษฐ์ ร.ร.สรรพยาวิทยา นายถาวร แสงไชย ร.ร.บ้านโป่งแค

*ชัยภูมิ* นายสมพงษ์ สิทธิทา ร.ร.บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นายสำเริง ประยูรพันธุ์ ร.ร.บ้านหนองบัวขาว นายกิตติทัต วรรณชัย ร.ร.บ้านค่ายหางเรียง นายอภิศักดิ์ ฝาชัยภูมิ ร.ร.บ้านชีลองเหนือ นายมนัส สินสู่ ร.ร.บ้านดอนหันวิทยา นายธงชัย เช่นขุนทด ร.ร.บ้านนาฮี นายชัยยุทธ อ้วนสา ร.ร.บ้านนาเสียวหนองชาติ น.ส.กัญญา จ้อนเมือง ร.ร.สุนทรวัฒนา นายสถิตย์ ศรีวิพัฒน์ ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายสำรอง พักวัน ร.ร.บ้านสระแต้ นายเวียงสันต์ ภูมาศ ร.ร.บ้านแก้งโนนส้มกบ นายชาลี จันทีนอก ร.ร.บ้านห้วยแก้ว นายประสาท แก้งคำ ร.ร.บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) นายถิรชัย สิทธิวงศ์ ร.ร.บ้านฉนวน นายยุทธนา พงษ์สระพัง ร.ร.บ้านหลุบค่าย นายชิงชัย อุทัยสาร์ ร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายบุญไทย ทองก้อน ร.ร.โนนคร้อวิทยา นายประดิษฐ์ พัจนสุนทร ร.ร.บ้านตาล นายอำนวย พลมณี ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร นายทองแดง ภูจำนงค์ ร.ร.บ้านยางเตี้ยโคกรัง นายสุรศักดิ์ เดชหัสดิน ร.ร.บ้านหนองโสน นายวีรวิทย์ ธำรงนิศากร ร.ร.บ้านหนองนกเขียน

*ชุมพร* นายฉกาจ ล่องวิลัย ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร นายปรีชา ภู่ขวัญเมือง ร.ร.บ้านเขาบ่อ นายทวีศักดิ์ ศรีสุวรรณ ร.ร.บ้านบึงลัด นายณรงค์ นิตยา ร.ร.วัดดอนทรายแก้ว นายสถาพร อำไพรัตน์ ร.ร.บ้านทุ่งเรี้ย นายสมบัติ ชิ้นประสิทธิ์ ร.ร.บ้านในเหมือง นายสุดถวิล เพชรสนธิ์ ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม นายวิลาศ สุขเกิด ร.ร.สามัคคีวัฒนา นายสมชาย ชนะ ร.ร.วัดชลธีพฤกษาราม

*เชียงราย* นายมานพ ชินะกุล ร.ร.อนุบาลห้วยสัก นายสมนึก บรรเลง ร.ร.บ้านหนองผำ นายทวีศักดิ์ วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ ร.ร.อนุบาลบัวสลี นายวิลาศ พรหมวินัย ร.ร.บ้านห้วยหมอเฒ่า นายสมคิด แสงจันทร์ ร.ร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก นายสถิตย์ จิยะพงศ์ ร.ร.บ้านป่าตึง นายโสภณ บุญเจริญ ร.ร.บ้านป่าจั่น นายบุญส่ง ยอดเชียงคำ ร.ร.ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 นายอำนวย หมื่นสมบัติ ร.ร.บ้านป่ายาง นายสมศักดิ์ พ่วงท่าโก ร.ร.อนุบาลแม่ไร่ นายปราสาท ไชยรินทร์ ร.ร.อนุบาลปล้อง

*เชียงใหม่* นายนิกร จันทรประเสรฐ ร.ร.วัดช่างเคี่ยน นายทวี บุญหมื่น ร.ร.พุทธิโศภน นายประเสริฐ ละลิบบัณฑิตสกุล ร.ร.สะเมิงพิทยาคม นายอำพล บุญอยู่ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ นายจรัญ นิลพลับ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นายประพันธ์ จอมนวล ร.ร.บ้านป่าลาน นายศักดิ์ศรี สุปินตา ร.ร.บ้านห้วยเกี๋ยง นายสนั่น หล้านามวงศ์ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ นายเดช ทองเลี่ยม ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม นายอุทัย ตันติสุนทร ร.ร.วัดวังขามป้อม นายทองอินทร์ คำดวง ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ

*ตรัง* นายอำนวย สุวรรณพฤกษ์ ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม นายไพโรจน์ รักราวี ร.ร.บ้านนาป้อ นายเผี้ยน สิกขฤทธิ์ ร.ร.บ้านควนเคี่ยม นายเฉลิมพร ละอองสุวรรณ ร.ร.บ้านห้วยไม้แก่น นายประสาร นวลศรี ร.ร.ลำภูราเรืองวิทย์ นายสมคิด ศรีโภคา ร.ร.วัดควนไทร นายธเรศ พูลสุข ร.ร.บ้านควนเลียบ นายกมล พรายพรรณ ร.ร.วัดศรีรัตนาราม นายนิยม สุขสง ร.ร.บ้านบางพระ

*ตราด* นายดิเรก พรหมสุภา ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่

*ตาก* นายคูณ นามบุรินทร์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก นายสมบุญ ปันเงิน ร.ร.เขื่อนภูมิพล นายเปรื่อง คำภิระแปง ร.ร.บ้านคลองไม้แดง นายจูงจิต แพ่งสุภา ร.ร.บ้านแม่อุสุ นายเดช รักการ ร.ร.สรรพวิทยาคม นายสีไร ต๊ะมูล ร.ร.ท่าสองยางวิทยาคม

*นครนายก* นายทองม้วน เจริญสุข ร.ร.วัดกุดตะเคียน น.ส.จิรพรรณ วรพาณิชย์ ร.ร.ชลนายกสงเคราะห์ นายสุพจน์ นาที ร.ร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์

*นครปฐม* นายธวัช โพธิกุล ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม นายวรพจน์ นาคนคร ร.ร.ราชินีบูรณะ นายหยุน เปลี่ยนขำ ร.ร.วัดหนองดินแดง นายธรรมศักดิ์ บารมีรังสิกุล ร.ร.วัดปลักไม้ลาย นายสานิตย์ สกุลหงษ์ ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม นายชำนาญ นรินทร์ ร.ร.วัดสองห้อง นายสมาน ชมภูนิช ร.ร.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

