ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > กางกฎเหล็กมท. คุมอปท.เฟ้นหนังสือดีแจกร.ร.
 

กางกฎเหล็กมท. คุมอปท.เฟ้นหนังสือดีแจกร.ร.

โดย มติชน วัน เสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 11:51 น.
หมายเหตุ - หลังจาก มติชน ได้ตีแผ่ขบวนการจัดซื้อหนังสือแจกโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลายแห่ง ว่าไม่โปร่งใสนั้น ล่าสุด นายสุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่องการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มติชน เห็นน่าสนใจ จึงนำเสนอ

หนังสือดังกล่าวระบุถึงการจัดตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาในสังกัด และนอกสังกัด ตามศักยภาพการเงินการคลังของแต่ อปท.ซึ่งการจัดซื้อจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนดังกล่าว อปท.และหรือสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ อปท.และสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.และโรงเรียนในสังกัด หรือการสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้

1.การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้สถานศึกษาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร (หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดการเรียนการสอน และคู่มือครู) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ศธ.ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th ศธ.

สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่สำนักพิมพ์เอกชนจัดทำมี 2 ลักษณะ คือ

1) สื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก ศธ.แล้ว โดยปกหลังจะมีใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งระบุเวลาไว้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

2) สื่อการเรียนรู้ ที่จัดพิมพ์จำหน่ายก่อนการตรวจประเมิน ได้แก่ สื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นำเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยปกหลังจะมีใบรับประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์ ระบุชื่อ ผู้เรียบเรียง ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ สื่อดังกล่าวนี้ เมื่อผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพจาก ศธ.แล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาจาก ศธ.

1.2 สถานศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้เสริมหลักสูตรอื่นๆ เช่น หนักสืออ่านเพิ่มเติม/ หนังสืออ่านประกอบ/ หนังสือค้นคว้าอ้างอิง/ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI วีดิทัศน์ ฯลฯ ได้ตามความต้องการ/ ความจำเป็น ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา

1.3 สถานศึกษาสามารถกำหนดให้นักเรียนมีหนังสือเรียนไว้ใช้ประจำตัวได้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส่วนแบบฝึกหัดให้มีประจำตัวนักเรียนได้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาเท่านั้น

สำหรับสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ให้สถานศึกษาจัดหาไว้ให้หลากหลาย เพื่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สอน และผู้เรียน

1.4 ให้คณะกรรมการบริการหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ในสถานศึกษา

1.5 ให้สถานศึกษาประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยอาจให้ครูผู้สอนประเมิน หรือประเมินในรูปคณะกรรมการ

2.การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาระดับปฐมวัยพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก

2.2 ให้ อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาหรือผู้แทน/ นักวิชาการศึกษา เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ (กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัย) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนจำนวนที่เหมาะสม

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
กางกฎเหล็กมท. คุมอปท.เฟ้นหนังสือดีแจกร.ร.