ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > พ.ร.บ.ครูฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว
 

พ.ร.บ.ครูฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 09:17 น.
มีผลบังคับตั้งแต่21ก.พ.ที่ผ่านมา แต่งตั้ง-เลือกกก.เพิ่มใน180วัน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งสาระสำคัญใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯฉบับใหม่นี้ ประกอบด้วย 1.มีการแก้ไขจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ ก.ค.ศ.จากเดิม 21 คน เป็น 28 คน โดยเพิ่มกรรมการในตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ครอบคลุมส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลใน ก.ค.ศ. แก้ไขให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ในด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล เพิ่มกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯจากเดิม 4 คน เป็น 6 คน โดยให้เลือกจากข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1 คน และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม 1 คน

2.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มจำนวนจาก 9 คน เป็น 12 คน ได้แก่ อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทน ก.ค.ศ.และผู้แทนคุรุสภา กำหนดให้คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง และจะต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง, อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม 3 คน เพิ่มเป็น 4 คน โดยต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิม 3 คน เพิ่มเป็น 5 คน โดยเพิ่มสัดส่วนของผู้แทนข้าราชการครูผู้สอนและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 คน ส่วนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เช่นเดิม สำหรับประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯให้คัดเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะต้องไม่เป็นข้าราชการครู เพื่อแก้ปัญหาเดิมที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของ ผอ.สพท. ซึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง มาเป็นประธาน จนทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ

3.เพิ่มอำนาจ ก.ค.ศ.ให้ยับยั้งการปฏิบัติการไว้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดแย้งกับกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 4.ให้อำนาจการบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงการโยกย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.สพท.) เป็นอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จากเดิมให้อำนาจ ผอ.สพท. 5.ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งมีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ได้

ทั้งนี้ กรรมการ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันนี้ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนครบวาระ แต่ในส่วนของกรรมการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่จะดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ และจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯชุดเดิม ผมเชื่อว่า พ.ร.บ.ที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเกิดประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
พ.ร.บ.ครูฉบับแก้ไขประกาศใช้แล้ว