*นครพนม* นางสุมาศ ศิริพร ณ ราชสีมา ร.ร.อนุบาลนครพนม นายเจน บุญทศ ร.ร.บ้านหนองญาติ นายสมคิด แสนคมคาย ร.ร.บ้านแสนพันหมันหย่อน นายประพันธ์ ดันงา ร.ร.บ้านนาแกบึงเหล็ก นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย นายธวัช ไชยโชติ ร.ร.บ้านน้อยใต้ นายสมเกียรติ อรรคนิตย์ ร.ร.บ้านฝั่งแดง นายวีรวัฒน์ สุพัตรานันท์ ร.ร.มรุกขนคร นายเทพสมุทร วังทะพันธ์ ร.ร.บ้านนาคู่ นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม ร.ร.บ้านนามนดงติ้ววิทยา นายอาชว์ ติณณารมย์ ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม พ.อ.อ.สมชาย สังข์เกิด ร.ร.โพนแพงพิทยาคม นายคำตา ราชมณี ร.ร.บ้านโพนจาน นายบัญฑิต บุตรบุรี ร.ร.บ้านพะทาย

*นครราชสีมา* นางจิตต์ แจ่มกลาง ร.ร.บ้านเปลาะปลอเมืองที นายจำนงค์ โขลนกระโทก ร.ร.บึงพญาปราบ นายชนะ วงศ์ดนตรี ร.ร.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นายสุกิจ ชันษา ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นายราวี ฤทธิสิทธิ์ ร.ร.ศรีสุขวิทยา นายบุญชู ใช้ช้าง ร.ร.รัฐการุณวิทยา นายเชื้อ เรียมริมมะดัน ร.ร.บ้านละกอ นายพยุงศักดิ์ ชุมศรี ร.ร.บ้านหนองขาม นายจันทา สมรุส ร.ร.บ้านตะโก นายปรีชา คมจอหอ ร.ร.บ้านแสนสุข นายรุ่งโรจน์ พ่วงสว่างโรจน์ ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ นายวิบูลย์ วัฒนาประชากุล ร.ร.บ้านทุ่งแขวน นายประวิช นิธิพงศ์ไพบูลย์ ร.ร.บ้านโกรกสำโรง นายสมพงษ์ อัพภันดร ร.ร.บ้านพนาหนองหิน นายสมชาย บุญฑียกุล ร.ร.บ้านคลองสาริกา นายสุรศักดิ์ ต่วนจะโปะ ร.ร.บ้านปลายดาบ นายประเที่ยง จันทรัตน์ ร.ร.บ้านลำทองหลาง นายประจักษ์ พลรัตน์ ร.ร.บ้านหนองขวางวิทยา นายบุญเสริม บุญเปล่ง ร.ร.บ้านคลองยาง นายดิเรก แสสนธิ์ ร.ร.ปากช่อง นายขรรค์ไชย ขาบจันทึก ร.ร.ทับ 6 วิทยาคาร นายคูณ เชิดโคกสูง ร.ร.บ้านซับชุมพล นายศุภวิทย์ ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านวังรางน้อย

นายชัยวิรัตน์ รัตนวิชัย ร.ร.ด่านขุนทด นายประเสริฐ เพียงปราชญ์ ร.ร.บ้านนา นายสุรมน บุญเติม ร.ร.บ้านกุดสระแก้ว นายยิ่งยศ ดอกสันเทียะ ร.ร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม นายวุฒิ ธรรมดิลกวัฒน์ ร.ร.ชุมชนคงวิทยา นายคำพันธ์ บุญยืด ร.ร.บึงพะไล นายชาญชัย หาญนอก ร.ร.บ้านโต้นสามัคคีวิทยา นายธวัชชัย ภูธร ร.ร.บ้านโคกเสี่ยว นายบุญยงค์ สมบูรณ์มนัสชัย ร.ร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ ร.ร.ชุมชนโนนแดง นางฐิติพร สุโคตร ร.ร.วัดบ้านตะเภาหนุน นายบุญสวน คำดี ร.ร.วัดบ้านหนองคู นายบุญถิ่น พรมมิราช ร.ร.ช่องแมวพิทยา นายศิริมงคล อัตตฤทธิ์ ร.ร.สี่แยกศรีอรัญวิทยา นางวาสนา ราชนิล ร.ร.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว นายทวี บุญไทยกลาง ร.ร.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นายจำนงค์ แพงเพ็ง ร.ร.หนองบัวลอย นายวิรัตน์ ภิญโย ร.ร.บ้านนางโทพัฒนา นายสมศักดิ์ แสงแก้ว ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา นายอำนาจ แสงสุระ ร.ร.รวมมิตรพัฒนา นายไพบูลย์ กุลชัย ร.ร.บ้านหนองโน (คุรุราษฎร์พัฒนา) นายลอง บารมีพิทักษ์กูล ร.ร.พิกุลทอง

*นครศรีธรรมราช* นายสุดใจ พรหมอักษร ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น นายสมบูรณ์ หนูชัยแก้ว ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก นายประดิษฐ์ ธรฤทธิ์ ร.ร.วัดมะเฟือง นายทรงวุฒิ จรจรัส ร.ร.บ้านควนสวรรค์ นายกลิ่น นาคนวล ร.ร.ปากพนัง นายเสริมศักดิ์ อุณพันธ์ ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ นายขจร ทิพย์กองลาศ ร.ร.สามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นายอำนวย คงทอง ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา นายมณี อ่อนจันทร์ ร.ร.หัวไทร (เรือนประชาบาล) นายนิรัตน์ ชูเสือหึง ร.ร.วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232 นายวิมล ภัทรวิวัฒน์วงศ์ ร.ร.บ้านบางลึก นายบุญรวย สืบสาย ร.ร.บ้านวัวหลุง นายสวัสดิ์ บาลโรย ร.ร.บ้านท่าม่วง นายเดโช อังคณานนท์ ร.ร.วัดเขา (วันครู 2501) นายสุธรรม สุขคง ร.ร.บ้านเขาตาสัก นายสุภาพ นาควานิช ร.ร.สิชลประชาสรรค์ นายนิกร บรรณราช ร.ร.วัดปากด่าน นายจำเริญ คงไกร ร.ร.วัดเขาขุนพนม นายจิรวัฒน์ รัตนเสมานนท์ ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ นางกาญจนา หนูเมือง ร.ร.วัดทางขึ้น

*นครสวรรค์* นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ร.ร.จิรประวัติวิทยาคม นายสมศักดิ์ บัวพันธ์ ร.ร.บ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) นายสุพจน์ จุ้ยนุช ร.ร.วัดฆะมัง นายวิเชียร มากบุญ ร.ร.วัดสุวรรณรัตนาราม นางพรรณี น้อยพันธ์ ร.ร.บ้านย่านมัทรี นายมานิตย์ แก้วบัวดี ร.ร.วัดคลองสองหน่อ นายเฉลย ทองชุบ ร.ร.วัดบ้านพลัง นายบุญสม ขอเจริญ ร.ร.ราษฎร์ร่วมสามัคคี นายสุรชาติ เจียมตน ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ นายสวย แหยมตุ้ย ร.ร.วัดวาปีรัตนาราม นายวิวัฒน์ เข็มงาม ร.ร.คลองแปดประชาสรรค์ นายศุภชัย บาลี ร.ร.บ้านป่าคลัก นายเมธี วิจารณ์ปรีชา ร.ร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล

*นนทบุรี* นายบรรจง มัธยางกูล ร.ร.สุเหร่าปากคลองลำรี นายวิโรจน์ โพธิ์เงิน ร.ร.วัดสังวรพิมลไพบูลย์ นายเลอพงษ์ ทิพยเลิศ ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส

*นราธิวาส* นายสาอารี บินนิเลาะ ร.ร.บ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) นายนภดล ภัทราธิกุล ร.ร.บ้านสุไหงบาตู นายต่อศักดิ์ สือรี ร.ร.บ้านกาแร นายอุทัย วรรณสกล ร.ร.บ้านกาลิซา นายจรัญ สุวรรณมณี ร.ร.บ้านบาโงสะโต นายเจริญ เนาว์สุวรรณ ร.ร.บ้านลูโบะบูโละ นายดำรงค์ สิโรตมาภรณ์ ร.ร.บ้านยาบี นายศิริ พีรประภา ร.ร.วัดเกษตรธิการาม นายสมศักดิ์ ชูโชติ ร.ร.บ้านตือระมิตรภาพที่ 172

*น่าน* นายณรงค์ สิทธิลภ ร.ร.บ้านนาราบ นายวราธร วัชระเกียรติพงษ์ ร.ร.บ้านบุปผาราม นายวิจิตร ศศิวัจน์ไพสิฐ ร.ร.บ้านปรางค์

*บุรีรัมย์* นายเปี่ยม ศรีมิตรานนท์ ร.ร.ลำปลายมาศ น.ส.เพ็ญศรี รัตนสุข ร.ร.บ้านหนองไผ่ใหญ่ นายสมบุญ มุ่งดี ร.ร.บ้านหนองไฮ นายเสน่ห์ คงสืบชาติ ร.ร.อนุบาลชำนิ นายประคอง ชาญประโคน ร.ร.บ้านหนองไผ่ นายอดุลย์ มากะเต ร.ร.บ้านโคกตูม นายธีระศักดิ์ เงินประโคน ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ นายสำรวล เพชรเลิศ ร.ร.บ้านสวายจีกน้อย นายอุดม เพ่งพินิจ ร.ร.บ้านหนองม่วง นายสุกรี ทองคำ ร.ร.บ้านหนองกง นายประพนธ์ เรืองไพศาล ร.ร.บ้านหนองกก นายธานินทร์ ไชยช่วย ร.ร.บ้านโคกไม้แดง นางแสงระพีร์ ศรีสุข ร.ร.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี นายประดิษฐ์ จันทรา ร.ร.บ้านสะเดาหวาน นายวัชรเชนทร์ วงศ์วรวิวัฒน์ ร.ร.สะแกพิทยาคม นายจำกัด สิงห์ไธสง ร.ร.บ้านโคกกุง นายถนอม นันโช ร.ร.บ้านโนนเจริญ นายเฉลิม สิ่วไธสง ร.ร.วัดสระบัว

*ปทุมธานี* นายสมชาย พิทักษ์เขตขัณฑ์ ร.ร.วัดบางพูน นายวิจิตร อึ้งเสถียรพินิจ ร.ร.สังฆรักษ์บำรุง นายไพโรจน์ รุจาพันธ์ ร.ร.วัดนาบุญ นายพงษ์ศักดิ์ อาภาสกุล ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

*ประจวบคีรีขันธ์* นายถวัลย์ ศิริรัตน์ ร.ร.บ้านหนองระแวง นายทวี ทองปาน ร.ร.บ้านมรสวบ นายประยูร สพานรัตน์ ร.ร.บ้านดอนสำราญ นายมนัส สุวรรณหงส์ ร.ร.บ้านราษฎร์ประสงค์ นางจรรยา ปรีดิ์เปรม ร.ร.วไลย นายทองหล่อ บุญเลี่ยม ร.ร.บ้านทุ่งยาว

*ปราจีนบุรี* นายศักดิ์ สมใจ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี นายชำนาญ ไชยฤทธิ์ ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว นางสกุล อัญญะโพธิ์ ร.ร.บ้านทด นายประพนธ์ คำไกร ร.ร.บ้านกุงประชาสรรค์ นายนิยม บุรีวงศ์ ร.ร.วัดไผ่งาม นายเกียรติศักดิ์ กิตติพงศ์พิทยา ร.ร.ชุมชนบ้านสำพันตา นายสืบสกุล มานะไป ร.ร.วัดเกาะมะไฟ นายสุทธิชัย แก้วดี ร.ร.วัดหลังถ้ำวิทยาคาร

*ปัตตานี* น.ส.ลีลา สุวรรณนิมิตร ร.ร.อนุบาลปัตตานี นายเจน ประดิษฐกุล ร.ร.บ้านปลักแตน นายแวอาแซ เฮาะมะ ร.ร.บ้านโลทู นายนุกูล แววสง่า ร.ร.บ้านบาราเฮาะ นายแวสารี แวแม ร.ร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 นายมรกต ไชยสุวรรณ ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ นายจรุง ประทุมสุวรรณ ร.ร.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ นายสุวิทย์ อาลี ร.ร.บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)

*พระนครศรีอยุธยา* นางนงลักษณ์ มีสัจจี ร.ร.วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) นายชลอ การสมพจน์ ร.ร.วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) นายสนธยา ทองมา ร.ร.วัดนางคุ่ม นางลัดดา ป้อมสุข ร.ร.ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นายเดชา ยุ่นสมาน ร.ร.วัดวรนายกรังสรรค์ (โศภณประชารัฐ) นายปรีชา ปิ่นแก้ว ร.ร.วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) นายสาธิต ม่วงสี ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ นายทวีเวช อร่ามเรือง ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ นายสุรชัย คำแดง ร.ร.วัดบ้านแพน ศรีรัตนานุกูล

*พะเยา* นายชำนาญ อุดมศักดิกุล ร.ร.บ้านแม่นาเรือใต้ นางอารีลักษณ์ อรรถอินทรีย์ ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยา (บ้านโทกหวาก) นายกำธร ศีติสาร ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ นายวิวรรธน์ เสมอใจ ร.ร.อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) นายสวัสดิ์ จำรัส ร.ร.บ้านสันป่างิ้ว นายสุชิน บุญพร้อม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24 นายพูนชัย มหาวงศนันท์ ร.ร.จุนวิทยาคม นายผล วงศ์ใหญ่ ร.ร.บ้านสะแล่ง นายอำนวย จันทิมา ร.ร.บ้านสบสา นายสำเร็จ เทพกิจ ร.ร.บ้านร้องส้าน นายจำลอง เชื้อสะอาด ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว

*พังงา* นายประวิทย์ เจริญงาน ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา นางสมพิศ โสดารักษ์ ร.ร.บ้านคุรอด นายวินัย บุญศรีโรจน์ ร.ร.ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นายสุนทร สกุลสัน ร.ร.บ้านคลองไส นายกระจ่าง เทพณรงค์ ร.ร.บ้านลำแก่น

*พัทลุง* นายเผดิม ขุนจันทร์ ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ไทร นายเสนอ สุวรรณเกษา ร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด นายประมาณ ปรีชาติวงศ์ ร.ร.หานโพธิ์พิทยาคม นายล่วน ดำเกลี้ยง ร.ร.บ้านโหละหนุน

*พิจิตร* นายขจิตร วิเศษจุมพล ร.ร.วัดยางคอยเกลือ นายประทุม แก้วอารีลักษณ์ ร.ร.บ้านคลองอุดม นายจิรวัฒน์ คลังเพชร ร.ร.บ้านหนองถ้ำ นายมณี มัชฌิมา ร.ร.บ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) นายทองหล่อ คชสิทธิ์ ร.ร.บ้านสระยายชีมิตรภาพที่ 79 นายประนอม ศรีนาราง ร.ร.วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ นายโชคชัย สัญชัยชาติ ร.ร.บ้านเนินพลวง นายผิน คัญทับ ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์ นายมนัส มาดี ร.ร.บ้านท่าพิกุล นายบัญญัติ พวงทรัพย์ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งน้อย โสภณวิทยาคาร นายมงคล จินดามัง ร.ร.โพธิ์ไทรงามวิทยาคม นายสมใจ บูรพา ร.ร.วัดบ้านท่ามะไฟ นายประสิทธิ์ จำปางาม ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ปกาสิตวิทยา

*พิษณุโลก* นายไพโรจน์ ผิวงามร.ร.วัดแหลมโพธิ์ นายทศพล คงจันทร์ ร.ร.บ้านคุยยาง นายประดิษฐ์ รังสิโยภาส ร.ร.บ้านเจริญผล นายสวรรค์ บางปา ร.ร.บ้านพุกกระโดน นายวีรวัฒน์ ช่วยทวี ร.ร.วัดวังมะด่าน นายพรชัย พุกทอง ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม นายสมคิด ทองฟัก ร.ร.ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นายประเสริฐ ศรีโพธิ์ทอง ร.ร.ชุมชนวัดย่านขาด

*เพชรบุรี* นายนคร ตังคะพิภพ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นายสมพงษ์ เมธานาวิน ร.ร.คงคาราม นายยิ่ง ทัศน์แก้ว ร.ร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) นายสนธิชัย ผ่องฤกษ์ ร.ร.โตนดหลวงวิทยา

*เพชรบูรณ์* นายเรวัต พรหมเศรณี ร.ร.บ้านดงมูลเหล็ก นายสมพร จันทราช ร.ร.บ้านโนนตะแบก นายคำเปรื่อง จันทร์หว่าง ร.ร.บ้านโป่งหว้า นายเทียนชัย คำพันธุ์ ร.ร.บ้านพี้ นายอโนทัย สิทธิรักษ์ ร.ร.พัชรพิทยาคม นายวันชัย จันทร์อนุรักษ์ ร.ร.บ้านคลองน้ำคัน นายชัยพงษ์ ธัญญะอุดม ร.ร.บ้านเขาคณฑา นายมงคล เนาว์แก้ว ร.ร.ชุมชนบ้านติ้ว นายประเสริฐ บัวพรวน ร.ร.บ้านป่าบง นายสมบูรณ์ ทองสูงเนิน ร.ร.บ้านท่าดินแดง นายรักษ์ มณีราช ร.ร.น้ำหนาววิทยาคม นายยงยุทธ สุคันธตุล ร.ร.อนุบาลหล่มสัก นายชาญณรงค์ คำแก้ว ร.ร.บ้านดงขวาง นายบัญชา เวชชศาสตร์ ร.ร.บ้านห้วยลาน นายหาญ ยืนยง ร.ร.บ้านรังย้อย นายประสิทธิ์ อนุอินทร์ ร.ร.มาบสมอสามัคคี

*แพร่* นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ นายสุพงษ์ รังษี ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายเจริญ รัตนชมภู ร.ร.บ้านวังฟ่อน นายสมพล วงศ์รัตนธรรม ร.ร.บ้านนาแหลม นายสวัสดิ์ ใจเอื้อ ร.ร.บ้านลอง นายสันติ กำยาน ร.ร.วัดพระหลวง นายเสน่ห์ อินตระกูล ร.ร.บ้านแม่สายดอนทัน นายนิพนธ์ หอมขจร ร.ร.บ้านแม่ลาน นายจำลอง ยศวิมลโสภา ร.ร.บ้านไผ่ล้อม

*ภูเก็ต* นายสุชัย วิเชียร ร.ร.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายจิตติ ตัณฑัยย์ ร.ร.บ้านพารา

*มหาสารคาม* นายนิรุตติ์ พลโคตร ร.ร.ผดุงนารี นายแสวง สาพิมาน ร.ร.บ้านหนองใหญ่ นายทองดำ พลเสน ร.ร.บ้านหนองแวง นายสังทอง วิชาเรือง ร.ร.บ้านหนองอุ่ม นายทองฤทธิ์ สีโยแก้ว ร.ร.บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นายสมคิด บัวทัน ร.ร.เขวาไร่ศึกษา นายกมล สิมลา ร.ร.บ้านหนองซอน นายถวิล บุตรศรี ร.ร.บ้านนาโพธิ์ นายสมดี กุซัว ร.ร.บ้านหนองกุง นายอุดร ปริวันตา ร.ร.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร นายเกิด บรรยงวรพินิจ ร.ร.หนองโพธิ์วิทยาคม นายสมพิศ อุ้ยลี ร.ร.บ้านหนองคูขาด นายมังกร แก้วกลางเมือง ร.ร.บ้านโนนม่วง นายพิชัย โคตรไกรสร ร.ร.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง

*มุกดาหาร* นายไชยยง อาจวิชัย ร.ร.มุกดาหาร นายสำราญ จันปุ่ม ร.ร.หนองแวงวิทยาคม นายนิเวศน์ ไวว่อง ร.ร.บ้านผึ่งแดด นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม นายวิชิต สุพร ร.ร.บ้านหนองไผ่ นายสว่าง สลางสิงห์ ร.ร.นวมินทราชูทิศอีสาน

*ยโสธร* นายสำเร็จ โพธิวรรณา ร.ร.ยโสธรพิทยาคม นายนวน สวัสดิ์นที ร.ร.บ้านคำเม็ก นายประชิด สุวรรณเพชร ร.ร.บ้านดอนกลองหนองไฮ นายวิโรจน์ กัลปดี ร.ร.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นายวิวัฒน์ ทั่งทอง ร.ร.บ้านหนองหงอก นายวีระศักดิ์ สิทธิมณี ร.ร.บ้านคุยตับเต่า นายสุวิชช์ มาลัย ร.ร.บ้านกุดตากล้า นายขจร ชาตาดี ร.ร.บ้านพลไว นายพายัพ สาระ ร.ร.บ้านม่วงกาซัง นายปรีชา ยิ่งยืน ร.ร.บ้านโคกก่อง นายปิยเทพ รังษีสม ร.ร.บ้านท่าลาด นายเสรี วรรณอ่อน ร.ร.บ้านโสกน้ำใส

*ยะลา* นายสมพร จิตภักดี ร.ร.บ้านจือนือแร นายอุเซ็ง กาซอ ร.ร.บ้านนิบงพัฒนา นายอำไพ จันทรสกุล ร.ร.คณะราษฎรบำรุง นายเมธา มุสิกภาชน์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา นายพิพัฒน์ คชฤทธิ์ ร.ร.บ้านจาเราะปะไต

*ร้อยเอ็ด* นายถนอม ระวาทชัย ร.ร.บ้านขอนแก่น นางจำเนียร ฉิรินัง ร.ร.บ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) นายวิจิตร พิมพ์พรหม ร.ร.ธรรมจารีนิวาส นายประจวบ ภาชนะวรรณ ร.ร.บ้านพระเจ้า นางอรนุช มรรควิน ร.ร.บ้านดงบัง นายสุทัศน์ ลำพาย ร.ร.บ้านเทอดไทย นายสุเพี้ยน เกกาฤทธิ์ ร.ร.บ้านผักแว่นอนามัย นายพจน์ จงกลรัตน์ ร.ร.บ้านม่วงท่าลาด นายเกชา ราโช ร.ร.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม นายวินัย แสนมณี ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายวีระ ศรีถาวร ร.ร.บ้านหนองเข็ง นายสิทธิศักดิ์ แสวง ร.ร.บ้านดงครั่งใหญ่ นายณรงค์ มูลน้ำเที่ยง ร.ร.บ้านโพนขวาว นายอัมพร อรรคฮาด ร.ร.หินกองวิทยาคาร นายสงบ อยู่ประไพ ร.ร.บ้านเมืองสรวง นายทองพิทักษ์ แสนทวีสุข ร.ร.สามขาวิทยา นายอำไพ วิเศษวงศา ร.ร.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง นายทองเพชร สอนสนาม ร.ร.บ้านหนองแวง นายประเวศ ประเสริฐสังข์ ร.ร.บ้านดงหวาย นายไพลุต ชวีวัฒน์ ร.ร.บ้านหนองนกเป็ด นายสุบรรณ กองมณี ร.ร.ชุมชนบ้านสว่าง นายอานนตรี ประสมสุข ร.ร.เสลภูมิ นายพูลสวัสดิ์ พันธะศรี ร.ร.บ้านลาด

*ระนอง* นายสหัส สัจจา ร.ร.กระบุรีวิทยา นางอุไร ทิมโพธิ์ ร.ร.บ้านบางขุนแพ่ง

*ระยอง* นายอาทิตย์ วงศ์บุปผา ร.ร.บ้านสำนักทอง นางประภาศรี เจริญผล ร.ร.บ้านหนองบอน นายอารักษ์ เอ็นดูราษฎร์ ร.ร.สุขไพรวัน นายวิทยา คำแหงวงศ์ ร.ร.ชุมชนวัดกลางกร่ำ นายไพบูลย์ เจริญมี ร.ร.บ้านสามแยกน้ำเป็น นายสมพร ไพรัตน์ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง

*ราชบุรี* นายวิรุฬห์ กิตติศิลปสาร ร.ร.สินแร่สยาม นายวิเชียร ปัญจเมธี ร.ร.วัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) นายสมนึก วิถี ร.ร.วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) นายสมชาย ชนะสุข ร.ร.วัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) นายโกมินทร์ อำมฤครัตน์ ร.ร.วัดบางลาน นายวาณิช ประทุมนันท์ ร.ร.ช่องพรานวิทยา นายสุรชัย ทินกร ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

*ลพบุรี* นายเกียรติณัฐ ดีเอม ร.ร.บ้านโคกตูม นายฉลอง สุขสบาย ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด นายละเอียด กันทริกา ร.ร.พิบูลวิทยาลัย นายธวัชชัย เกษรสุคนธ์ ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) นางเปรมจิตต์ พิมพ์ศร ร.ร.โรงพยาบาลอานันทมหิดล นายวันชัย กลิ่นกลัด ร.ร.วัดยาง ณ รังสี นายอรรถวิทย์ รัตนายน ร.ร.วัดดงสวอง นายอดุลย์ พวงภู่ ร.ร.วัดหลวงสุวรรณาราม นายเชอื้อม สอนทอง ร.ร.บ้านสันตะลุง นายนิคม ชูมณี ร.ร.วัดมณีศรีโสภณ นายทองขัน กระต่ายจันทร์ ร.ร.บ้านน้ำสุด นายเทวิน กิจนพศรี ร.ร.บ้านท่ากรวด นายสมนึก เพชรรุ่ง ร.ร.บ้านคลอง นางรวีวรรณ งามมีศรี ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

*ลำปาง* นายสมฤทธิ์ ศรีสุพรรณ ร.ร.อนุบาลลำปาง นายสุทัศน์ สันเทพ ร.ร.บ้านปงยางคก นายอำนวย ท้าวขว้าง ร.ร.วัดเสด็จ นายทั่น ตากัน ร.ร.เถินวิทยา นายชัยวุฒิ ฟูอุด ร.ร.สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร ร.ร.สบปราบพิทยาคม นายเสวย ศรีเลิศ ร.ร.บ้านแม่ตั๋ง นายชูวิทย์ ปิยะตระกูล ร.ร.บ้านป่าคา นายเกษมพงศ์ วงศ์ครองศักดิ์ ร.ร.บ้านใหม่เหล่ายาว นายสังเวียน กำลังมาก ร.ร.บ้านแม่กองปิน

*ลำพูน* นายจรัส ไชยวุฒิมงคล ร.ร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา นายอัญเชิญ ใจเหิม ร.ร.วัดบ้านแจ่ม

*เลย* นายผดุง แสงสว่าง ร.ร.บ้านสวนกล้วย นายตระกูล วงศ์โสภา ร.ร.บ้านนาข่า นายไพรัตน์ พีระสุทธินันท์ ร.ร.บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ นายสถิต วงศ์ลา ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย นายอัมพร สอนสุภาพ ร.ร.บ้านท่าเบิป นายนิพนธ์ ตันทอง ร.ร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร นายคมสัน คำวิเศษ ร.ร.บ้านสองคอน นายวันชัย สีหะ ร.ร.บ้านนาดอกคำ นายบุญชัย บอนสิทธิ์ ร.ร.บ้านหินเกิ้ง นายคำแสน ทำดา ร.ร.บ้านเพิ่ม

*ศรีสะเกษ* นายนิโรจน์ ธรรมรส ร.ร.บ้านโนนแกด นายสุรพล จำปาเรือง ร.ร.บ้านลิ้นฟ้า นายประพันธ์ ศรีคำภา ร.ร.ไตรมิตร นายบำรุง อ่อนศรี ร.ร.บ้านกุง นายสนั่น ไชยชนะ ร.ร.บ้านโนนสูง นายเลิศพงษ์ พวงมาเทศ ร.ร.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 นายนิพนธ์ วงศ์จอม ร.ร.บ้านหนองกก นายทองพันธ์ เขินไพร ร.ร.บ้านผือ นายบุญเกื้อม สาสาย ร.ร.บ้านหนองปลาคูณ นายพันตรี ศรีเลิศ ร.ร.บ้านกุดปราสาท นายประดิษฐ์ สายแก้ว ร.ร.หนองอารีพิทยา นายศักดาเทพ สมพงษ์ ร.ร.บ้านหัวเสือ นายปราการ เลิศรัตนดำรงกุล ร.ร.บ้านสลักได นายจิตติ วรรณวงศ์ ร.ร.บ้านหนองหญ้าลาด นายสุวิทย์ ร้านจันทร์ ร.ร.บ้านสว่าง นายสมศักดิ์ คำตัน ร.ร.บ้านโนนแสนสุข นายฉลาด จันทราภรณ์ ร.ร.บ้านนารังกา นายสมาน ธรรมบุตร ร.ร.บ้านโพธิ์กระสังข์ นางทองแดง สิงห์เจริญ ร.ร.บ้านหนองคู นายวสันต์ ศรแก้ว ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ นายศุภศิลป์ ศรีสด ร.ร.บ้านตาเอก นายพิทยากูล กัณหา ร.ร.บ้านสะพุง นางนวลจันทร์ สุริยุทธ ร.ร.บ้านโนนไหล่หนองเลิง

*สกลนคร* นายพิฑูรย์ งอยผาลา ร.ร.บ้านตองโขบ นายมนัส โกมินทรชาติ ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ นายนุศิษย์ นามนนท์ ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นายมาโนช พ่อกุล ร.ร.โพนวัฒนาวิทยา นายระเบียบ ไชยเชษฐ์ ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นายนิวรณ์ สุวรรณเทน ร.ร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายพงษ์ศักดิ์ พิลาวรรณ ร.ร.บ้านนาเหมือง นายศิริ สาระนันท์ ร.ร.พังโคนวิทยาคม นายพนม แก้วคำสอน ร.ร.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นายสุริยนต์ มหาจักษ์ ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันวิทยาสรรค์ นายรัชพงษ์ บุราณสาร ร.ร.บ้างดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายนเรศ แสนอุบล ร.ร.บ้านแวง นายจำเนียร พงศ์สิทธิศักดิ์ ร.ร.บ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) นายธวัชชัย ฝาวัง ร.ร.บ้านขุนภูมิ นายประเสริฐ สุวรรณทัต ร.ร.บ้านนาสีนวล นายสมัยสุข สุจริต ร.ร.ภูดินแดงวิทยา นายเสรี แก้วฝ่าย ร.ร.บ้านแพงใหญ่ นายบัวพันธ์ อินทรสิทธิ์ ร.ร.บ้านหนองนาหาร

*สงขลา* นายสมใจ อุบล ร.ร.วัดแหลมพ้อ นายภูมิรพี ไกรมุ่ย ร.ร.วัดปากแตระ นางสุจิตรา แสงแก้ว ร.ร.วัดเกษตรชลธี นางอารี อักษรกุล ร.ร.บ้านม่วง นายวัน บัวเทพ ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย นายธนา นนทพุทธ ร.ร.วัดโคกสมานคุณ นายพิรุณ พรหมจรรย์ ร.ร.บ้านฉลุง นายเสริญ สาสุธรรม ร.ร.บ้านท่าไทร นายประดิษฐ์ชัย ปิยะกาญจน์ ร.ร.บ้านเคลียง นายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์ ร.ร.กอบกุลวิทยาคม นายเคียง สุขแก้ว ร.ร.บ้านท่าหมาก นายปรีชา โบกกระณีย์ ร.ร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น นายสมบูรณ์ ลักษณนุกิจ ร.ร.บ้านควนขี้แรด

*สตูล* นายมนัส ไชยศักดิ์ ร.ร.สตูลวิทยา นายอรุณ เจริญผล ร.ร.บ้านคลองขุด นายสมพร สิทธิโกศล ร.ร.บ้านบารายี นายชำนาญ สุวรรณมณี ร.ร.บ้านเนินสูง

*สมุทรปราการ* นายจำรูญ อ่องแตง ร.ร.วัดบางนางเกรง นายปิยะ วิโรจน์วรรณ ร.ร.วัดชมนิมิตร นางอัญชลี จินตนธรรม ร.ร.วัดปุณหังสนาวาส นายอภินันท์ เครือกาบ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม นายศุภฤกษ์ เกิดดี ร.ร.วัดมงคลนิมิตร นายสุธี เกษกร ร.ร.คลองกันยา นายบุญส่ง โกนาคม ร.ร.วัดนาคราช นายพิเศก ศรีทองใบ ร.ร.วัดลาดหวาย นายประยูร สุขยืน ร.ร.สุเหร่าบางกะสี

*สมุทรสงคราม* นายเฉลิมชัย แสงวิภาค ร.ร.บ้านลาดใหญ่สามัคคี นายสุภัทร หงสพันธ์ ร.ร.ศรัทธาสมุทร นางพวงผกา ราษฎรอาศัย ร.ร.บ้านบางบ่อ น.ส.พิสมัย มณีนิล ร.ร.วัดบางคนทีใน

*สมุทรสาคร* นายเสมอพงษ์ คงชาตรี ร.ร.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ นายบรรเทา เกตุแก้ว ร.ร.บ้านคลองตัน นายประสิทธิ์ บุญญบาล ร.ร.วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

*สระแก้ว* นายประสิทธิ์ จันลา ร.ร.บ้านคลองบุหรี่ นายประชา เสงี่ยมสิน ร.ร.บ้านคลองหาด นายปัจฉิม โพธิจันทร์ ร.ร.บ้านวังสำลี นายสัจจา วงษ์ภา ร.ร.บ้านสี่แยก นายปรีชาญ ชินพันธ์ ร.ร.วัฒนานคร นายนิพนธ์ ยุวรรณะ ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย นายสมพงษ์ บึงบัว ร.ร.บ้านหนองบัว

*สระบุรี* นายจำนงค์ นารถดนตรี ร.ร.อนุบาลวัดพระพุทธบาท นายสันติ กางกร ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) นายสำราญ ปานรัตน์ ร.ร.วัดหนองสรวง นายสันติชัย เข็มพงษ์ ร.ร.วัดศรีสัจจาวาส นายเหมือน ทัศนพันธ์ ร.ร.บ้านซับน้อยเหนือ นายสมิง ผสมจันทร์ ร.ร.บ้านโป่งไทร

*สิงห์บุรี* นายศุภนัญ บุญญา ร.ร.อนุบาลค่ายบางระจัน นางนงราม เขมะพรรค ร.ร.วัดโบสถ์ นายบุญรอด ขุนอ่อน ร.ร.อนุบาลพรหมบุรี

*สุโขทัย* นายประโยชน์ อยู่ป้อม ร.ร.บ้านหนองบัว นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ร.ร.วัดคุ้งยาง นายประยงค์ พันธ์ไพโรจน์ ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม นายสมัย ฉิมมั่น ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) นายคำรณ ไกรกิจราษฎร์ ร.ร.บ้านยางแดน นายประสิทธิ์ อ่อนละมูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายแช่ม เวฬุมาศ ร.ร.วัดกรงทอง นายสมาน ดิษนุ้ย ร.ร.วัดคุ้งยาง นายวิทย์ จุ้ยคลัง ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์ นายชวลิต คล้ายแท้ ร.ร.บ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ) นายจรัญ พึ่งแม้น ร.ร.บ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 55) นายเงิน ต๋าคำชัย ร.ร.บ้านแม่ทุเลา น.ส.นภาพร พัวศรีไพบูลย์ ร.ร.บ้านซ่าน

*สุพรรณบุรี* นายสุวัฒน์ โง่นใจรักษ์ ร.ร.อนุบาลศรีประจันต์ นายหลวง บุญชูตระกูล ร.ร.ศรีประจันต์ เมธีประมุข นายประพันธ์ สุดโต ร.ร.วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นายธรรมนูญ แก้วหอมคำ ร.ร.อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) นายฉันท์ ยิ้มแย้ม ร.ร.บ้านหนองอุโลก นายยุทธนา หนูนุรักษ์ ร.ร.วัดท่าช้าง นายทำเนียบ โพธิ์รัง ร.ร.วัดปากน้ำ นายสุนันท์ รุ่งเรือง ร.ร.วัดดงพิกุล นายวิยุทธ ชมพูทอง ร.ร.วัดอู่ตะเภา

*สุราษฎร์ธานี* น.ส.วรรณี ศรีขวัญ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ นายธวัชชัย ด้วงทองแก้ว ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ นายมโน วิชัยดิษฐ์ ร.ร.วัดท่าทอง นายอภิพัฒน์ จิวารัตน์ ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ นายสุนิตย์ พิมาน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวรา ธรรมสุวรรณ ร.ร.วัดโชติการาม นายวิเวก อินแดง ร.ร.บ้านบางพระ นายสำราญ วราชัย ร.ร.บ้านช่องไม้งาม นายพยุง ทิพย์รักษ์ ร.ร.วัดท่า นายจำเนียร เพชรศรี ร.ร.บ้านไร่ยาว นายวีระ พุทธิศาวงศ์ ร.ร.วัดอรัญคามวารี นางเพ็ญศรี มลิวัลย์ ร.ร.บ้านไร่เหนือ นายอรุณ ปาลรังษี ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1

*สุรินทร์* นายธีรวัฒน์ แก่นอินทร์ ร.ร.บ้านไถงตรง นายสง่า สุขนึก ร.ร.บ้านทะนงชัย นายสนธยา อยู่มี ร.ร.บ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) นายเสนอชัย ดลเสมอ ร.ร.บ้านกาเกาะระโยง นายสมหมาย เจริญรัตน์ ร.ร.สุรวิทยาคาร นายดิเรก ขุมทอง ร.ร.บ้านผือ นายพิชัย มณีไสย์ ร.ร.บ้านระแงง (ศรีขรภูมิวิทยาคม) นายบุญเสริม กันนุฬา ร.ร.บ้านโคกลำดวน นายวีระ ภูมิศรี ร.ร.ศรีสุขวิทยา นายขันติ ปรากฏรัตน์ ร.ร.บ้านแสรออ นายสายปัญญา เติมกล้า ร.ร.บ้านภูดินหนองตะครอง นายสนั่น สิงหเสนา ร.ร.บ้านไกลเสนียด นายกนกศักดิ์ วังโน ร.ร.บ้านบอน นายประวัติ แก่นแก้ว ร.ร.ช้างบุญวิทยา นายยนต์ ยงรัมย์ ร.ร.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นายจรัส จันทร์สุวรรณ ร.ร.บ้านแคนน้อย นายประจักษ์ จันทร์นวล ร.ร.บ้านโพนโก นายมงคล วรรณทอง ร.ร.บ้านตาเสาะ นายสมเลี้ยง อยู่เสน ร.ร.กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) นายก้าน ประยงค์หอม ร.ร.บ้านเลิศอรุณ นายสุระ อุดมดี ร.ร.บ้านโดง นายทวี ส่งเสริม ร.ร.สังขะ นายพา ไม้จันทร์ดี ร.ร.กระเทียมวิทยา นายสุรพร เอิบอิ่ม ร.ร.บ้านคูตัน นายประมวล ปลื้มใจ ร.ร.บ้านโพนทอง นายฉลอง นัดกล้า ร.ร.บ้านโคกตะเคียน นายประยงค์ เสริมศรี ร.ร.บ้านไทยเดิม

*หนองคาย* นายจักรทิพย์ เทศศรีเมือง ร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ นายสุนทร ชัยจันทร์ ร.ร.อนุบาลหนองคาย นางอาลัย จันดาศักดิ์ ร.ร.อนุบาลคอกช้าง นายวิเชียร คงทัน ร.ร.อนุบาลโซ่พิสัย นายใหญ่ บุญสอน ร.ร.หนองพันทา นายชมภู บุปผสอน ร.ร.นาเหว่อโนนอุดม นายจำลอง นาเมืองรักษ์ ร.ร.บ้านห้วยคอม นายสว่าง นาเมืองรักษ์ ร.ร.บ้านนางัวสายปัญญา นายคำมูล แพงสวัสดิ์ ร.ร.เซกา นายบุญส่ง ศรีจันทร์หอม ร.ร.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล นายกฤติพงษ์ ยิ่งคงดี ร.ร.บ้านโคกสะอาด นายอภิชัยวัฒน์ เสนา ร.ร.บ้านใหม่ศรีชมภู

*หนองบัวลำภู* นายสมาน บู่แก้ว ร.ร.หนองบัววิทยายน พ.อ.อ.วิจิตร กุลริวงษ์ ร.ร.ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา นายสวาท ภูเงิน ร.ร.บ้านกุดเต่า นายอนุโรจน์ บุญผาจักร์ ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม นายป้าย เหลาทอง ร.ร.บ้านหนองตานา นายสมหมาย มะลิมาตร์ ร.ร.บ้านฝายหิน นายทองพูล ขุนเรศ ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา นายสิทธิศักดิ์ โสภา ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นายสุพจน์ ตระกูลวงศ์ ร.ร.บ้านหนองด่าน นายทองเพชร อุดมศรี ร.ร.บ้านนาสุรินทร์ นายบุญหาญ แก้วอินทร์ ร.ร.บ้านโคกนาเหล่า

*อ่างทอง* นายธนพนต์ ขอพึ่ง ร.ร.วัดม่วงคัน

*อำนาจเจริญ* นายวีระ ศรีธัญญะรัตน์ ร.ร.คึมใหญ่วิทยา นายสมพงษ์ บุญชม ร.ร.นายมวิทยาคาร นายวินัย ปัญญา ร.ร.นาผือโคกกอก นายเปรียว สมชม ร.ร.บ้านนาเยีย นายบุญเพ็ง หลักคำ ร.ร.บ้านนาแต้โคกสำราญ

*อุดรธานี* พ.อ.อ.สุชาติ กาญจนวลีกุล ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม น.ส.อุไร ตรีวรเวทย์ ร.ร.สตรีราชินูทิศ นายเสรี อุดชาชน ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา นายยศ รอบรู้ ร.ร.บ้านป่าก้าวดอนแดง นายวิเชียร เคหะฐาน ร.ร.อนุบาลสร้างคอม นายทองหล่อ โพธิญาณ์ ร.ร.บ้านดงน้อย นายวันชัย มาฒวงษ์ ร.ร.บ้านโคกหนองแวง นายอนันต์ ห้าวหาญ ร.ร.บ้านเม็กดงเรือง นายแก้ว รักษา ร.ร.บ้านโพธิ์เหล่าวิชา นายยอดชัย เหมือนสีเลา ร.ร.บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ นายสมศักดิ์ บุญสิทธิ์ ร.ร.บ้านวังฮาง นายกิติศักดิ์ สินธุศิริ ร.ร.อนุบาลบ้านผือ นายไวยกรณ์ คำก้อน ร.ร.บ้านดงน้อย นายบุญถม เจริญชนม์ ร.ร.จำปาโมงวิทยาคาร

*อุตรดิตถ์* นายวิทยา รักสัจจา ร.ร.อุตรดิตถ์ นายสูงศักดิ์ นาคหอม ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี นายยุทธนา นาคหอม ร.ร.ลับแลศรีวิทยา นายวิเชียร วรพงษไพบูลย์ ร.ร.น้ำริดราษฎร์บำรุง นายอดุลย์ ม่วงมี ร.ร.ชุมชนหัวดง นายดำรงค์ อินอิว ร.ร.แหลมนกแก้ว นายสุรินทร์ ทองศรีอ้น ร.ร.ด่านแม่คำมัน นายกำพลศักดิ์ แฟงฟัก ร.ร.บ้านเขาสัก นายเกษมศักดิ์ ทันเจริญ ร.ร.บ้านปางเกลือ

*อุทัยธานี* นายสมกิจ ทวีกสิกรรม ร.ร.บ้านเนินตูม นายวีระ แก้วชัยเทียม ร.ร.วัดเขาผาแรต

*อุบลราชธานี* นายอิทธิพล ทองปน ร.ร.เบญจะมะมหาราช นายอรุณ ธานี ร.ร.เสียมทองพิทยาคม นายบุญถม คุณะโคตร ร.ร.บ้านผาแก้ว นาสุทธิชัย ศรีภา ร.ร.บ้านเชือก (ทวีปัญญา) นายสนิท รุ่งเรือง ร.ร.ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย นายทองกุล บุญยศ ร.ร.บ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) นายทองใส ครองยุติ ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่า นายนิรบล ค้ำคูณ ร.ร.บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นายพิชัย แผลงงาม ร.ร.บ้านก้านเหลือง นายสุนทร มังคลา ร.ร.บ้านชีทวนวิทยาสามัคคี นายสิทธิพล พรมจันทร์ ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ นายเสริมศักดิ์ บุญรมย์ ร.ร.บ้านสำโรง นายวุฒิชัย หาระสาร ร.ร.ชุมชนบ้านสะพือ นายโชติ เมืองซอง ร.ร.บ้านโพนแพง นางสมพร ศรีระดา ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสวาง นายวีระ เอกศรี ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่ นายสุนัย ภาระเวช ร.ร.บ้านเลาะ นายประสิทธิ์ หินผา ร.ร.บ้านดอนขวาง นายพงษ์ศักดิ์ ใจหาญ ร.ร.บ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) นายวุฒิพงษ์ ตลอดพงษ์ ร.ร.บ้านนาแค นายสรรเพชญ์ แก้วกัญญา ร.ร.บ้านนาทอย นายส่งศักดิ์ ชอบงาม ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร นายสงวน เบื้องบน ร.ร.บ้านคำนางรวย นายรัศมี ศรีสำอางค์ ร.ร.บ้านท่าลาด นายสิทธิศักดิ์ ประพันธา ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ยง ร.ร.นายวัฒนา อิ้มคำ ร.ร.นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายไฉน สาธุลี ร.ร.ชุมชนบ้านปลาขาว นายสุดตา ทองบ่อ ร.ร.บ้านหาดทรายคูณ นายทองเลา เสนาพันธ์ ร.ร.บ้านเบ็ญจ์โนนดู่ นายเสรี วามนตรี ร.ร.บ้านไฮตาก

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
กางรายชื่อ773ผอ.ร.ร.ทั่วปท.เกษียณ